Storm Christoph (Ionawr 2021) - Cymorth Llifogydd


Cymorth llifogydd i ddeiliaid tai

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gan ddeiliaid tai sydd wedi’u heffeithio â’r llifogydd diweddar o bosib yr hawl i grant o £500 neu £1,000.

Bydd y taliadau cefnogi yn cael eu gwneud gan y Cyngor ar ran Llywodraeth Cymru i eiddo domestig sy’n brif neu unig eiddo unigolyn. 

Bydd gan ddeiliaid tai hawl posib i grant sengl sydd ddim yn rhaid ei dalu yn ôl:

  • £500 os yw aelwyd wedi cael ei effeithio gan lifogydd i’w prif ofod byw tu mewn i’r annedd neu wedi cael eu hachub gan y Cyngor, Awdurdod Glo neu wasanaethau argyfwng eraill ac wedi gorfod gadael eu hannedd am fwy na 24 awr. Mae’r grant yn berthnasol hyd yn oed os oes gan y deiliaid yswiriant adeiladau a chynnwys diweddar ar amser y llifogydd.
  • £1,000 os yw aelwyd wedi cael ei effeithio gan lifogydd i’w prif ofod byw tu mewn i’r annedd neu wedi cael eu hachub gan y Cyngor, Awdurdod Glo neu wasanaethau argyfwng eraill ac wedi gorfod gadael eu hannedd am fwy na 24 awr. Mae’r grant mwyaf yn berthnasol i’r deiliaid tai hynny oedd heb yswiriant ar amser y llifogydd. Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddarparu hunanardystiad nad oes ganddyn nhw yswiriant adeiladau a/neu gynnwys.
Cliciwch yma i wneud cais

 

Mewn rhai achosion gall deiliaid tai fod yn gymwys am gymorth ariannol pellach o dan y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF). Mae gwybodaeth bellach ar gael am y cynllun DAF https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf?_ga=2.263291844.972024709.1612160784-794008560.1610441133

Cymorth llifogydd i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Gymorth llifogydd, sydd ar gael rŵan i fusnesau (gan gynnwys unig fasnachwyr a micro fusnesau) i’w helpu i adfer ar ôl difrod gan lifogydd yn sgil Storm Christoph.

Caiff yr arian grant ei reoli’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru, ac yn dibynnu ar yr arian sydd ar gael, mae ar agor i dderbyn ceisiadau hyd at 31ain Mawrth 2021. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd-i-fusnesau