Grant Gofal Plant a Chwarae 2021 - 2022


Ystyrir ceisiadau ar gyfer y Grant Gofal Plant a Chwarae gan deuluoedd sydd ar incwm isel (pan fo incwm yr aelwyd, gan gynnwys budd-daliadau o dan £25,000), rhieni sy’n dymuno gweithio neu hyfforddi, sy'n dymuno mynediad i ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ac i gefnogi lles plant. Mae cyllid cyfyngedig ar gael felly efallai na fyddwn yn gallu ariannu pob cais. Mae’n rhaid i’r rhiant/gofalwr gyflwyno’r ceisiadau.

Mae’r grant hwn yn ariannu hyd at £6 yr wythnos ar gyfer y Clwb Brecwast, £14 yr wythnos ar gyfer grŵp chwarae, £12 yr wythnos ar gyfer Clwb ar ôl Ysgol a £30 yr wythnos ar gyfer Clwb Gwyliau.

Fe fydd ceisiadau newydd yn cael eu hystyried pan fyddant yn cael eu derbyn a gall y taliad ddechrau o’r dyddiad y caiff y grant ei gymeradwyo. Bydd y taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’r darparwr gofal plant a hynny yn dymhorol.

Fe fydd y Tîm Datblygu Gofal Plant yn monitro ar hap yn dymhorol i sicrhau eich bod yn dal yn gymwys ar gyfer y grant ac i gasglu adborth yn ymwneud â’ch profiad o’r grant.  Ond os yw eich amgylchiadau yn newid yn y cyfamser a’ch bod yn credu nad ydych bellach yn gymwys ar gyfer y grant, cysylltwch â ni ar 01352 703509 / 703504 neu ebostiwch childcaredevelopmentgrants@flintshire.gov.uk

Wrth ymgeisio am y Grant Gofal Plant a Chwarae sicrhewch fod y dystiolaeth ganlynol gennych yn barod i'w gynnwys gyda'ch cais:

1.    Aelwyd ar incwm isel (incwm aelwyd o dan £25,000, gan gynnwys budd-daliadau)
Atodwch gopïau o brawf o incwm a budd-daliadau – pob tudalen o’ch Datganiad Dyfarnu Credyd Treth mwyaf diweddar neu dri mis mwyaf diweddar Credyd Cynhwysol gan Gyllid y Wlad (gan ddangos yr holl dudalennau).

NEU

2.    Angen seibiant
Atodwch ddatganiad ategol gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd, gwasanaethau cymdeithasol neu addysg ac os yw’n berthnasol pob tudalen o’r Lwfans Byw i’r Anabl / Taliadau Annibyniaeth Personol.

Cwblhewch y Grant Gofal Plant a Chwarae yma

I gael rhagor o gymorth gydag unrhyw gais am grant cysylltwch â ni ar 01352 703509 / 703504 neu ebostiwch childcaredevelopmentgrants@flintshire.gov.uk