Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych i Blant 3 – 4 oed (30 awr)


Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed ar draws Cymru am 48 awr yr wythnos. Cafodd hwn ei atal ym mis Ebrill er mwyn caniatáu i adnoddau gael eu canolbwyntio mewn mannau eraill, i gefnogi anghenion Gofal Plant gweithwyr allweddol a phlant diamddiffyn trwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws (C-CAS).

Gydag ysgolion yn ailagor o fis Medi, bydd y Cynnig yn ailagor ar gyfer ceisiadau gan alluogi teuluoedd i ddechrau cael mynediad i’r gofal plant a ariennir.
O ran rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn Nhymor yr Haf, ond a fethodd allan ar dymor llawn oherwydd nad oeddent wedi dechrau manteisio ar y Cynnig cyn y pandemig, bydd y rhieni hyn yn gallu cyflwyno eu ceisiadau o 10 Awst 2020 er mwyn manteisio ar y Cynnig o ddechrau Tymor yr Hydref. Ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi ymgeisio am y cynnig gofal plant cyn 18 Mawrth 2020, dylech fod wedi derbyn gohebiaeth gan y tîm ac nid ydych angen ailgyflwyno cais newydd. Os nad ydych wedi derbyn e-bost yna cysylltwch â’r tim gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Bydd rhieni y bydd eu plentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn Nhymor yr Hydref yn gallu gwneud cais o 1 Medi 2020 er mwyn gallu manteisio ar y Cynnig o’r diwrnod y mae eu cais wedi’i gymeradwyo.
Os bydd rhiant yn defnyddio a thalu am ofal plant cyn i’w cais gael ei gymeradwyo, bydd y rhiant yn atebol am dalu cost y gofal plant ac ni ellir ôl-ddyddio unrhyw arian gofal plant i gwmpasu’r cyfnod cyn i gais gael ei gymeradwyo.

Pan fydd protocolau Covid-19 wedi dod i ben, bydd plant cymwys yn gallu manteisio ar y Cynnig Gofal Plant o gychwyn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi ar ôl iddynt droi’n bedair.

Bydd y cynnig gofal plant yn caniatáu i blant gael mynediad i uchafswm o ddau leoliad gofal plant cofrestredig yn ogystal â’u lleoliad FPN ar unrhyw ddiwrnod. Fodd bynnag, mae lleihau cyswllt cymdeithasol yn rhan bwysig o leihau’r tebygolrwydd o weld achosion eang o’r feirws.  Dylai plant aros yn yr un grŵp cyson trwy gydol eu hamser yn eu lleoliad gofal plant.  Os bydd plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad, er enghraifft, ysgol a gofal estynedig neu ofal plant y tu allan i’r ysgol, dylai’r plentyn aros yn yr un grŵp ar draws y ddau leoliad lle bynnag bo’n bosibl.  Pan nad yw hyn yn bosibl, dylent aros mewn grwpiau cyson ym mhob lleoliad er mwyn lleihau nifer cyffredinol y cysylltiadau.

Mae rhagor o wybodaeth a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael o’r ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/canllawiau-i-rieni-ar-ailagor-ceisiadau-ar-gyfer-cynnig-gofal-plant-cymru-coronafeirws?_ga=2.142945205.1420144203.1597043687-1840662234.1560516571

Mae’r cais hwn am ORIAU GOFAL PLANT y Cynnig Gofal Plant yn unig
Nodyn pwysig: Cyn llenwi’r ffurflen gais, gwiriwch â’ch darparwr gofal plant eu bod wedi cofrestru y Chynnig Gofal Plant er mwyn darparu Cynnig Sir Ddinbych a bod ganddynt le ar gael i’ch plentyn.
Cofrestrwch eich plentyn a threfnu oriau a diwrnodau darpariaeth neu gadewch eich manylion cyswllt gyda’ch lleoliad/au dewisol.
Heb y wybodaeth hon, ni fyddwch yn gallu llenwi’r ffurflen gofrestru.

O ran rhieni sy’n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf o fis Medi 2020, cânt eu hystyried yn gymwys os gallant ddangos tystiolaeth i’r awdurdod lleol y byddent yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y Cynnig fel arfer. Byddai angen iddynt ddangos bod eu henillion ym mis Ionawr neu Chwefror 2020 yn bodloni’r meini prawf cymhwyso o ran incwm ar gyfer y Cynnig ond eu bod wedi gweld gostyngiad neu gynnydd o ran incwm ers 23 Mawrth, er enghraifft oherwydd:
•    Maen nhw wedi’u rhoi ar ffyrlo ond mae eu henillion gwirioneddol (beth oeddent yn ei ennill cyn mynd ar ffyrlo) yn bodloni’r meini prawf cymhwyso o ran incwm ar gyfer y Cynnig;
•    Maen nhw’n dal mewn cyflogaeth ond wedi cymryd absenoldeb di-dâl i ofalu am rhywun (ar wahân i blentyn sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig);
•    Maen nhw’n gweithio llai o oriau nag y byddent fel arfer;
•    Maen nhw’n cael taliadau gan y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth;
•    Maen nhw’n weithiwr hanfodol ac yn gweithio oriau ychwanegol yn yr ymdrech i frwydro’r feirws a chadw pobl yn saff, e.e. mewn rolau rheng flaen y gwasanaeth iechyd.

O ran rhieni hunangyflogedig sefydledig, bydd angen iddynt ddarparu eu ffurflen Hunanasesiad mwyaf diweddar fel prawf o’u henillion cyn y pandemig, neu ddarparu amcanestyniad o sut byddant yn cyrraedd y trothwy incwm gofynnol dros y flwyddyn nesaf. Bydd rhiant sydd newydd fynd yn hunangyflogedig wedi'i eithrio rhag y trothwy enillion gofynnol ar gyfer y 12 mis cyntaf ar ôl sefydlu’r busnes.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at ceisiadaucynniggofalplant@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703930.

Mae’r hawl fel a ganlyn:

Hawliau
 Cynllun Hawl Dysgu Lwfans Gofal Plant
 Hawl Bore Oes  10 awr yr wythnos  20 awr yr wythnos
 Meithrinfa Cyfnod Sylfaen  12.5 awr yr wythnos  17.5 awr yr wythnos

 

• Mae'r cais hwn am ORIAU GOFAL PLANT y Cynnig Gofal Plant yn unig - i wneud cais am Addysg y Cyfnod Sylfaen, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Hawl i gynnig gofal plant ar gyfer wythnosau’r gwyliau yn ystod gwyliau’r haf

Bydd Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio a chyda phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yn ystod y tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o’r cynnig 48 wythnos yn cael ei ystyried fel amser tu allan i'r tymor neu 'ddarpariaeth gwyliau'. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 14 wythnos heb fod yn amser y tymor sydd wedi eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi fel yr unigolion hynny sy'n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau'r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu ‘ymestyn’ eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Gweler yr hawl i wyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.

Mae plant wedi’u geni yn nhymhorau’r hydref a’r gwanwyn o bosib yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn, mewn achosion o’r fath bydd dyraniad newydd o ddarpariaeth gwyliau yn cael ei roi am weddill yr amser os ydyn nhw'n gymwys i dderbyn y cynnig ar ddechrau'r ail flwyddyn.

Os oeddech yn gymwys ar gyfer y Cynnig ac yn manteisio arno cyn 31 Mawrth a'ch bod wedi parhau i ddefnyddio'r Cynnig drwy gydol tymor yr haf, efallai y byddwch yn gallu hawlio oriau gwyliau nad ydych wedi'u defnyddio. Fodd bynnag, os yw eich darparwr wedi cael cyllid gwyliau (30 awr yr wythnos) ar eich cyfer chi rhwng 18 Mawrth a 22 Mehefin, caiff ei ddidynnu o'ch hawliad. Dim ond os oes gennych lwfans gwyliau heb ei ddefnyddio ac os oes lle i'ch plentyn mewn lleoliad y telir y 30 awr.

Mewn unrhyw sefyllfa arall, ni fyddai gennych hawl i gael darpariaeth gwyliau. Gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ddweud wrthych a oes gennych hawl i gael darpariaeth gwyliau.

Noder, unwaith y bydd plentyn yn cychwyn addysg llawn amser ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed (mis Medi ar ôl eu 4ydd pen-blwydd) nid oes ganddynt yr hawl i'r cynnig gofal plant.

Hysbysiad preifatrwydd Lywodraeth Cymru

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD MONITRO GWYBODAETH RHIENI, PLANT A DARPARWYR SY'N DEFNYDDIO'R CYNNIG GOFAL PLANT

Pa ddata personol a gedwir gennym ac o ble y daw'r wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (RCDD) fel 'unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy a allai gael ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wrth gyfeirio at ddyfais adnabod'. Caiff data categori arbennig megis grŵp ethnig neu gyflwr iechyd eu diogelu ymhellach o dan y gyfraith diogelu data.

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a chategori arbennig rhieni, gofalwyr a phlant sy'n derbyn gwasanaethau gan awdurdodau lleol.

Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am rieni a phlant ei egluro'n fanylach yn Atodiad 1 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Nid yw eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo'n rheolaidd i Lywodraeth Cymru at ddibenion monitro, gyda'r data a amlinellir yn Atodiad 1. Fodd bynnag, bydd eich awdurdod lleol yn rhoi enw a'ch manylion cyswllt i Lywodraeth Cymru fel bo'r angen at ddibenion gwerthuso. Ond ni fydd yn rhoi enw eich plentyn.  

Yn ogystal, mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru o dan y cynnig gofal plant. Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am ddarparwyr gofal plant eu hegluro'n fanylach yn Atodiad 2 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Ni fydd Llywodraeth Cymru'n rhannu eich enw gyda thrydydd parti e.e. asiantaethau anllywodraethol ac ymchwilwyr, oni bai bod eich enw yr un peth ag enw eich busnes, sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Caiff rhaglen y Cynnig Gofal Plant ei werthuso o bryd i'w gilydd er mwyn asesu perfformiad y rhaglen a helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig Gofal Plant. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynghylch cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sy'n gysylltiedig â'r Cynnig Gofal Plant, cewch Hysbysiad Preifatrwydd ar wahân yn amlinellu sut y bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan yr ymchwil yn cael ei chasglu, ei chadw a'i defnyddio. Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol ac ni chewch eich enwi yn unrhyw adroddiad.

Cysylltir eich data'n ddienw â ffynonellau data eraill fel rhan o'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (CDGD) at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn nad yw hynny'n digwydd (gweler y nodyn esboniadol). 

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu’r wybodaeth yn y broses gasglu data hon yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Gelwir rhywfaint o'r data rydym yn eu casglu yn 'ddata categori arbennig' ('ethnigrwydd' yn yr achos hwn) a'r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw ei bod at ddibenion ystadegol neu ymchwil.

Mae hyn yn galluogi gweithredu'r Cynnig Gofal Plant, ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig, sy'n cael ei gyflwyno i wella llesiant economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Defnyddir y data a anfonir at Lywodraeth Cymru:

 • i fesur pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi a'ch plentyn;
 • i gefnogi gwelliannau i'r gwasanaethau hyn;
 • i ddyrannu cyllid i'r Awdurdodau Lleol ac eraill;
 • i gefnogi ymchwil ehangach i'r gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn, neu eraill;
 • i gysylltu data â ffynonellau data eraill er mwyn gwerthuso'r effaith y mae’r rhaglen yn ei chael ar y bobl sy'n cymryd rhan ynddi.

Ni fydd y data a anfonir at Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio:

 • i gymryd unrhyw gamau mewn perthynas â chi neu eich plentyn, neu eich lleoliad gofal plant; nac
 • i'ch enwi chi neu eich plentyn mewn unrhyw adroddiadau.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Caiff data personol eu trosglwyddo drwy Objective Connect, sy'n system ddiogel ar gyfer trosglwyddo data.  Mae'r data'n cael eu storio mewn ffolderi ar rwydweithiau diogel y mae swyddogion Llywodraeth Cymru, sydd yn gweithio ar y Cynnig Gofal Plant, yn unig â hawl i fynd iddynt. 

Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael eu defnyddio'n ddienw mewn adroddiadau ystadegol neu adroddiadau ymchwil. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu cynnwys mewn unrhyw adroddiadau, nac unrhyw wybodaeth y gellid eu defnyddio i'ch adnabod. Bydd data cyfun hefyd yn cael eu rhoi ar wefan StatsCymru, sydd ar gael yma: Llywodraeth Cymru - Ystadegau ac ymchwil

Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Bydd gwaith o'r fath ond yn cael ei wneud dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer y contractau hyn yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw data personol? 

Caiff unrhyw ddata personol a drosglwyddir i Lywodraeth Cymru eu dileu tair blynedd o'r dyddiad y daeth i law.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, hefyd yn cael gweld rhan o'ch data personol am gyfnod o dri mis, nes bod y broses o gysylltu'r data â ffynonellau eraill drwy'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw wedi'i chwblhau.

Hawliau unigol

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu fel rhan o'r Cynnig Gofal Plant. Mae hawl gennych:

 • Weld copi o'ch data;
 • Gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data;
 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rai amgylchiadau);
 • Gofyn am ddileu'ch data (mewn rhai amgylchiadau)
 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: https://ico.org.uk/

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio eich data, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Tîm y Cynnig Gofal Plant
Adeiladau'r Goron, CP2
Parc Cathay
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: Trafodgofalplant@llyw.cymru 

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: 
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Rydym yn egluro ar ein gwefan sut mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r gyfraith diogelu data yn gweithio gyda'i gilydd. Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://llyw.cymru/llywodraeth-agored

Nodyn esboniadol

Mae Banc Data SAIL yn cynnwys data dienw am boblogaeth Cymru. Caiff ei gydnabod yn rhyngwladol am ei system storio gadarn a diogel a'r defnydd o ddata personol dienw ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Gall ymatebwyr ddewis a ydynt eisiau i'w hatebion gael eu cysylltu â ffynonellau eraill ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynny neu ynghylch cysylltu data, ewch i https://llyw.cymru/cysylltu-pharu-data-hysbysiad-preifatrwydd

Atodiad 1: 

Pa ddata y mae Llywodraeth Cymru'n gallu eu gweld?

Rhieni plant sy'n defnyddio'r Cynnig Gofal Plant - at ddibenion gwirio cymhwystra

Mae awdurdodau lleol yn gofyn am fanylion amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, a manylion y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant, a hynny er mwyn gwirio eich cymhwystra i fanteisio ar y cynnig yn erbyn y meini prawf a nodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys;

 • Eich oriau gwaith a'ch cyflog
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Dyddiad geni'r plentyn yr ydych yn gwneud cais iddo ddefnyddio'r Cynnig Gofal Plant
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Eich cyfeiriad
  • Caiff eich cod post ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru gan yr Awdurdod Lleol yn ddienw, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Gwybodaeth am y budd-daliadau rydych yn eu hawlio a allai eich gwneud yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Ni chaiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i Lywodraeth Cymru.

Rhieni/gofalwyr a phlant sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant

Mae awdurdodau lleol yn darparu manylion i Lywodraeth Cymru amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, ac am y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Data am eich plentyn a chi fel y rhiant/gofalwr;
  • Rhyw
  • Dyddiad geni
  • Cod post
  • Awdurdod lleol
  • Ethnigrwyddo
  • A oes gan eich plentyn angen addysgol arbennig (AAA)
  • Eich cyflogo
  • Eich oriau gwaith wythnosol cyfartalog
  • A ydych yn defnyddio unrhyw wasanaethau Dechrau'n Deg - ni chesglir gwybodaeth am yr union wasanaethau

 • Manylion sylfaenol am y gwasanaethau a ddarparwyd i chi a'ch plentyn cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant;
  • Y gofal plant y nodwyd eich bod yn gallu ei fforddio cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Gwariant misol cyfartalog ar ofal plant cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn eu defnyddio heb orfod talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig
 • Manylion sylfaenol y gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn yn sgil y Cynnig Gofal Plant;
  • Faint o oriau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt ar gyfer eich plentyn o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal y mae eich plentyn yn eu defnyddio o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Darpariaeth iaith y gofal plant y mae'r plentyn yn ei gael
  • Dewis iaith y plentyn o ran y ddarpariaeth o dan y cynnig
  • A yw'r plentyn yn manteisio ar Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
  • Rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru y darparwr/darparwyr gofal plant lle rydych manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. 

Atodiad 2

Darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant 

Mae awdurdodau lleol yn darparu eich manylion chi i Lywodraeth Cymru fel darparwr sy'n cynnig gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eich manylion cyswllt - gan gynnwys eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post, a rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Darpariaeth ieithyddol eich lleoliad yn unol â’r wybodaeth a ddarparwyd gennych i’r awdurdod lleol ac i Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Faint o oriau y mae pob plentyn sy’n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn eich lleoliad wedi'u harchebu a faint o oriau y maent wedi eu defnyddio mewn gwirionedd
 • Unrhyw gostau ychwanegol i rieni sydd wedi manteisio ar y Cynnig yn eich lleoliad, gan gynnwys: costau bwyd, costau teithio, ac unrhyw oriau ychwanegol y maent yn eu defnyddio yn eich lleoliad yn ychwanegol at oriau’r Cynnig Gofal Plant.

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir Ddinbych ofyn i mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn gwneud Cynnig Gofal Plant i mi.

Rwyf yn deall, os wyf yn cymryd rhan yn y Cynnig Gofal Plant wedi'i ariannu gan y Llywodraeth, y gall ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi ac y gall y wybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir uchod.

Rwyf wedi darllen y datganiadau uchod ac rwy'n cytuno â nhw ac yn cytuno â'r datganiad Diogelu Data