Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS) Gofal Plant Cyn Ysgol (0-4) Sir y Fflint ar gyfer Gweithwyr Hanfodol a Phlant Diamddiffyn

Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (C-CAS) Gofal Plant Cyn Ysgol (0-4) Sir y Fflint ar gyfer Gweithwyr Hanfodol a Phlant Diamddiffyn

Beth sydd wedi cael ei gyhoeddi?
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, yn cau i newydd-ddyfodiaid ar gyfer Tymor yr Haf. Y rheswm dros hyn yw er mwyn i’r arian gael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol gyda chostau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod yr argyfwng cenedlaethol presennol.

Prif bwrpas y Canllaw hwn yw cefnogi trefniadau brys ar gyfer darparu cymorth gofal plant cyn ysgol ar gyfer gweithwyr hanfodol a phlant diamddiffyn sydd wedi cael eu hadnabod. Dylai gweithwyr hanfodol sydd â phlant oed ysgol, barhau i anfon eu plant i leoliad ysgol os nad oes posib gofalu amdanynt yn ddiogel yn y cartref.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

Beth mae hyn yn ei olygu yn Sir y Fflint?
Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant ar gyfer plant oedran cyn ysgol (0-4) gweithwyr hanfodol a phlant diamddiffyn sydd wedi cael eu hadnabod yn Sir y Fflint, ac eithrio ffioedd cynnal darparwr gofal plant. Mae hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, ac yna caiff ei adolygu. Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant a ysgwyddir ar neu ar ôl 1 Ebrill 2020, gan gynnwys ôl-ddyddio taliadau lle bo’n berthnasol.

Pwy sy'n gymwys?
Mae rhieni yn gymwys ar gyfer lleoedd gofal plant wedi eu hariannu os ydynt yn unig riant ac yn weithiwr hanfodol, os yw’r ddau riant yn weithwyr hanfodol neu os yw un rhiant yn y teulu yn weithiwr hanfodol ac mae rheswm dilys pam nad all y rhiant arall ofalu am y plentyn yn niogelwch eu cartref. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr mewn llochesi a ffurfiau eraill o lety â chymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig. 

Mae plant diamddiffyn sy’n gymwys ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant yn cynnwys y rhai sydd mewn perygl diogelu cynyddol o fod gartref neu os yw eu teulu neu leoliad mewn perygl o chwalu.  Gall ceisiadau ar gyfer darpariaeth gofal plant yn yr amgylchiadau hyn ond gael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol y Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall geisiadau ar gyfer plant gydag anghenion cymorth ychwanegol, gael eu cyflwyno gan weithwyr proffesiynol Gwasanaethau Addysg ac Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol.

Faint o oriau fydd Llywodraeth Cymru yn talu?
Ar hyn o bryd, nid oes cyfyngiadau ar yr oriau, fodd bynnag ni fydd Llywodraeth Cymru yn talu am y ffioedd cynnal gan ddarparwyr gofal plant. Mae’r cynnig i ariannu yn fesur brys a gellir ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. Bydd prawf o gymhwysedd yn dibynnu ar dystiolaeth cefnogol boddhaol sydd angen cael ei ddarparu gan y rhiant, gofalwr neu’r gwasanaeth sy’n gwneud yr atgyfeiriad. Os oes unrhyw beth yn y cais neu’r tystiolaeth cefnogol yn anghywir neu’n gamarweiniol, gall y cynnig ariannu gael ei dynnu’n ôl ar unwaith a gall Gyngor Sir y Fflint geisio adennill yr arian.

Bydd arian ar gyfer lleoliadau gofal plant ond yn cael eu cymeradwyo ar gyfer rhieni cymwys ar gyfer yr oriau nad yw’r plant yn gallu cael eu gofalu yn y cartref yn ddiogel. Os yw gweithiwr hanfodol neu unrhyw un yn eu teulu yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau, ni ddylai’r plentyn fynychu’r lleoliad gofal plant.

Sylwch, rhaid i rieni gysylltu â’u darparwr gofal plant a ffefrir cyn cwblhau’r ffurflen gais, er mwyn cadarnhau bod gan y darparwr le ar gael i ofalu am y plentyn/plant yn ystod yr oriau gofynnol. Os yw rhiant yn ei chael yn anodd dod o hyd i ddarparwr gofal plant, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint drwy anfon e-bost at fisf@flintshire.gov.uk neu anfon neges ar y cyfryngau cymdeithasol – gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook a Twitter. Gallwch hefyd gysylltu â nhw ar www.dewis.wales neu www.fis.wales.

 

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, bydd angen i chi ddarllen a chytuno i’r telerau ac amodau canlynol:

Bydd data personol yn cael ei broses gan Gyngor Sir y Fflint ar gyfer y dibenion penodol o weinyddu, monitro a phrosesu eich cofrestriad ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Gall hyn ymwneud â’r rhiant/rhieni neu blentyn. Ymgymerir â’r gwaith o brosesu eich data personol fel “tasg gyhoeddus” ar ran Llywodraeth Cymru. Y sail statudol ar gyfer y Cyllid hwn yw adran 71 a 71 (1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ynghyd ag adran 28 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Gall Gyngor Sir y Fflint rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr Heddlu, a gwasanaethau cefnogi teuluoedd a’r blynyddoedd cyngor a phartneriaid os yw hyn yn angenrheidiol, er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau i hybu lles. O bryd i’w gilydd byddwn yn anfon gwybodaeth arolwg i chi er mwyn cynorthwyo i werthuso gweithrediad a darpariaeth y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Bydd peth o’r wybodaeth a gedwir amdanoch yn cael ei rannu gyda Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn eu cynorthwyo i gynnal ymchwil i wella’r gofal a chymorth a ddarperir i chi a phobl eraill yng Nghymru. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu’n gyfreithlon a bydd ond yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil i gefnogi busnes swyddogol. Gweler isod i ddarllen mwy am y wybodaeth a rennir a sut caiff ei defnyddio. Ar gyfer dibenion ymchwil, byddwn yn sicrhau bod y data’n anhysbys cyn cynnal unrhyw ymchwil. Mae rhannu data anhysbys tu hwnt i GDPR.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich gwybodaeth tan fydd y plentyn yn 18 oed yn unol â’n hamserlen gadw. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy eu gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 03031231113. Bydd y wybodaeth yn Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (y Cynnig) yn cael ei gadw dan adolygiad er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau eraill gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx neu gofynnwch am gopi gan y Cyngor.

Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd: Monitro Gwybodaeth Rhieni, Plant a Darparwyr sy’n defnyddio’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r wybodaeth honno’. Mae gan ddata categori arbennig megis grŵp ethnig neu gyflwr iechyd, ddiogelwch ychwanegol o dan gyfraith diogelu data.

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a chategori arbennig rhieni, gofalwyr a phlant sy’n derbyn gwasanaethau gan yr awdurdod lleol. Mae’r data yr ydym yn ei dderbyn yn rheolaidd ar rieni, gofalwyr a phlant wedi ei egluro yn Atodiad 1 yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Nid yw eich enw a’ch manylion cyswllt yn cael eu pasio yn rheolaidd i Lywodraeth Cymru ar gyfer monitro gyda'r data a nodir yn Atodiad 1. Fodd bynnag, bydd eich enw a’ch manylion cyswllt yn cael ei ddarparu i Lywodraeth Cymru gan eich Awdurdod Lleol os y bydd eu hangen ar gyfer dibenion gwerthuso. Ni ddarperir enw eich plentyn.

Gall eich manylion personol, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad gael ei basio i awdurdod lleol arall er mwyn eu galluogi i weinyddu’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i chi. Bydd hyn yn digwydd i’ch galluogi chi i gael mynediad at ofal plant mewn awdurdod lleol gwahanol i’r un yr ydych yn byw ynddo, os ydych yn gwneud cais am hynny neu er mwyn i awdurdod lleol brosesu’r taliad i’ch darparwr gofal plant dewisol.

Yn ogystal â hynny, mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol y darparwyr gofal plant sy’n darparu’r gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Mae’r data yr ydym yn ei dderbyn yn rheolaidd ar ddarparwyr gofal plant wedi ei egluro yn Atodiad 2 yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn rhannu eich enw gyda thrydydd parti, e.e. asiantaethau nad ydynt yn gysylltiedig i Lywodraeth ac ymchwilwyr oni bai bod eich enw yn enw busnes sydd ar gael yn gyhoeddus.

Gall y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws gael ei werthuso er mwyn asesu perfformiad y cynllun a chynorthwyo Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau mewn perthynas â datblygu’r polisi o ran y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws. Os cysylltir â chi i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil mewn perthynas â’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, cewch Hysbysiad Preifatrwydd ar wahanol yn nodi sut fydd y wybodaeth a gynhyrchir yn yr ymchwil yn cael ei gasglu, ei gadw a’i ddefnyddio. Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol ac ni fyddwch yn cael ei hadnabod mewn unrhyw adroddiad.

Mae eich data yn cael ei gysylltu’n anhysbys i ffynonellau data eraill, fel rhan o’r gronfa ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) ar gyfer dibenion ymchwil di-fasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i’r cyswllt hwn beidio â digwydd (gweler y nodyn esboniadol). 

Beth yw’r sail gyfreithio i ddefnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Mae peth o’r data rydym yn eu casglu yn cael eu henwi yn ‘ddata categori arbennig’ (ethnigrwydd yn yr achos hwn) a’r sail gyfreithiol i brosesu’r wybodaeth hon yw ar gyfer dibenion ystadegol neu ymchwil.

Mae hyn yn galluogi gweithredu, a darparu gwybodaeth a fydd yn cynorthwyo Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau i ddatblygiad y polisi mewn perthynas â’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws sy’n cael ei ddarparu i wella lles economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Bydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio:

 • ti fesur pa mor dda mae Llywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi a’ch plentyn;
 • i gefnogi gwelliannau i’r gwasanaethau hyn;
 • i ddyrannu arian i Awdurdodau Lleol ac eraill; neu
 • i gefnogi ymchwil ehangach i’r ddarpariaeth o wasanaethau i chi a’ch plentyn, neu eraill;
 • i gysylltu data o’r ffurflen gais hon gyda ffynonellau data eraill at ddibenion gwerthuso effaith y prosiect ar yr unigolion sy’n cymryd rhan.

Ni fydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio:

 • i gymryd unrhyw gamau gweithredu mewn perthynas â chi neu eich plentyn, neu eich lleoliad gofal plant; nac
 • i adnabod chi neu eich plentyn mewn unrhyw adroddiadau. 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae data personol yn cael ei drosglwyddo drwy Objective Connect, system drosglwyddo data diogel. Mae data yn cael ei gadw o fewn ffolderi ar rwydweithiau diogel gyda mynediad cyfyngedig i swyddogion Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y Cynllun Cymorth Gofal Cymdeithasol Coronafeirws.

Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael ei adrodd mewn ffurf anhysbys wrth ei ddefnyddio mewn adroddiadau ymchwil neu ystadegol. Ni fydd unrhyw adroddiadau yn cynnwys eich manylion cyswllt nac unrhyw wybodaeth a ellir ei defnyddio i ganfod unigolion. Bydd data cyfun hefyd yn cael ei roi ar wefan data StatsCymru, sydd ar gael yma:  https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?topic=Peopleandcommunities&lang=en

Pan mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu gwerthusiad o’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws, bydd y gwaith yn cael ei gynnal gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghoriaeth). Bydd unrhyw waith o’r fath ond yn cael ei gyflawni dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer cytundebau o'r fath yn nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel.

Am ba hyd rydym yn cadw eich data personol?

Bydd unrhyw ddata personol sy’n cael ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddileu tair blynedd ar ôl y dyddiad cafodd ei dderbyn.


Mae gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe hefyd fynediad at ran o’r data personol am gyfnod o dri mis, tan i’r data sy’n cysylltu â Chyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw gael ei gwblhau.

Hawliau Unigolion

O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws:

 • Yr hawl i gael mynediad at gopi o’ch data eich hun;
 • Yr hawl i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;
 • I wrthwynebu neu atal prosesu (mewn amgylchiadau penodol);
 • I ddileu eich data (mewn amgylchiadau penodol; ac
 • I gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y ffordd y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os ydych yn dymuno ymarfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Y Tîm Cynnig Gofal Plant CP2
Adeiladau'r Goron 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ
E-bost: Talkchildcare@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru drwy:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

Rydym yn egluro ar ein gwefan sut mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r gyfraith diogelu data yn rhyngweithio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://llyw.cymru/gofyn-am-wybodaeth-gan-lywodraeth-cymru

Nodyn Esboniadol

Mae cronfa ddata SAIL yn gronfa o ddata anhysbys am boblogaeth Cymru, sydd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol fel storfa ddiogel a chadarn, ac yn defnyddio data anhysbys am unigolion ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Gall ymatebwyr dynnu allan o gysylltu eu hatebion. I gael rhagor o wybodaeth ar sut i wneud hynny, neu ar gysylltu data, ewch i: https://llyw.cymru/cysylltu-pharu-data-hysbysiad-preifatrwydd

Atodiad 1:

Pa ddata sydd gan Lywodraeth Cymru fynediad ato?

Rhieni plant sy’n derbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws – Gwirio Cymhwysedd

Mae Awdurdodau Lleol yn gofyn am fanylion gennych chi, unai fel rhiant neu ofalwr y plentyn neu blant a’r plant sy’n derbyn gwasanaethau o dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws er mwyn gwirio eich cymhwysedd i dderbyn y cynnig  yn erbyn meini prawf cymhwyso fel y nodir gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys;

 • Eich statws gweithiwr allweddol (Hanfodol)
  Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei basio i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol  yn anhysbys, sy’n golygu na fydd y data yn cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.
 • Prawf o’ch statws gweithiwr allweddol (Hanfodol)
  Ni chaiff hyn ei basio i Lywodraeth Cymru.
 • Teitl eich Swydd
  Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei basio i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol  yn anhysbys, sy’n golygu na fydd y data yn cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.
 • Enw eich cyflogwr
  Ni chaiff hyn ei basio i Lywodraeth Cymru.
 • Dyddiad geni'r plentyn yr ydych yn gwneud cais i dderbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws 
  Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei basio i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol  yn anhysbys, sy’n golygu na fydd y data yn cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.
 • Eich cyfeiriad
  Mae eich cod post yn cael ei basio i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol  yn anhysbys, sy’n golygu na fydd y data yn cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.
 • Gwybodaeth am y budd-daliadau yr ydych yn eu hawlio a all eich gwneud yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws
  Ni chaiff hyn ei basio i Lywodraeth Cymru.

Rhieni / Gofalwyr o, a phlant sy’n derbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Mae Awdurdodau Lleol yn darparu manylion amdanoch chi, unai fel rhiant neu ofalwr y plentyn, neu blant a’r plant sy’n derbyn y gwasanaethau dan Gynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i Lywodraeth Cymru, ac mae hyn yn cynnwys:

 • Data am eich plentyn a chi fei rhiant/rhieni/gofalwr/gofalwyr;
  Rhyw
  Dyddiad Geni 
  Cod Post
  Awdurdod Lleol
  Ethnigrwydd
  Os oes gan eich plentyn anabledd neu anghenion addysgol arbennig (AAA)
 • Manylion sylfaenol o’r gwasanaethau a gafodd eu darparu i chi a’ch plentyn cyn derbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws;
  Os oedd eich plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant cyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws
 • Manylion sylfaenol o’r gwasanaethau a gafodd eu darparu i chi a’ch plentyn wrth dderbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws;
  Y nifer o oriau yr ydych chi wedi gwneud cais amdano ar gyfer y plentyn dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws
  Y nifer o oriau mae eich plentyn yn mynychu o’r oriau a archebir o dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws
  Darpariaeth iaith y gofal plant mae eich plentyn yn ei dderbyn
  Y ddarpariaeth iaith yr ydych chi’n ei ffafrio ar gyfer eich plentyn drwy’r cynnig
  Rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru y darparwr gofal plant yr ydych yn ei dderbyn drwy’r Cynnig Cymorth Gofal Plant Coronafeirws
  Y diwrnodau ac oriau yr ydych chi wedi gwneud cais amdano ar gyfer y plentyn dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws

Atodiad 2

Darparwyr gofal plant sy’n darparu gwasanaethau dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws 

Mae Awdurdodau Lleol yn darparu eich manylion chi fel darparwr sy’n darparu gwasanaethau dan y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws i Lywodraeth Cymru, ac mae hyn yn cynnwys:

 • Eich manylion cyswllt gan gynnwys – enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post a rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Darpariaeth iaith eich lleoliad fel y datganwyd gennych chi i’r awdurdodau lleol ac i Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Y nifer o oriau y bydd pob plentyn sy’n derbyn y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws yn eich lleoliad wedi archebu gyda chi a sawl awr maent wedi mynychu
 • Unrhyw gostau ychwanegol ar rieni wrth dderbyn y cynnig yn eich lleoliad, gan gynnwys costau bwyd, costau teithio, ac unrhyw oriau ychwanegol maent yn ei ddefnyddio yn eich lleoliad ar ben y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws.