Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych i Blant 3 ā€“ 4 oed (30 awr)

Cynnig Gofal Plant Sir Ddinbych i Blant 3 ā€“ 4 oed (30 awr)

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y Cynnig Gofal Plant i Gymru, sy’n darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 a 4 oed sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, i deuluoedd cymwys, yn cau i blant nad oedd eisoes yn derbyn y cynnig cyn 18 Mawrth 2020. Y rheswm dros hyn yw er mwyn i’r arian gael ei ddefnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol gyda chostau gofal plant a chefnogi plant diamddiffyn yn ystod yr ymateb i COVID-19. Mae hyn am gyfnod o 3 mis i ddechrau, ac yna caiff ei adolygu.

O 1 Ebrill 2020 mae awdurdodau lleol wedi cael cyfarwyddiadau i beidio â derbyn neu brosesu unrhyw geisiadau newydd am y Cynnig Gofal Plant am gyfnod o dri mis. Os ydych eisoes wedi cael gwybod y bydd eich plentyn yn derbyn y cynnig ar gyfer tymor yr haf, ni fydd eich plentyn yn dechrau derbyn y Cynnig tan ar ôl y cyfnod atal dros dro.  

Bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Covid-19 newydd yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau unigol.  Cyfeiriwch at y wefan briodol.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer dechrau tymor mis Ionawr.

Bydd plant Sir Ddinbych yn gallu manteisio ar y cynnig gofal plant o ddechrau’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair hyd at y mis Medi ar ôl iddynt droi'n 4. Gweler Dyddiau Hyfforddi Sir Ddinbych am fanylion.
Mae'r cynnig hwn yn berthnasol i 30 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth sy'n cynnwys Hawliau Cynnar a Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant tair a phedair oed o rieni sy'n gweithio am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn. 

Mae’r hawl fel a ganlyn:

Hawliau
 Cynllun Hawl Dysgu Lwfans Gofal Plant
 Hawl Bore Oes  10 awr yr wythnos  20 awr yr wythnos
 Meithrinfa Cyfnod Sylfaen  12.5 awr yr wythnos  17.5 awr yr wythnos

 

Hawl i gynnig gofal plant ar gyfer wythnosau’r gwyliau yn ystod gwyliau’r haf

Bydd Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio a chyda phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yn ystod y tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o’r cynnig 48 wythnos yn cael ei ystyried fel amser tu allan i'r tymor neu 'ddarpariaeth gwyliau'. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 14 wythnos heb fod yn amser y tymor sydd wedi eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi fel yr unigolion hynny sy'n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau'r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu ‘ymestyn’ eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Gweler yr hawl i wyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.

Mae plant wedi’u geni yn nhymhorau’r hydref a’r gwanwyn o bosib yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn, mewn achosion o’r fath bydd dyraniad newydd o ddarpariaeth gwyliau yn cael ei roi am weddill yr amser os ydyn nhw'n gymwys i dderbyn y cynnig ar ddechrau'r ail flwyddyn.

Noder, unwaith y bydd plentyn yn cychwyn addysg llawn amser ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed (mis Medi ar ôl eu 4ydd pen-blwydd) nid oes ganddynt yr hawl i'r cynnig gofal plant.

Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn gwneud cais ar gyfer y cynnig gofal plant, bydd angen i chi ddarllen a chytuno i’r telerau ac amodau canlynol:

Bydd data personol yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir Y Fflint ar gyfer dibenion penodol o weinyddu, monitro a phrosesu eich cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant. Gall hyn fod yn berthnasol i’r rhiant/rhieni neu blentyn. Mae prosesu eich data personol yn cael ei ymgymryd fel ‘tasg gyhoeddus’ ar ran Llywodraeth Cymru. Y sail statudol ar gyfer y Cyllid hwn yw adrannau 70 a 71 (1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru (GOWA) 2006, ynghyd ag adran 28 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Gall Gyngor Sir Y Fflint rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yr Heddlu a gwasanaethau cefnogi teuluoedd a'r blynyddoedd cynnar a phartneriaid os yw hynny’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ei dyletswyddau i hybu lles. O dro i dro byddwn yn anfon gwybodaeth i chi ar gyfer arolwg er mwyn helpu gwerthuso gweithrediad a darpariaeth Cynnig Gofal Plant.

Bydd rhywfaint o’r wybodaeth a gedwir amdanoch yn cael ei rhannu gyda Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn eu helpu i gynnal ymchwil er mwyn gwella'r gofal a'r gefnogaeth a roddir i chi a phobl eraill yng Nghymru. Bydd y wybodaeth yn cael ei rannu’n gyfreithiol ac yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil i gefnogi busnes swyddogol yn unig. Gweler isod i ddarllen mwy am ba wybodaeth gaiff ei rhannu a sut caiff ei defnyddio Ar gyfer dibenion ymchwil, byddwn yn sicrhau bod y data yn anhysbys cyn i ymchwil gael ei gynnal. Mae rhannu data anhysbys tu allan i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Bydd Cyngor Sir Y Fflint yn cadw eich gwybodaeth nes bydd y plentyn yn 18 yn unol â'n trefn dargadw. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir Y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg gallwch wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth trwy ymweld â’r wefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 03031231113. Bydd y wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Cynnig Gofal Plant (Y Cynnig) yn cael ei chadw o dan adolygiad er mwyn ymgorffori unrhyw newidiadau pellach a gyfathrebir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth am y ffordd mae Cyngor Sir Y Fflint yn prosesu data personol ac eich hawliau gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan neu gwnewch gais am gopi gan y Cyngor.

Hysbysiad preifatrwydd Lywodraeth Cymru

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD MONITRO GWYBODAETH RHIENI, PLANT A DARPARWYR SY'N DEFNYDDIO'R CYNNIG GOFAL PLANT

Pa ddata personol a gedwir gennym ac o ble y daw'r wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (RCDD) fel 'unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy a allai gael ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol wrth gyfeirio at ddyfais adnabod'. Caiff data categori arbennig megis grŵp ethnig neu gyflwr iechyd eu diogelu ymhellach o dan y gyfraith diogelu data.

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a chategori arbennig rhieni, gofalwyr a phlant sy'n derbyn gwasanaethau gan awdurdodau lleol.

Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am rieni a phlant ei egluro'n fanylach yn Atodiad 1 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Nid yw eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo'n rheolaidd i Lywodraeth Cymru at ddibenion monitro, gyda'r data a amlinellir yn Atodiad 1. Fodd bynnag, bydd eich awdurdod lleol yn rhoi enw a'ch manylion cyswllt i Lywodraeth Cymru fel bo'r angen at ddibenion gwerthuso. Ond ni fydd yn rhoi enw eich plentyn.  

Yn ogystal, mae gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru o dan y cynnig gofal plant. Caiff y data rydym yn eu derbyn yn rheolaidd am ddarparwyr gofal plant eu hegluro'n fanylach yn Atodiad 2 i'r hysbysiad preifatrwydd hwn. Ni fydd Llywodraeth Cymru'n rhannu eich enw gyda thrydydd parti e.e. asiantaethau anllywodraethol ac ymchwilwyr, oni bai bod eich enw yr un peth ag enw eich busnes, sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Caiff rhaglen y Cynnig Gofal Plant ei werthuso o bryd i'w gilydd er mwyn asesu perfformiad y rhaglen a helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig Gofal Plant. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynghylch cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sy'n gysylltiedig â'r Cynnig Gofal Plant, cewch Hysbysiad Preifatrwydd ar wahân yn amlinellu sut y bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan yr ymchwil yn cael ei chasglu, ei chadw a'i defnyddio. Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol ac ni chewch eich enwi yn unrhyw adroddiad.

Cysylltir eich data'n ddienw â ffynonellau data eraill fel rhan o'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (CDGD) at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn nad yw hynny'n digwydd (gweler y nodyn esboniadol). 

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu’r wybodaeth yn y broses gasglu data hon yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Gelwir rhywfaint o'r data rydym yn eu casglu yn 'ddata categori arbennig' ('ethnigrwydd' yn yr achos hwn) a'r sail gyfreithlon ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw ei bod at ddibenion ystadegol neu ymchwil.

Mae hyn yn galluogi gweithredu'r Cynnig Gofal Plant, ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau ynghylch datblygu'r polisi'n ymwneud â'r Cynnig, sy'n cael ei gyflwyno i wella llesiant economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Defnyddir y data a anfonir at Lywodraeth Cymru:

 • i fesur pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi a'ch plentyn;
 • i gefnogi gwelliannau i'r gwasanaethau hyn;
 • i ddyrannu cyllid i'r Awdurdodau Lleol ac eraill;
 • i gefnogi ymchwil ehangach i'r gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn, neu eraill;
 • i gysylltu data â ffynonellau data eraill er mwyn gwerthuso'r effaith y mae’r rhaglen yn ei chael ar y bobl sy'n cymryd rhan ynddi.

Ni fydd y data a anfonir at Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio:

 • i gymryd unrhyw gamau mewn perthynas â chi neu eich plentyn, neu eich lleoliad gofal plant; nac
 • i'ch enwi chi neu eich plentyn mewn unrhyw adroddiadau.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Caiff data personol eu trosglwyddo drwy Objective Connect, sy'n system ddiogel ar gyfer trosglwyddo data.  Mae'r data'n cael eu storio mewn ffolderi ar rwydweithiau diogel y mae swyddogion Llywodraeth Cymru, sydd yn gweithio ar y Cynnig Gofal Plant, yn unig â hawl i fynd iddynt. 

Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael eu defnyddio'n ddienw mewn adroddiadau ystadegol neu adroddiadau ymchwil. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu cynnwys mewn unrhyw adroddiadau, nac unrhyw wybodaeth y gellid eu defnyddio i'ch adnabod. Bydd data cyfun hefyd yn cael eu rhoi ar wefan StatsCymru, sydd ar gael yma: Llywodraeth Cymru - Ystadegau ac ymchwil

Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant, bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Bydd gwaith o'r fath ond yn cael ei wneud dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer y contractau hyn yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn ddiogel.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw data personol? 

Caiff unrhyw ddata personol a drosglwyddir i Lywodraeth Cymru eu dileu tair blynedd o'r dyddiad y daeth i law.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, hefyd yn cael gweld rhan o'ch data personol am gyfnod o dri mis, nes bod y broses o gysylltu'r data â ffynonellau eraill drwy'r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw wedi'i chwblhau.

Hawliau unigol

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu fel rhan o'r Cynnig Gofal Plant. Mae hawl gennych:

 • Weld copi o'ch data;
 • Gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data;
 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rai amgylchiadau);
 • Gofyn am ddileu'ch data (mewn rhai amgylchiadau)
 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: https://ico.org.uk/

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio eich data, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Tîm y Cynnig Gofal Plant
Adeiladau'r Goron, CP2
Parc Cathay
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: Trafodgofalplant@llyw.cymru 

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: 
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ E-bost: Swyddogdiogeludata@llyw.cymru

Rydym yn egluro ar ein gwefan sut mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r gyfraith diogelu data yn gweithio gyda'i gilydd. Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://llyw.cymru/llywodraeth-agored

Nodyn esboniadol

Mae Banc Data SAIL yn cynnwys data dienw am boblogaeth Cymru. Caiff ei gydnabod yn rhyngwladol am ei system storio gadarn a diogel a'r defnydd o ddata personol dienw ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Gall ymatebwyr ddewis a ydynt eisiau i'w hatebion gael eu cysylltu â ffynonellau eraill ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynny neu ynghylch cysylltu data, ewch i https://llyw.cymru/cysylltu-pharu-data-hysbysiad-preifatrwydd

Atodiad 1: 

Pa ddata y mae Llywodraeth Cymru'n gallu eu gweld?

Rhieni plant sy'n defnyddio'r Cynnig Gofal Plant - at ddibenion gwirio cymhwystra

Mae awdurdodau lleol yn gofyn am fanylion amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, a manylion y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant, a hynny er mwyn gwirio eich cymhwystra i fanteisio ar y cynnig yn erbyn y meini prawf a nodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys;

 • Eich oriau gwaith a'ch cyflog
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Dyddiad geni'r plentyn yr ydych yn gwneud cais iddo ddefnyddio'r Cynnig Gofal Plant
  • Caiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo'n ddienw i Lywodraeth Cymru gan yr awdurdod lleol, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Eich cyfeiriad
  • Caiff eich cod post ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru gan yr Awdurdod Lleol yn ddienw, sy'n golygu na fydd y data dan sylw'n cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

 • Gwybodaeth am y budd-daliadau rydych yn eu hawlio a allai eich gwneud yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Ni chaiff yr wybodaeth hon ei throsglwyddo i Lywodraeth Cymru.

Rhieni/gofalwyr a phlant sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant

Mae awdurdodau lleol yn darparu manylion i Lywodraeth Cymru amdanoch chi fel rhiant neu ofalwr plentyn neu blant o'r fath, ac am y plant sy'n derbyn gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Data am eich plentyn a chi fel y rhiant/gofalwr;
  • Rhyw
  • Dyddiad geni
  • Cod post
  • Awdurdod lleol
  • Ethnigrwyddo
  • A oes gan eich plentyn angen addysgol arbennig (AAA)
  • Eich cyflogo
  • Eich oriau gwaith wythnosol cyfartalog
  • A ydych yn defnyddio unrhyw wasanaethau Dechrau'n Deg - ni chesglir gwybodaeth am yr union wasanaethau

 • Manylion sylfaenol am y gwasanaethau a ddarparwyd i chi a'ch plentyn cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant;
  • Y gofal plant y nodwyd eich bod yn gallu ei fforddio cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Gwariant misol cyfartalog ar ofal plant cyn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig
  • Faint o oriau o ofal plant oeddech yn eu defnyddio heb orfod talu amdanynt bob wythnos ar gyfartaledd cyn manteisio ar y Cynnig
 • Manylion sylfaenol y gwasanaethau a ddarperir i chi a'ch plentyn yn sgil y Cynnig Gofal Plant;
  • Faint o oriau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt ar gyfer eich plentyn o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Faint o oriau o ofal y mae eich plentyn yn eu defnyddio o dan y Cynnig Gofal Plant
  • Darpariaeth iaith y gofal plant y mae'r plentyn yn ei gael
  • Dewis iaith y plentyn o ran y ddarpariaeth o dan y cynnig
  • A yw'r plentyn yn manteisio ar Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
  • Rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru y darparwr/darparwyr gofal plant lle rydych manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. 

Atodiad 2

Darparwyr gofal plant sy'n darparu gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant 

Mae awdurdodau lleol yn darparu eich manylion chi i Lywodraeth Cymru fel darparwr sy'n cynnig gwasanaethau o dan y Cynnig Gofal Plant. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eich manylion cyswllt - gan gynnwys eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post, a rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Darpariaeth ieithyddol eich lleoliad yn unol â’r wybodaeth a ddarparwyd gennych i’r awdurdod lleol ac i Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Faint o oriau y mae pob plentyn sy’n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn eich lleoliad wedi'u harchebu a faint o oriau y maent wedi eu defnyddio mewn gwirionedd
 • Unrhyw gostau ychwanegol i rieni sydd wedi manteisio ar y Cynnig yn eich lleoliad, gan gynnwys: costau bwyd, costau teithio, ac unrhyw oriau ychwanegol y maent yn eu defnyddio yn eich lleoliad yn ychwanegol at oriau’r Cynnig Gofal Plant.

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir Ddinbych ofyn i mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn gwneud Cynnig Gofal Plant i mi.

Rwyf yn deall, os wyf yn cymryd rhan yn y Cynnig Gofal Plant wedi'i ariannu gan y Llywodraeth, y gall ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi ac y gall y wybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir uchod.

Rwyf wedi darllen y datganiadau uchod ac rwy'n cytuno â nhw ac yn cytuno â'r datganiad Diogelu Data


Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol