Hafan > Preswyl > Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

2015-16 Cynigion Cyllideb

Strategaeth parcio ceir ddrafft

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynigion Llyfrgell

Diweddarwyd 18 Mawrth 2015

__________________________________________________________________________________

2015-16 Cynigion Cyllideb

O ganlyniad i ostyngiad sylweddol mewn cymorth grant y Llywodraeth ac i fodloni ei rwymedigaeth gyfreithiol i gydbwyso ei gyllideb, cyhoeddodd y Cyngor ei gynigion ar gyfer Cyllideb 2015-16 ar 18 Rhagfyr 2014, gan wahodd adborth gan y cyhoedd dros gyfnod o bedair wythnos.

Er bod y cynigion yn cynnwys rhai elfennau heriol, fel y gellid ei ddisgwyl, gwnaeth y Cyngor gynnal ei ymagwedd tuag at ddiogelu gwasanaethau rheng flaen i gymunedau lleol gymaint ag y gallai o dan bwysau cynyddol ar y gyllideb.

 Cafodd yr adborth a gasglwyd gan y cyhoedd ei gyflwyno i Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Cyngor ym mis Ionawr ar gyfer trafodaeth. Mae'r adroddiad cryno gydag adborth ar gael yma.

 O ganlyniad i ystyriaeth y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, aeth y cynigion ymlaen i gyfarfod y Cyngor llawn ddydd Mawrth 17 Chwefror 2015 i'w cymeradwyo, yn amodol ar y newidiadau a nodir isod:  

 • Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai
  Gwasanaeth Ymateb Tu Allan i Oriau: tynnu'r cynnig codi tâl yn ôl (£20K)
 • Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes
  Dewch i Gerdded Cymru: i gynnwys grant trosiannol ar gyfer Troedio Sir y Fflint hyd nes cytunir ar gynllun tymor hwy (£7.5k)
 • Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol
  Gwasanaethau Switsfwrdd a Chanolfan Gyswllt: cyflwyno newidiadau fesul cam i’r system trin galwadau (£40K)

  Dewisiadau Taliadau Cownter y Swyddfa Bost: gohirio gweithredu'r dewis taliadau i gynorthwyo cleientiaid diamddiffyn gyda dewis talu personol amgen a chyngor chyllidebu (£7.5K)

Wrth gymeradwyo'r cynigion ar 17 Chwefror, gwnaeth y Cyngor llawn hefyd ystyried a chefnogi gweithredu’r chwe adolygiad gwasanaeth hyn:

 • Gwasanaethau gofal dydd
 • Strategaeth parcio ceir
 • Cludiant
 • Cynnal a Chadw priffyrdd yn y Gaeaf
 • Goleuadau stryd yn rhannol yn y nos
 • Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae dod o hyd i'r arbedion wedi bod yn her sylweddol ac er bod y llyfrau wedi'u maintoli ar gyfer 2015-16 nid yw drosodd eto.    Yn seiliedig ar y rhagfynegiadau diweddaraf o effeithiau disgwyliedig rhaglen galedi’r DU ar y sector cyhoeddus yng Nghymru, bydd rhaid i'r Cyngor ddod o hyd i £30M pellach dros 2016-17 a 2017-18.    Bydd angen iddo fod yn fwy creadigol a mwy radical a’r naill flwyddyn i’r llall.   Ni fydd maint yr arbedion sydd eu hangen yn cael ei gyflawni drwy arferion gweithio mwy deallus yn unig. Bydd angen i wasanaethau gael eu darparu yn wahanol, megis apêl y Cyngor i gymunedau lleol i gymryd rhan a gweithio gyda'i gilydd ar eu rhaglen trosglwyddo asedau cymunedol.

Mae gwaith paratoi eisoes wedi dechrau ar gynigion y gyllideb 2016-17.   Byddwn yn dweud wrthych sut a phryd y gofynnir am eich adborth yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

19 Chwefror 2015
_________________________________________________________________________________________________ 

Yn ystod Sgwrs Fawr y Gyllideb a gynhaliwyd dros yr haf, aethom ati i esbonio sut roeddem yn bwriadu sut roeddem yn bwriadu mantoli’r gyllideb i ddiogelu gwasanaethau lleol, a chyflawni’n holl rwymedigaethau fel y gwasanaethau statudol y mae’n ddyletswydd arnom eu darparu.

O ganlyniad i ostyngiad o 3.4% yn yr arian a gawn gan Lywodraeth Cymru, mae angen i’r Cyngor bontio’r bwlch mwyaf y mae wedi’i wynebu erioed, sef £16.5 miliwn.

Mae ein cyllideb ddrafft ar gyfer 2015/16 wedi’i chyhoeddi’n awr ac rydym yn gofyn am sylwadau ar y cynigion.

Gallwch adolygu’r cynigion drwy glicio yma.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon sylwadau yw 11 Ionawr 2015.

18 Rhagfyr 2014
___________________________________________________________________________________________________

Yn ystod yr haf, mewn ymateb i'r risgiau cynyddol i wasanaethau cyngor lleol oherwydd toriadau yn y gyllideb genedlaethol, agorodd Cyngor Sir y Fflint ei Sgwrs Fawr am y Gyllideb.

Gan roi gwybod i bobl leol am ddifrifoldeb y sefyllfa, llwyddodd y sgwrs i ennyn ychydig o gefnogaeth i rai o'r penderfyniadau anodd fydd yn rhaid eu gwneud.

Cymerodd bron i 700 o bobl ran ac mae adroddiad cryno o'r canlyniadau ar gael yma

Y Camau Nesaf

Mae trafodaethau cychwynnol eisoes wedi eu cynnal gyda Chynghorau Tref a Chymuned a chyrff eraill ynghylch atebion lleol posibl.

Ar hyn o bryd rydym ni’n cynllunio sut y byddwn ni’n mynd ati i rannu ein dewisiadau a’n cynigion yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

______________________________________________________________________________________________

Mae'r Gyllideb Sgwrs Fawr wedi cau erbyn hyn. Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran.

Yn ddiweddarach eleni, yn www.siryfflint.gov.uk/CyllidebCSyFf  / www.siryfflint.gov.uk/egylchgrawn  /  @CSyFflint #CyllidebCSyFf, byddwn yn dweud beth oedd barn pobl.

Gallwch ddweud eich dweud am opsiynau a dewisiadau cyllideb yn hwyr yn yr hydref /ar ddechrau’r gaeaf. Byddwn yn dweud wrthych sut a phryd yn nes at yr amser.

15 Medi 2014
_______________________________________________________________________________________________

Mae’r risgiau sy’n wynebu gwasanaethau lleol oherwydd y toriadau yn y gyllideb genedlaethol yn cynyddu ac mae’n rhaid i Gyngor Sir y Fflint wneud rhai dewisiadau anodd yn ystod y flwyddyn nesaf a'r blynyddoedd i ddod. Rydym ni’n bwriadu cyhoeddi’r dewisiadau hynny ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ac i dderbyn cymorth cymunedau a sefydliadau lleol i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rydym ni wedi nodi’r heriau yn y Sgwrs Fawr am y Gyllideb (ffenestr newydd). Dywedwch wrthym ni beth ydi’ch barn chi drwy gymryd rhan yn ein harolwg.

18 Awst 2014
______________________________________________________________________________________________

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol