Manylion am leoliadau ar gyfer 2019


Lleoliadau Gweinyddu Busnes

Adran: Cyfiawnder Ieuenctid a Gwasanaethau Ieuenctid 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Darpariaeth Integredig i Bobl Ifanc 
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Cynnig prosesau ymyrraeth i bobl ifanc sy’n troseddu neu sydd mewn perygl o droseddu ac atal aildroseddu 
• Cefnogi a chynghori pobl ifanc rhwng 10 a 25 oed a'u teuluoedd 
• Darparu cyfleoedd addysgol a hamdden anffurfiol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, drwy rwydwaith o glybiau ieuenctid, prosiectau, allgymorth, cyfleusterau ar wahân a chyfleusterau symudol
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl alwadau ffôn sy’n dod i mewn gan ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, ymwelwyr ac ati 
• Casglu post sy’n dod i mewn ac allan
• Mewnbynnu data ar system rheoli cleientiaid a thaenlenni cysylltiedig
• Cofnodi canlyniadau llys
• Paratoi ffeiliau llys
• Llungopïo/ sganio dogfennau 
• Archifo cofnodion
• Trefnu a mynychu cyfarfodydd i gymryd cofnodion 
• Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau, cynadleddau a gweithgareddau eraill
• Ffeilio cyffredinol a dyletswyddau gweinyddol eraill 

 

Adran: Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint 
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Goruchwylio gwaith adeiladu’r cartrefi cyngor a fforddiadwy newydd ar draws y sir
• Rheoli North East Wales (NEW) Homes Ltd sy’n darparu eiddo rhent fforddiadwy ar draws y sir 
• Gwasanaethau fel y Cynllun Bond, Strategaeth Dai, Teithwyr Sipsiwn, Hyfforddiant, Perfformiad, Diogelwch Gwybodaeth a phrosiectau penodol.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Trefnu a mynychu cyfarfodydd gyda’r partneriaid datblygu 
• Paratoi a dosbarthu dogfennau cyfarfodydd fel rhaglenni a chofnodion
• Rheoli dogfennau i sicrhau bod yr holl gofnodion yn hygyrch 
• Paratoi gohebiaeth fel bo’r angen 
• Ymweliadau safle a chyfarfodydd safle mewn amgylchedd adeiladol
• Ymchwilio i feysydd penodol fel bo’r angen
 

Adran: Pensiynau 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint 
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad:  Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Darparu gwasanaeth pensiynau i oddeutu 46,500 o aelodau'r cynllun a 41 o gyrff cyflogi
• Cyfrifo budd-daliadau amrywiol, trosglwyddiadau i mewn ac allan, ad-daliadau a chynnal cofnodion unigol
• Cynnal y systemau meddalwedd pensiynau a chysoni cofnodion cyflogwyr
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Creu a chynnal cofnodion pensiwn
• Dadansoddi, gwirio a dilysu’r data presennol ar gofnodion aelodau
• Didoli a sganio’r holl bost allanol a mewnol a negeseuon e-bost gan gynnwys dogfennau gwreiddiol fel tystysgrifau, pasbortau a thrwyddedau gyrru
• Monitro cyflenwadau deunydd ysgrifennu’r adran ac archebu cyflenwadau
• Ymateb i ymholiadau ysgrifenedig a dros y ffôn gan aelodau’r cynllun pensiwn a chyflogwyr
• Cyflawni dyletswyddau clercio cyffredinol a dyletswyddau eraill a allai godi o bryd i'w gilydd yn ôl cyfarwyddyd staff pensiynau uwch eraill.

 

Adran: Ysgol Uwchradd Alun 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Ysgol Alun
Lefel: 2/3 - Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Ysgol Alun, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Prif dderbynfa’r ysgol a’r swyddfa weinyddol.  Y tîm gweinyddol yw pwynt cyswllt a mynediad cyntaf i’r ysgol sy’n dod i gysylltiad â rhieni, ymwelwyr, staff a myfyrwyr. Maent yn cynnig ystod lawn o gymorth gweinyddol i’r ysgol.  Rôl yn ystod y tymor yn unig yw hon felly bydd y cyflog ar sail pro-rata. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Dyletswyddau derbynfa
• Cynorthwyo â lles disgyblion
• Cynorthwyo i drefnu teithiau’r ysgol
• Darparu cymorth clerciol cyffredinol
• Ysgrifennu cofnodion mewn cyfarfodydd
• Cynnal a choladu adroddiadau disgyblion 
• Cynnal a chadw cofnodion llaw a chyfrifiadurol
• Didoli a dosbarthu post
• Ymgymryd â gweithdrefnau gweinyddol

Adran: Tîm Cymorth Busnes Addysg
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes – Cymorth Busnes Cynhwysiant
Lefel: 2/3
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Cymorth Busnes yn cefnogi gwaith y gwasanaeth cynhwysiant ehangach.  Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth i’r dysgwyr hynny sydd fwyaf agored i niwed fel y rhai ag anghenion arbennig ac anableddau yn ogystal â rhai sy’n cael anhawster ymgysylltu ag addysg prif ffrwd. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Darparu cymorth i’r Timau Cymorth Busnes a Gwybodaeth Rheoli Ysgolion yn ôl yr angen
• Cefnogi'r arweinydd tîm â newidiadau systemau darbodus a phrosiectau moderneiddio
• Diweddaru a chynnal system ONE, offeryn meddalwedd i gefnogi amrywiaeth o wasanaethau cefnogi disgyblion o fewn y portffolio a meysydd ehangach
• Cynorthwyo a chynnal datblygiad HwB (mewnrwyd ysgolion)
• Darparu cefnogaeth systemau a gweinyddol i’r Tîmau Gwasanaeth Cynhwysiant a Gwybodaeth Reoli

Adran: Gwasanaethau TG
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Llywodraethu Gwybodaeth
Lefel: 2/3 - Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r tîm yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ystod o bolisïau a safonau sy’n anelu at sicrhau bod gwybodaeth a thechnoleg yn cael eu defnyddio’n ddiogel ac yn effeithiol yn ogystal  â sicrhau cydymffurfiad corfforaethol â deddfwriaeth. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am ddiogelu, rheoli a dinistrio dros 40,000 o focsys o gofnodion ffisegol sy’n cael eu storio ar y safle ac mewn cyfleusterau diogel oddi ar y safle yn ddiogel. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Swyddogaethau gweinyddu systemau o fewn y tîm rheoli cofnodion
• Ymdrin â chwsmeriaid sy’n cysylltu dros y ffôn a thrwy e-bost
• Darparu rôl gefnogol i Swyddogion Gwybodaeth Gorfforaethol am faterion rheoli gwybodaeth 
• Cofnodi ceisiadau hawliau unigol a cheisiadau rhyddid gwybodaeth
• Swyddogaethau Rheoli Cofnodion

 

Adran: Tîm Ymateb i Ddiwygio'r Gyfundrefn Les
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Gwasanaeth Budd-daliadau - Cymorth Busnes
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Ymateb i Les yn gweithio yn yr Adran Budd-Daliadau Tai. Nodau tîm diwygio'r gyfundrefn les yw gweithio’n rhagweithiol gyda phreswylwyr Sir y Fflint gan gynorthwyo cynlluniau ymyrraeth gynnar ac asesu taliadau dewisol tai yn effeithiol ynghyd  â’r rheiny mewn sefyllfaoedd ‘argyfyngus’ ar gyfer cwsmeriaid sy’n cael eu heffeithio gan ddiwygiadau i’r gyfundrefn les. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cofnodi a storio gwybodaeth ystadegol gywir ar gronfeydd data’r gwasanaeth
• Cynnal system e-bost y tîm yn ddyddiol
• Cynhyrchu dogfennau, llythyrau, taenlenni, negeseuon e-bost, gan ddefnyddio Word ac Excel
• Diweddaru cofnodion cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gywir
• Trefnu apwyntiadau• Darparu cefnogaeth weinyddol i’r Tîm Rheoli
• Talu anfonebau 
• Archebion ystafelloedd


Adran: Gweinyddu Rheoli Asedau Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Cymhorthydd Gweinyddu Busnes
Lefel: 2/3
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r tîm yn darparu cefnogaeth weinyddol a chlerigol i’r gwasanaeth nwy, gwasanaeth gwaith cyfalaf a gwasanaethau trydanol yn ogystal â darparu cefnogaeth weinyddol cyffredinol i’r tîm rheoli asedau tai a phob adran arall o’r Gwasanaethau Tai yn Swyddfeydd y Sir, y Fflint.  Y tîm yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob crefftwr ag ymholiadau. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cynnal cofnodion adrannol o wyliau blynyddol / amser hyblyg staff a chrefftwyr
• Darparu gwybodaeth ystadegol i reolwyr yn ôl y gofyn
• Mewnbynnu gwybodaeth amserlenni
• Cysylltu â Gwasanaethau Fflyd i sicrhau bod yr holl gerbydau yn mynd i’r garej am archwiliadau rheolaidd
• Dylunio a diweddaru taenlenni amrywiol
• Cynorthwyo i fonitro a chynnal a chadw arian mân
• Cynnal a chadw cyflenwadau offer swyddfa
• Ymdrin â phost sy’n dod i mewn a chofnodi post sy’n mynd allan

Adran: Datblygu'r Gweithlu
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Cymhorthydd Gweinyddu Busnes
Lefel:  2/3
Lleoliad: Tŷ Dewi Sant, Ewlo
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r tîm hyfforddi a datblygu yn gyfrifol am gyflenwi dysgu i’r Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu gwasanaethau gofal a chefnogaeth i oedolion a phlant yn Sir y Fflint ac yn diogelu’r plant a'r oedolion sydd mewn perygl o niwed neu gamdriniaeth.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Derbyn ymholiadau, ceisiadau am wasanaeth a chwynion
• Mewnbynnu gwybodaeth ar systemau cyfrifiadurol i gynhyrchu adroddiadau yn ôl y gofyn 
• Cynorthwyo i reoli cofnodion, sganio, archifo, ffeilio ac ati
• Trefnu lleoliadau ar gyfer cyrsiau hyfforddi, diweddaru a chylchredeg gwybodaeth hyfforddiant yn ôl y gofyn
• Ysgrifennu cofnodion mewn cyfarfodydd
• Gwneud argymhellion a gweithredu technegau darbodus i gynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cymorth busnes
• Prosesu archebion ac anfonebau
• Archebu a chynnal a chadw cyflenwadau deunyddiau ysgrifennu

Adran: Gwasanaethau Cynnal a Chludiant
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Gweinyddu Busnes
Lefel: 2/3
Lleoliad:  Depo Alltami, ger yr Wyddgrug.
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Y Gwasanaethau Cynnal Strydwedd a Chludiant yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Cludiant, Cynnal a Chadw Priffyrdd, Cynnal a Chadw Tiroedd, Glanhau Strydoedd, Casglu a Gwaredu Gwastraff a Gwaith Cefnffyrdd, Mae tîm y gwasanaethau cynnal yn cynnal cefnogaeth weinyddol a chlerciol gynhwysfawr i’r Gwasanaeth Strydwedd cyfan.
Beth fyddech chi’n rhan ohono: 
• Dyletswyddau derbynfa, darparu gwasanaeth cyfeillgar i gwsmeriaid
• Cefnogaeth weinyddol a chlerciol, gan gynnwys cofnodi a dosbarthu post, teipio a chymryd archebion ystafelloedd cyfarfod
• Gweinyddu archebion ar gyfer nwyddau a gwasanaethau
• Monitro cyfrif e-bost Strydwedd a chyfeirio negeseuon e-bost at yr adran briodol
• Cynorthwyo â hawliadau goramser a theithio
• Cynnal a diweddaru system ffeilio ddiogel ar gyfer cofnodion personél a gohebiaeth gyffredinol
• Archifo gwaith papur yn unol â chyfnodau dargadw corfforaethol

Adran: Tîm Tâl Gwasanaeth a Chynnwys Cwsmeriaid
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Cymhorthydd Tâl Gwasanaeth a Chynnwys Cwsmeriaid
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad:  Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud: 
Mae’r Tîm Tâl Gwasanaeth a Chynnwys Cwsmeriaid yn helpu i ddatblygu a darparu gwelliannau i denantiaid a chymunedau Sir y Fflint fel ei gilydd. Mae’r tîm yn datblygu dulliau cynhwysiant digidol newydd, archwilio rhwydweithio cymdeithasol ac amryw o ddatrysiadau newydd eraill ar gyfer cyfranogiad tenantiaid.
Beth fyddech chi’n rhan ohono: Cynorthwyo â:
• Trefnu (trwy PDA) gwasanaethau Tasgmyn ledled Sir y Fflint.
• Monitro a choladu Taliadau Gwasanaeth
Dysgu i ddatblygu a chynhyrchu (ond heb fod yn gyfyngedig i):
• Ymgynghoriadau tâl gwasanaeth• Cytundebau lefel gwasanaeth
• Cytundebau contract
• Digwyddiadau cyfranogiad tenantiaid (ffeiriau, diwrnodau agored ac ati)
• Technegau cynhwysiant digidol (deall sut i ryngweithio â chwsmeriaid yn y ffordd orau)
• Deall a datblygu ymarfer gorau h.y. hybu, cefnogi a hyrwyddo cyfranogiad tenantiaid.
• Ymarfer gorau ar draws y maes ‘rheoli ystadau’
• Cynorthwyo’r Arweinydd Tîm, cefnogi'r swyddog cynnwys cwsmeriaid, cyfarwyddo a chefnogi'r tîm Tasgmyn.

Adran: Tîm Trethi Lleol
Teitl:  Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Refeniw
Lefel: 2/3 Gweinyddu Busnes
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Trethi Lleol yn casglu treth y cyngor ar ran Cyngor Sir y Fflint ac ardrethi busnes ar ran Llywodraeth Cymru.
Beth fyddech chi’n rhan ohono: 
• Ymholiadau cwsmeriaid dros y ffôn
• Cyfeirnodi gwaith i’r system llif gwaith
• Cynhyrchu a thrin a thrafod gwybodaeth ystadegol
• Dadansoddi data 
• Trefnu debyd uniongyrchol a gwaith gweinyddu cyffredinol 

Lleoliadau Crefftwyr

Adran: Asedau Tai 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Plastrwr
Lefel: 2
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar stoc tai cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint 
• Sicrhau bod stoc Tai Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint o safon y gellir eu gosod
• Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i eiddo gwag ac eiddo â thenantiaid
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cwblhau gwaith plastro bach a mawr sy’n cynnwys gosod gorffeniadau waliau a nenfydau newydd yn lle rhai diffygiol 
• Trwsio a disodli rendro allanol 
• Adnewyddu scrîd llawr a gorffeniadau 
• Adnewyddu teils llawr a wal 
• Gosod leinin sych ar waliau a sgimio i safon uchel
• Sicrhau bod yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn 


Adran: Tai ac Asedau
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Gwaith Coed 
Lefel: 2/3 Gwaith Coed
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r tîm yn rheoli portffolio mawr o stoc tai cymdeithasol.  Mae gwaith trwsio a chynnal a chadw yn ofynnol yn barhaus wrth i dai cymdeithasol newydd gael eu hadeiladu.  Mae oddeutu 110 o grefftwyr cymwysedig yn gyfrifol am gynnal a chadw oddeutu 7,300 o eiddo ar gyfer ymateb i geisiadau am waith trwsio. Fel landlord, mae gan Gyngor Sir y Fflint ofyniad rheoleiddio statudol sy’n cynnwys gwaith nwy a thrydanol.
Beth fyddech chi'n rhan ohono (ychydig enghreifftiau): 
• Casglu archebion a chyfarwyddiadau, cwblhau dogfennau fel archebion gwaith ac amserlenni a dychwelyd dogfennau wedi’u cwblhau yn ddyddiol.
• Gallu gweithio oddi ar fanylion a darluniau manwl
• Gweithio gyda chrefftwr i gwblhau gwaith yn eiddo'r Cyngor a darparu gwasanaeth o safon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i osod safonau i gwsmeriaid
• Bod yn gyfrifol ac yn atebol am archebu, casglu a defnyddio deunyddiau, a'u storio'n ddiogel.
• Bod yn barod i ddefnyddio unrhyw gyfarpar a nodir i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd darpariaeth gwasanaeth yr adran
• Cynnal a chadw unrhyw gludiant, offer a pheiriannau, dillad gwaith amddiffynnol, ffonau symudol ac unrhyw gyfarpar arall sy’n cael ei roi i'r gweithiwr a'u cadw'n lân, yn unol â gweithdrefnau corfforaethol ac adrannol. 
• Byddai trwydded yrru lawn yn ddymunol, ond nid yn hanfodol, er mwyn galluogi’r gweithiwr dan hyfforddiant i weithio ar draws lleoliadau yn dibynnu ar eu rota. 

Lleoliadau Strydwedd

Adran: Strydwedd a Chludiant 
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – (Gweithredwr Strydwedd)
Lefel: 2
Lleoliad: Depo Alltami, Alltami
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
• Darparu cefnogaeth uniongyrchol ar gyfer gweithrediadau'r gwasanaeth Casglu Sbwriel ac Ailgylchu, cynnal a chadw tiroedd, gweithrediadau glanhau a gweithrediadau cynnal a chadw priffyrdd.
• Gan weithio o safle Depo Alltami, mae aelodau tîm yn gweithio patrymau sifft 4 diwrnod yr wythnos dros 7:00am – 17:00pm / 7:30am – 17:30pm yn dibynnu ar y maes gwaith.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Casglu Sbwriel ac Ailgylchu – gwneud gwaith casglu sbwriel ac ailgylchu 
• Cynnal a Chadw Tiroedd – gwneud dyletswyddau strimio a thorri glaswellt ar draws parciau a gerddi 
• Cynnal a chadw gwelyau llwyni – gwneud gwaith cynnal a chadw gwelyau llwyni mewn parciau a gerddi 
• Glanhau strydoedd – gwneud gwaith casglu sbwriel â llaw a gwagio biniau sbwriel drwy ganol trefi a lleoliadau gwledig 
• Cynnal a chadw priffyrdd – gwneud gwaith trwsio tyllau ffordd a gosod cwrbiau 
• Darparu gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu wyneb i wyneb gydag aelodau’r cyhoedd

Lleoliadau eraill ar gael (Cyswllt Cwsmeiriad, Cefn Gwlad etc)

Adran: Tîm Cyswllt Cwsmeriaid
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint – Cyswllt i Gwsmeriaid
Lefel:  2/3 Gwasanaeth Cwsmeriaid  
Lleoliad: Bydd y Gweithiwr dan Hyfforddiant yn gweithio ar draws nifer o leoliadau ar sail rota gan gynnwys Gwasanaethau I Gwsmeriaid (Yr Wyddgrug), Canolfannau Sir Y Fflint Yn Cysylltu (Yr Wyddgrug, Bwcle, Y Fflint, Cei Connah a Threffynnon) a’r Ganolfan Gyswllt (Ewlo).  Byddai trwydded yrru lawn yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol er mwyn galluogi’r gweithiwr dan hyfforddiant i weithio ar draws lleoliadau yn dibynnu ar eu rota.
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Gwasanaethau I Gwsmeriaid sy’n gyfrifol am ymholiadau cwsmeriaid, cwynion a datblygu cynnwys y wefan.  Sir y Fflint yn Cysylltu – mynediad wyneb yn wyneb i wasanaethau’r Cyngor yn lleoliadau canol y dref gan gynnwys yr Wyddgrug, Bwcle, Y Fflint, Cei Connah a Threffynnon.  Canolfan Gyswllt - darparu pwynt cyswllt cyntaf dros y ffôn i ystod eang o wasanaethau’r Cyngor gan gynnwys Tai a Strydwedd sy’n derbyn y rhan fwyaf o gyswllt gan gwsmeriaid.
Beth fyddech chi’n rhan ohono: 
• Cynorthwyo cwsmeriaid ag ymholiadau wyneb yn wyneb syml yng Nghanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu drwy ddefnyddio technoleg, prosesau, gweithdrefnau a gwybodaeth briodol i ddatrys ymholiadau i foddhad cwsmeriaid ar y pwynt cyswllt cyntaf.
• Prosesu ymholiadau cwsmeriaid a dderbynnir gan y Ganolfan Gyswllt gan ddefnyddio technoleg deleffoni briodol a systemau TG er boddhad y cwsmer ar eu pwynt cyswllt cyntaf.
• Cwblhau amrediad llawn o weithgareddau rheoli dogfennau fel rheoli cofnodion electronig, sganio, archifo a ffeilio.
• Cwblhau amryw o dasgau TG gan gynnwys defnyddio Microsoft Office a’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) i gofnodi ymholiadau cwsmeriaid, cynhyrchu dogfennau, llythyrau, deunyddiau marchnata, taenlenni, cyflwyniadau PowerPoint ac ati.
• Cyfrannu at gynnal gwybodaeth ar y fewnrwyd a’r rhyngrwyd gan sicrhau ei bod yn gywir ac yn gyfredol, a dod o hyd i gyfleoedd i wella mynediad electronig at wasanaethau fel e-ffurflenni ar y we. 
• Darparu cefnogaeth weinyddol i’r gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid h.y. Llungopïo, Sganio, Ffeilio ac Archifo. 

Adran: Y Tîm Mynediad (Cefn Gwlad)
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant – Technegydd Mynediad
Lefel: 2 Mynediad i Gefn Gwlad
Lleoliad: Tŷ Dewi Sant, Ewlo
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Mynediad yn gyfrifol am ddatblygu rheoli a chynnal mynediad a’r amgylchedd naturiol yn Sir y Fflint. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:  
• Hyrwyddo a chynorthwyo i ddarparu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 10 mlynedd strategol 
• Cynorthwyo i ymchwilio a datrys ymholiadau / cwynion i sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth briodol ac ati
• Cynorthwyo i grynhoi a chefnogi gwybodaeth mewn perthynas â cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth
• Paratoi a chynnal cofrestrau a chronfeydd data
• Hyrwyddo a datblygu’r gwasanaeth hawliau tramwy


Adran: Yr Adran Gyllid (Aura Leisure a Llyfrgelloedd)
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Cymhorthydd Cyllid
Lefel: 2/3 AAT
Lleoliad: Prif Swyddfa Aura, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Cyllid yn cefnogi cydweithwyr ar bob lefel yn y sefydliad â phrosesau ariannol ac adrodd. Mae’r tîm yn gweithio gyda, ac ar draws, pob gwasanaeth yn Aura Leisure a Llyfrgelloedd.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Cysoni derbynebau a chyfrifon banc
• Cynorthwyo i baratoi dyddlyfrau
• Prosesu tanysgrifiadau debyd uniongyrchol
• Dyletswyddau o ddydd i ddydd gan gynnwys prosesu aelodaeth ac archebion
• Bod mewn cysylltiad â chydweithwyr ynglŷn ag incwm a gwariant ar eu safleoedd
• Prosesu archebion ac anfonebau
• Cyflogau a threthi

Adran: Adran Gyllid
Teitl: Gweithiwr dan Hyfforddiant Sir y Fflint - Cymhorthydd Cyllid
Lefel: 2/3 AAT
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Cyllid yn cefnogi cydweithwyr ar bob lefel yn yr awdurdod i ddarparu ystod eang o wasanaethau ariannol ac adrodd. Mae aelodau’r tîm cyllid yn gweithio mewn ffordd fodern ac ystwyth, yn flaengar ac yn cefnogi eu rheolwyr cyllideb i ragweld, cynllunio a monitro a rheoli eu cyllidebau eu hunain.  Trwy wneud y mwyaf o dechnoleg a galluogi rheolwyr a gwasanaethau, mae’r tîm yn cefnogi darpariaeth gwasanaethau effeithlon sy’n ychwanegu gwerth.  
Beth fyddech chi’n rhan ohono: 
• Cynorthwyo i ddarparu gwybodaeth ariannol amserol a chywir ar gais cydweithwyr Cyllid neu Gwsmeriaid i hwyluso cynlluniau ariannol a gwasanaeth effeithiol i'r Cyngor.
• Cefnogi’r tîm cyllid i weithredu ffyrdd newydd o weithio ar draws bob gwasanaeth. 
• Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gefnogi’r Swyddog Cefnogi Cyllid gyda gwaith prosiect yn ôl y gofyn gan gynnwys cynorthwyo i baratoi dyddlyfrau, prosesu archebion a chodi anfonebau.
• Darparu cefnogaeth ariannol effeithlon ac effeithiol yn ôl y gofyn o dan y Cytundebau Lefel Gwasanaeth. 
• Ceisio gwella dulliau gweithio yn frwd ym mhob maes o’ch cylch gwaith i sicrhau bod adroddiadau ariannol yn cael eu cynhyrchu mewn ffordd effeithlon ac effeithiol. 
• Cynorthwyo’r tîm i gyflawni gofynion yr amserlen diwedd blwyddyn ac archwilio. 

Lleoliadau i Raddedigion 2019

Adran: Tai ac Asedau, Eiddo a Darpariaeth Cyfalaf
Teitl: Graddedig dan Hyfforddiant - Gwasanaeth Mesur Meintiau neu Reoli Adeiladu
Lleoliad: Swyddfeydd y Sir, y Fflint
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Eiddo a Darpariaeth Cyfalaf yn gweithredu fel Cleient Deallus. Mae’r rôl yn bodoli i roi gwasanaeth proffesiynol a chost effeithiol Rheoli Prosiect a Mesur Meintiau mewn perthynas â chaffael amrediad eang o waith adeiladu sy’n gysylltiedig ag asedau adeiladau’r Cyngor, yn amrywio o gynlluniau cyfalaf newydd sy’n werth sawl miliwn o bunnoedd e.e. rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif, i brosiectau ailwampio ac addasiadau bach.
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
Byddwch yn gyfrifol am reolaeth ariannol a rheoli prosiectau adeiladu’r cyngor drwy gydol eu hoes, o ddichonolrwydd, arfarnu, datblygu dyluniad, gweithredu tendr, adeiladu a chwblhau ar ôl y cam ymarferol.
Bydd eich swydd chi hefyd yn gyfrifol am fonitro ac adolygu pob agwedd ariannol ar ein prosiectau i sicrhau cydymffurfiad â’n rheolaethau a fframweithiau ariannol, arferion gorau proffesiynol a phrotocolau diwydiant.  Byddwch hefyd yn rhan o:
Rheoli Prosiect
Datblygiad Briff y Cleient. 
Astudiaethau Dichonoldeb
Cynllunio Costau a Thrafodaethau
Dylunio / Tendr / Dyfarnu Contract
Gweinyddu Contract
Caffael a Diweddaru Rheoli Asedau

Adran: Llywodraethu (TG)
Teitl: Graddedig dan Hyfforddiant – Datrysiadau Digidol
Lefel: MSc mewn Cyfrifiadureg
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r tîm yn gweithio gyda gwasanaethau a chyflenwadau i ddatblygu datrysiadau digidol (gwe a symudol) a fydd yn cefnogi ffrwd Gwaith Cwsmeriaid Digidol y Cyngor a galluogi hunanwasanaeth i gwsmeriaid. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono:
• Byddwch yn chwarae rôl gefnogol i weithredu’r Cynllun Busnes TG gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu yn unol â chynlluniau, gweithdrefnau a safonau cysylltiedig.
• Dylunio, cynllunio a darparu microsafleoedd, rhaglenni gwe a gwasanaethau digidol cysylltiedig
• Yn gyfrifol am gyflawni amryw o dasgau, gan gynnwys cynllunio, dylunio, datblygu, profi, gweithredu, cefnogi a rheoli pob datrysiad ar y we a digidol a ddatblygwyd yn fewnol
• Datblygu a darparu datrysiadau TG effeithiol ac effeithlon i ddangos creadigrwydd ac arloesi
• Gwerthuso gofynion cwsmeriaid yn gyson a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer gan sicrhau bod targedau rheoli perfformiad yn cael eu bodloni neu eu rhagori, gan arwain at fodloni cwsmeriaid i lefel uchel.


Adran: Cwsmer Digidol a Chydnerthu Cymunedol
Teitl: Graddedig dan Hyfforddiant 
Lefel: MSc mewn Marchnata Digidol
Lleoliad: Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
Beth mae’r tîm yn ei wneud:
Mae’r Tîm Trawsnewid yn cysylltu’n uniongyrchol â darpariaeth Strategaeth Ddigidol CSyFf. 
Beth fyddech chi’n rhan ohono: 
• Rhoi cyngor ar ddylunio, gosod a chyflwyno
• Gweithio gyda chydweithwyr yn y tîm TGCh i wneud newidiadau, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o gynhyrchu cynnwys newydd, syml a hawdd i’w ddefnyddio ar y we
• Gweithio gyda chydweithwyr mewn nifer o swyddogaethau a gwasanaethau ar draws y Cyngor, fel rhan o dîm rhithwir a newidiol wrth i’r tîm ddarparu gwahanol brosiectau o fewn y cynllun
• Cysylltu â chydweithwyr yn uniongyrchol o fewn gwasanaethau gweithredol i’w cefnogi i adolygu a gwella’r wybodaeth y maent yn ei darparu ar ein gwefan   
• Gweithio gyda chydweithwyr mewn nifer o swyddogaethau a gwasanaethau ar draws y Cyngor, fel rhan o dîm rhithwir a newidiol wrth i ni ddarparu gwahanol brosiectau o fewn y cynllun