Oherwydd achosion COVID 19, mae pob Clwb Ieuenctid yn Sir y Fflint wedi cau nawr nes clywir yn wahanol.

Bydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad i ail-ddechrau Clybiau Ieuenctid pan fyddant yn hyderus eu bod yn cael eu darparu o fewn y ddeddfwriaeth a’r canllawiau presennol. Er bod clybiau ieuenctid wedi cau, mae gwasanaethau i bobl ifanc wedi parhau i gael eu darparu ar nifer o blatfformau digidol felly bydd hyn yn parhau hyd y gellir rhagweld.

Mae'n bosibl y bydd pethau'n newid wrth i gyngor ddatblygu, felly os hoffech gael gwybod am unrhyw ddarpariaeth ieuenctid dros dro a allai gael ei darparu yn y dyfodol, anfonwch e-bost gyda'ch enw, oedran ac enw'r Clwb Ieuenctid rydych chi'n ei fynychu i youthservices@flintshire.gov.uk a chofiwch gynnwys eich rhif ffôn er mwyn i ni anfon neges destun gydag unrhyw wybodaeth.

Os ydych am i ni ddileu eich manylion ar unrhyw amser, anfonwch neges e-bost atom gyda’ch enw a’ch rhif ffôn a’r gair REMOVE yn y llinell destun a byddwn yn eich tynnu oddi ar ein rhestr.

Os oes angen cefnogaeth frys arnoch, edrychwch ar-lein ar wefannau Byw Heb Ofn, Meic a Childline neu ffoniwch nhw, dyma eu manylion:

Mae Byw Heb Ofn yn darparu help a chyngor am drais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Llinell gymorth 0808 10 800 ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos.

Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru ac mae ar agor o 8am tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Rhadffôn 0808 23456 Testun 84001 neu neges uniongyrchol/sgwrs Ar-lein.

Mae Childline yn galluogi pobl ifanc i gael help a chyngor am amrywiaeth eang o faterion, ffoniwch nhw ar 0800 1111 neu gallwch siarad â chwnselydd ar-lein.

Cymerwch ofal ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld i gyd cyn gynted ag a allwn.

Darpariaeth Ieuenctid Integredig Sir y Fflint

Ionawr 2021: Mae Darpariaeth Integredig i Bobl Ifanc Sir y Fflint yn cynllunio sut y gallai gwasanaethau edrych ar ôl i’r cyfnod clo lacio a thu hwnt hyd at 2024. Rydym eisiau cadw beth sydd wedi gweithio ac felly datblygu mwy o wasanaethau ar-lein ac o bell. Rydym hefyd eisiau bod ar gael mewn llefydd y mae pobl ifanc eisoes yn ymweld â nhw, ac ail-ddechrau clybiau ieuenctid pan fo angen a phan fo’n ddiogel gwneud hynny. Rydym eisiau clywed eich barn. Rhannwch eich barn yn yr arolwg dienw byr hwn - mae’n cymryd tua 5 munud i’w gwblhau.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/KHQHOJ/

Ffurflen Rhieni: https://www.smartsurvey.co.uk/s/RVWB2O/

Trosolwg Cyffredinol o'r Ddarpariaeth Ieuenctid Integredig

Bydd holl bobl ifanc Sir y Fflint yn cael eu cefnogi i fod yn ddiogel, yn iach, i gyrraedd eu potensial ac i fod yn rhydd o anfantais ac anghydraddoldebau cyfle

Darpariaeth Ieuenctid Integredig Sir y Fflint

Cefnogi pobl ifanc 11-25 oed gan gynnwys y bobl ifanc hynny sy'n gadael gofal.