Hafan > Preswyl > Ysgolion > Ymgynghori ar newidiadau posibl i Bolisi Cludiant i'r Ysgol

Ymgynghori ar newidiadau posibl i Bolisi Cludiant i'r Ysgol

Dogfen ymgynghori yw hon ar y dewisiadau arfaethedig i ddiwygio Polisi Cludiant Ysgol a Choleg y Cyngor. 

Mae’r ddogfen yn canolbwyntio ar ddau faes lle mae newid polisi yn bosibl, darpariaeth cludiant ôl 16 a’r meini prawf o ran hawlio os yn derbyn “budd-daliadau”. 

Mae’r ddogfen yn darparu rhesymeg y Cyngor dros ymgynghori ac yn darparu dewisiadau i fudd-ddeiliaid eu hystyried.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 18 Chwefror 2019 a bydd yn cau ar 5 Ebrill 2019. Mae gan y Cyngor ddiddordeb mewn derbyn safbwyntiau unrhyw un sy'n debygol o gael eu heffeithio, un ai yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y dewisiadau arfaethedig.   

Bydd ymatebion a dderbynnir o fewn y cyfnod ymgynghori yn ffurfio rhan o adroddiad i Gabinet y Cyngor.

Fel y corff sy’n llunio penderfyniadau i’r Cyngor, bydd y Cabinet yn ystyried yr adroddiad yn ofalus cyn gwneud penderfyniad p’run ai i weithredu newid mewn polisi yn y meysydd sydd wedi eu nodi. 

Gweler y ddogfen ymgynghori lawn yma

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn drwy gwblhau copi electronig o’r ffurflen ymateb hon drwy https://www.surveymonkey.co.uk/r/SchoolTransportPolicy

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau’r holiadur, galwch heibio un o Swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon neu'r Wyddgrug.

Mae fersiynau print bras, Braille a fersiynau mewn iaith wahanol o’r ddogfen hon ar gael ar gais drwy:
• Ysgrifennu at y Tîm Ymgynghoriad Cludiant Ysgol, Adran Addysg ac Ieuenctid, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NB.
• Ebostio schooltransportpolicy@flintshire.gov.uk 
• Ffonio 01352 704187

Asesiad Effaith Integredig

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol