Alert Section

Mynd Ar-lein


Mae technoleg ddigidol nawr yn rhan o’n bywydau – yn fwy nag erioed ers COVID-19. Ond mae llawer o breswylwyr yn parhau i fod wedi eu heithrio’n ddigidol ac rydym yn bwriadu newid hynny. Rydym eisiau helpu preswylwyr i ddarganfod rhyfeddodau technoleg ddigidol, tawelu eu meddyliau ac unrhyw bryderon neu anesmwythdra sydd ganddyn nhw.

Os ydych yn mentro iddi am y tro cyntaf ac yn ansicr ym mhle i ddechrau neu efallai yr hoffech chi ychydig o gyngor, rydym yma i’ch cefnogi a’ch cyfeirio at y cymorth sydd ei angen arnoch.  Gallai hyn gynnwys:

 • Defnyddio’r we ac e-bost – gan gynnwys sut y gall technoleg gynorthwyol helpu pobl i fynd ar-lein
 • Cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau
 • Dysgu am bethau sydd o ddiddordeb i chi
 • Cefnogi ffrindiau, teulu neu gymdogion sy’n llai hyderus gyda thechnoleg
 • Rheoli eich arian 
 • Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif neu newyddlenni’r Cyngor dros e-bost

Dyma rai o’r digwyddiadau mae Theatr Clwyd wedi eu cynnal ar-lein: 

Astudiaethau achos Theatr Clwyd

Sut allwn ni eich cefnogi?

Mae amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth ar gael yn rhad ac am ddim i’ch helpu i fynd ar-lein neu i’ch helpu i gael ffrind neu aelod o’r teulu ar-lein.  Porwch drwy’r Hwb hwn i ddarganfod mwy, yn cynnwys:

 • Gwirfoddolwyr digidol – beth ydyn nhw?
 • Lle gallwch chi ddarganfod deunyddiau dysgu am ddim, yn cynnwys technoleg gynorthwyol a chymhorthion ar gyfer pobl ag anableddau/nam ar eu synhwyrau/golwg 
 • Darganfyddwch fudiadau lleol sy’n cynnig mynediad yn rhad ac am ddim at gyfrifiaduron, dyfeisiau eraill a’r we
 • Adnoddau lles – byd o wybodaeth drwy Dewis Cymru a gwefannau eraill
 • Darganfyddwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd ar gael ar-lein gan fudiadau lleol fel Aura a Theatr Clwyd
 • Cyngor Digidol – gwasanaethau’r Cyngor y gallwch eu defnyddio ar-lein

Aros yn ddiogel ar-lein

Pan fyddwch chi ar-lein, mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel – gallwch gael cyngor am hyn gan:

Gallwch hefyd gael cyngor arbenigol a chanllawiau ar ddiogelwch eich plentyn ar-lein gan:

Ddim yn gwybod ble i ddechrau? Yna ewch i’ch Canolfan Gysylltu neu eich llyfrgell leol – bydd aelod o’n tîm yn fwy na bodlon i’ch helpu.