Haf o Hwyl Sir y Fflint 0-4 oed


Mae cyllid ar gael i blant cymwys gael mynediad at sesiynau chwarae/gofal plant sy’n cael eu cynnal rhwng 19 Gorffennaf 2021 a 29 Awst 2021 gyda darparwyr gofal plant sy’n gofrestredig gydag AGC yn Sir y Fflint.

Gellir mynychu’r sesiynau hyn yn ystod yr wythnos neu ar benwythnosau, ac yn ystod y dydd neu gyda’r nos, yn dibynnu ar y darparwr gofal plant, er mwyn rhoi cyfle i blant cymwys gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a/neu gorfforol, dros wythnosau’r gwyliau haf.

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer plant o Sir y Fflint yn unig, sydd rhwng 0 a 4 oed, a gellid ystyried brodyr neu chwiorydd hefyd.

Yr Hawl

Uchafswm o 10 awr yr wythnos am hyd at 6 wythnos, bydd yn ofynnol i unrhyw riant sy’n dymuno i’w plentyn/plant aros yn y lleoliad gofal dros y gwyliau am gyfnod hirach dalu am gost unrhyw oriau ychwanegol dros y 10 awr sy’n cael eu hariannu.  

Cyn llenwi’r ffurflen gais, gwiriwch â’ch darparwr gofal plant eu bod wedi cofrestru gyda Haf o Hwyl Sir y Fflint er mwyn darparu’r cynllun hwn ac y bydd ganddynt le ar gael i’ch plentyn.
Heb y wybodaeth hon, ni fyddwch yn gallu llenwi’r ffurflen gais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at Childcaredevelopmentgrants@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 703509 / 703931 / 703504.

 

Cymhwysedd

Plant sy’n cwrdd ag o leiaf un o’r meini prawf isod:

 • Rhieni di-waith neu economaidd anweithgar
 • Rhieni sengl
 • Plant ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Plant gydag amhariad
 • Plant ar ymylon gofal, sy'n derbyn gofal neu wedi eu mabwysiadu
 • Plant sy’n ffoaduriaid neu'n geiswyr lloches
 • Plant mewn teuluoedd lle mae plentyn yn darparu gofal
 • Profiad o gam-drin/trais domestig
 • Incwm isel neu’n byw mewn tlodi (cyfanswm incwm y cartref yn llai na £25,000)
 • Dim llawer o gyfle i ddefnyddio eu Cymraeg gan eu bod fel arfer yn mynychu lleoliad Cymraeg ei iaith
 • Mae’r plentyn, neu’r plant, yn byw yn Sir y Fflint, rhwng 0 a 4 oed, at ddibenion Protocol mae rhiant yn cynnwys rhieni, gwarcheidwaid, gofalwyr sy'n berthnasau a gofalwyr maeth neu
 • Mae’r plentyn, neu’r plant, yn byw yn Sir y Fflint, rhwng 0 a 4 oed, ac wedi cael ei asesu’n fregus gan yr awdurdod lleol.

Bydd angen i rieni gyflwyno tystiolaeth ar gyfer pa un bynnag sy’n berthnasol i’w hamgylchiadau unigol

 • I brofi oedran y plentyn – Tystysgrif geni neu basbort
 • I brofi ym mhle maen nhw’n preswylio – bil Treth y Cyngor
 • Rhieni di-waith neu economaidd anweithgar – pob tudalen o’u Datganiad Dyfarnu’r Credyd Treth mwyaf diweddar neu dri mis mwyaf diweddar y Credyd Cynhwysol gan Gyllid y Wlad
 • Cartref â dau riant ond un yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar – pob un o dudalennau eu Datganiad Dyfarnu’r Credyd Treth mwyaf diweddar neu dri mis mwyaf diweddar y Credyd Cynhwysol gan Gyllid y Wlad
 • Unig riant – bil mwyaf diweddar Treth y Cyngor
 • Incwm isel neu’n byw mewn tlodi (cyfanswm incwm y cartref yn llai na £25,000) – pob un o dudalennau eu Datganiad Dyfarnu’r Credyd Treth mwyaf diweddar neu dri mis mwyaf diweddar y Credyd Cynhwysol gan Gyllid y Wlad
 • Dim llawer o gyfle i ddefnyddio eu Cymraeg gan eu bod fel arfer yn mynychu lleoliad Cymraeg ei iaith – copi o gontract/cytundeb rhwng y darparwr gofal plant a’r rhiant
 • Gall rhieni sydd “yn amodol ar reolaeth fewnfudo” fel y'i diffinnir gan Adran 115(9) Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 gael mynediad i’r cynllun os ydynt yn bodloni’r holl feini prawf cymhwyso eraill - prawf o’u statws mewnfudo.

Plant ag anghenion cymorth ychwanegol

Os oes gan blentyn anghenion cymorth ychwanegol, dylai’r rhiant roi ‘X’ yn y blwch ar gais electronig Haf o Hwyl, a nodi y bydd angen cymorth ychwanegol ar y plentyn. Bydd hyn yn cael ei adolygu gan y tîm Datblygu Gofal Plant a’i drafod gyda’r Darparwr Gofal Plant. Os na fydd y rhiant yn cwblhau’r rhan hon, ac yna bod y darparwr gofal plant yn teimlo bod gan y plentyn angen ychwanegol, yn ôl y drefn arferol, gall y darparwr gofal plant gysylltu’n uniongyrchol â’r tîm Datblygu Gofal Plant.

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Tim y Blynyddoedd Cynnar

Sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenion Canolfan Gyswllt
Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaethau i gymunedau lleol a’r bobl sy’n byw ynddynt.  Mae cynnal y gwaith hwn yn golygu ein bod yn gorfod casglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydym yn rhoi gwasanaethau iddynt, ac i gadw cofnod o’r gwasanaethau hynny.  Oherwydd ein bod yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae’n rhaid i ni sicrhau eu bod yn gwybod beth rydym yn bwriadu ei wneud gyda'u gwybodaeth, a gyda phwy y gellir ei rhannu.
 
Yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rydym wedi crynhoi rhai o’r ffyrdd allweddol rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn Nhîm y Blynyddoedd Cynnar, a pham rydym yn recordio galwadau.  Dylid darllen yr wybodaeth hon ar y cyd â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor, a gyhoeddir ar http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar yn gyfrifol am ateb galwadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, y Tîm Datblygu Gofal Plant, Cyfle Cynnar a Chanolfan Westwood.   Mae pob galwad i Dîm y Blynyddoedd Cynnar yn cael eu recordio, ac eithrio:
Galwadau lle gwneir taliadau
Galwadau sy’n gadael Tîm y Blynyddoedd Cynnar h.y. yn cael eu trosglwyddo'n fewnol i adrannau, gan fod recordiadau'n dod i ben pan wneir trosglwyddiad.

Pa wybodaeth bersonol rydym yn ei chadw, a gwybodaeth gan bwy?
Lle mae cwsmeriaid yn dewis ymgysylltu â Thîm y Blynyddoedd Cynnar, gellir cadw eu data personol gyda’r maes gwasanaeth perthnasol/a'r sefydliadau ehangach os oes angen, er mwyn iddynt brosesu cais y cwsmer.  Ac eithrio manylion cerdyn talu, mae’r holl ddeialog a gwybodaeth a roddir gan y cwsmer i Ganolfan Westwood (ac i’r gwrthwyneb) yn ystod galwad ffôn gyda Thîm y Blynyddoedd Cynnar, yn cael eu dal a'u cadw yn y recordiad o'r alwad.  Bydd y math o wybodaeth a gedwir gan y recordiadau hyn yn amrywio fesul galwad, ond maent fel arfer yn cynnwys:
Manylion cyswllt fel enw, cyfeiriad, rhif ffôn, eiddo a chyfeiriadau e-bost.
Manylion adnabyddadwy, fel dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol.
Gwybodaeth ariannol, yn cynnwys manylion cyflogaeth, incwm a chyfrif banc.
Gwybodaeth deuluol yn cynnwys oedrannau, dibynyddion, statws priodasol.
Gwybodaeth am faterion fel iechyd a manylion meddygol.

O ble y caiff y gwasanaeth fy ngwybodaeth?
Gall ffynhonnell/ffynonellau gwybodaeth bersonol a roddir yn ystod galwad i/gan Dîm y Blynyddoedd Cynnar gynnwys:
Gwybodaeth a roddwyd yn uniongyrchol gan y pwnc
Gwybodaeth a roddir gan aelod arall o’r cyhoedd (e.e. cwyn neu bryder)
Gwybodaeth a roddwyd gan Gynghorydd etholedig ar ran eu hetholwr.
Gwybodaeth a roddwyd gan swyddogion/gwasanaethau eraill y Cyngor sy’n ymgysylltu â Thîm y Blynyddoedd Cynnar er budd ei gwsmeriaid, neu'r Cyngor ei hun
Gwybodaeth a roddwyd gan sefydliadau eraill (e.e. Gwasanaethau Brys, Landlordiaid) ynghylch unigolyn.

Beth fyddwn yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol?
Mae wedi dod yn arferiad cyffredin i gofnodi galwadau oherwydd twf y busnes a gynhelir dros y ffôn.  Mae recordio sgyrsiau cwsmeriaid yn galluogi’r Cyngor i asesu boddhad cwsmeriaid, hyfforddi a datblygu staff, adolygu ansawdd galwadau, a chael mynediad at gofnod llafar o’r hyn a ddywedir os bydd cwyn ddilynol.  Mae hefyd yn golygu y bydd gweithwyr yn teimlo eu bod wedi’u hamddiffyn yn fwy gan wybod y bydd tystiolaeth o unrhyw ymddygiad bygythiol, ac y gweithredir ar hyn lle bydd angen.
Gellir defnyddio gwybodaeth a gedwir o fewn recordiad o alwad yn y ffyrdd canlynol:
Dibenion Ansawdd a Hyfforddi – Dim ond gwybodaeth rannol y mae cofnodion ysgrifenedig yn ei ddarparu.  Mae recordiad o alwad yn rhoi safbwynt mwy cyflawn ac yn caniatáu i ni ddeall profiad cwsmeriaid yn well ac asesu’r prosesau a ddefnyddiwyd.    Gall hyn ein helpu i nodi unrhyw feysydd o welliant a sicrhau ansawdd gwasanaeth a roddir gan Swyddogion Cyswllt â Chwsmeriaid, drwy ddefnyddio’r wybodaeth o fewn y recordiad i lywio gwrthrychau'r hyfforddiant a chynlluniau datblygu gweithwyr unigol.
Ennill gwell dealltwriaeth o’n cwsmeriaid – Mae sawl galwad yn cael eu datrys ar lafar heb yr angen i gwblhau unrhyw gofnodion.  Bydd gwrando ar alwadau sampl yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o anghenion ein cwsmeriaid, ac ennill safbwynt mwy gwybodus ynghylch y sefydliadau y cyfeiriwn bobl atynt.
Cwynion ac Anghydfodau – Mae rhai galwadau’n cael eu datrys ar lafar.  Lle rhoddir gwybodaeth ar system electronig, dyma yw'r cofnod sefydledig wedyn.  Os bydd cwyn neu anghydfod, gall recordiad o'r alwad (os ydyw ar gael), roi gwybodaeth ychwanegol i'n helpu i ymchwilio i unrhyw honiadau, i ddiogelu buddion y gwrthrych a/neu'r Cyngor drwy ddefnyddio'r wybodaeth yn y recordiad i ymateb i gwynion ynghylch y Ganolfan Gyswllt a/neu wasanaethau eraill y Cyngor.
Hawliadau cyfreithiol - I’w defnyddio i amddiffyn hawliadau cyfreithiol yn erbyn y Cyngor.
Diogelwch a lles gweithwyr - Gall recordiad ddod yn ddarn hanfodol o dystiolaeth os bydd unrhyw fygythiadau’n cael eu gwneud i’r Cyngor neu unigolyn.

Beth yw’r sail gyfreithiol dros ddefnyddio’r wybodaeth hon?
Mae recordio pob galwad yn amddiffyn buddion y gwrthrych a'r Cyngor mewn cyfarfod:-
Rhwymedigaethau Cyfreithiol – defnyddio’r wybodaeth i gydymffurfio â chyfraith gyffredin neu rwymedigaeth statudol
Tasgau Cyhoeddus – i arfer ‘awdurdod swyddogol’ a phwerau wedi’u gosod mewn cyfraith; neu i berfformio tasg benodol er budd y cyhoedd sydd wedi’i osod mewn cyfraith.
A yw’r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?
Er bod gwybodaeth a gesglir yn ystod yr alwad yn gallu cael ei rhannu â gwasanaethau eraill y Cyngor, neu sefydliadau allanol i gynorthwyo i ddatrys ymholiad y gwrthrych, mae recordiadau ffôn yn gyfrinachol a byddant ond yn cael eu rhannu gyda'r canlynol, lle mae rhesymau dros rannu'n cael eu cyfiawnhau:
Gwasanaethau eraill y Cyngor sy’n gweithio gyda’r Ganolfan Gyswllt, gyda’r bwriad o gynorthwyo i ddatrys anghydfod neu gŵyn.
Sefydliadau eraill ynghlwm wrth ofal y gwrthrych (h.y. Gwasanaethau Cymdeithasol/gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ac ati)
 
Am ba hyd y cedwir fy ngwybodaeth?
Mae recordiadau galwad a gedwir gan y Ganolfan Gyswllt yn cael eu cadw am 24 mis.  Unwaith y bydd y cyfnod hwn o gadw wedi dod i ben, bydd recordiadau'n cael eu dileu ac ni fydd modd eu hadfer mwyach.
Eich gwybodaeth, eich hawliau
Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, yn cynnwys yr hawl i gael mynediad at yr wybodaeth bersonol sydd gan y gwasanaethau amdanoch.
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth, a sut i’w gweithredu https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Data-Protection.aspx

Cysylltwch â ni
Os oes gennych unrhyw bryderon neu eisiau gwybod mwy am sut mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni yn un o'r ffyrdd canlynol:
Trwy e-bost:  westwoodcentre@flintshire.gov.uk
Dros y ffôn:  01352 703930
Yn ysgrifenedig: Swyddog Cymorth Prosiect y Blynyddoedd Cynnar, Tabernacle Street, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2JT

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir y Fflint ofyn i mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn gwneud cynnig Haf o Hwyl i mi.

Rwyf yn deall, os byddaf yn cymryd rhan yn y cynnig Haf o Hwyl sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth, y gall ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi ac y gall y wybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir uchod.

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno â’r datganiadau uchod ac yn cytuno â’r datganiad Diogelu Data.