Alert Section

Trosolwg Cyffredinol o'r Ddarpariaeth Ieuenctid Integredig


Beth yw Gwasanaeth Ieuenctid Integredig?

Mae’n golygu bod gwasanaethau yn dod at ei gilydd i ddarparu gwell canlyniadau ar gyfer pobl ifanc yn Sir y Fflint.
Cefnogi pobl ifanc 11-25 oed gan gynnwys y bobl ifanc hynny sy'n gadael gofal.
Gweithio'n rhagweithiol ar ymyrraeth gynnar ac atal er mwyn gwella sefyllfaoedd pobl ifanc ddiamddiffyn.
Darparu'r gwasanaethau iawn ar yr adeg iawn yn y lleoedd iawn.
Mae pobl ifanc yn cael cyfleoedd a dyheadau ac yn cael eu cefnogi i ffynnu yn eu teulu unigryw eu hunain.
Helpu pobl ifanc i gymryd rhan yn effeithiol ac yn gyfrifol ym mywyd eu cymunedau.

Sut mae’n gweithio i Bobl Ifanc

Byddwn yn ceisio sicrhau eich bod yn cael eich clywed a byddwn yn gweithio gyda chi i weld pa gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.
Byddwn yn ceisio’ch cefnogi i fod yn fwy gwydn ac yn eich galluogi i fod â strategaethau ymdopi.
Eich helpu i gymryd rhan yn effeithiol mewn addysg, hyfforddiant a’r gymuned.
Gweithio gyda chi a chymunedau lleol i ddod yn fwy integredig ac i ddeall anghenion eich gilydd
Eich galluogi i ddefnyddio’ch dewis iaith.

Sut mae’n gweithio i chi

Bydd cyflawni gyda'n gilydd yn helpu pobl ifanc i gael y cymorth iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn.
Bydd gweithio gyda'n gilydd yn golygu na fydd rhaid i bobl ifanc adrodd eu stori drosodd a throsodd.
Bydd gennym gymorth wedi'i dargedu ar gyfer pobl ifanc sydd mewn gofal neu sy’n gadael gofal.
Byddwn yn ceisio sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau i bobl ifanc beth bynnag yw eu hoedran neu gefndir neu leoliad.
Byddwn yn ceisio cefnogi rhieni ifanc ac ymateb i'w hanghenion.

Pethau y gallwn eich helpu chi gyda nhw

• Eich helpu i weithio drwy faterion teuluol.
• Eich helpu i fod yn ddinesydd gweithgar o fewn eich cymuned.
• Eich helpu i gael y gwasanaethau iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn.
• Eich helpu i gael mynediad i wasanaethau lleol sydd ar gael yn eich ardal, a hefyd ar-lein.
• Eich helpu i gael mynediad i gyfleoedd dysgu a hyfforddi newydd a chyffrous, yn ffurfiol ac yn anffurfiol.
• Eich helpu i gael llwybr at gyflogaeth.
• Helpu ein pobl ifanc sy’n gadael gofal (hyd at 25 oed).
• Eich helpu i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eich bywyd!