Alert Section

Talu am Wasanaethau Gofal Dibreswyl


Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost eich Gwasanaethau Gofal Dibreswyl.

Cwblhewch yr adnodd ar y we i weld a ydych chi’n gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol.

Pa wybodaeth y bydd angen i mi ei darparu?

Bydd angen i chi fod â manylion manwl am eich cynilon a’ch buddsoddiadau a’ch incwm a thaliadau o'ch cyfrifon.

Faint o gyfalaf alla’ i fod ag o?

Bydd yn rhaid i chi dalu cost eich gofal yn llawn os oes gennych chi fwy na gwerth £24,000. Yr enw ar hwn ydi’r “Trothwy Cyfalaf”. Ni fyddwn yn cyfrif gwerth eich prif a'ch unig gartref tra byddwch chi'n parhau i fyw yno. Os oes piau chi eiddo nad ydych yn byw ynddo, bydd ei werth yn cael ei ystyried yn yr asesiad ariannol.

A fydd yn rhaid i mi dalu?

Os yw gwerth eich cyfalaf yn llai na £24,000, byddwch yn gymwys i gael arian tuag at gost eich gofal. Bydd angen i chi gwblhau asesiad ariannol gan y bydd angen i ni wirio’r holl wybodaeth sy’n cael ei rhoi.

A fydd gen i hawl i unrhyw fudd-daliadau lles?

Bydd Swyddog Budd-daliadau Lles o’r Cyngor yn ymweld â chi i lenwi’r ffurflen hawlio cymorth ariannol a’ch helpu i hawlio unrhyw fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt. Mae’n bwysig eich bod yn hawlio unrhyw fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt gan ein bod yn eu cynnwys yn y swm rydyn ni’n gofyn i chi ei dalu. Os oes gennych chi gymar, er mwyn cwblhau gwiriad budd-daliadau llawn, bydd angen i'r Swyddog Budd-daliadau Lles gael gweld manylion incwm a chyfalaf eich partner hefyd.

Beth yw gwariant sy’n gysylltiedig ag anabledd?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi nodi yn ei chanllawiau diwygiedig ar godi tâl tecach y dylai defnyddwyr gwasanaeth sy’n derbyn gwasanaethau gofal cartref gael eu gadael ag incwm gwario sydd 45% yn uwch na’r lefelau cymhorthdal incwm sylfaenol.

Sut ydyn ni’n cyfrifo’r tâl?

Byddwn yn edrych ar yr incwm a'r cyfalaf y gallwn ei asesu, yn tynnu lwfans mae Llywodraeth Cymru'n ei osod (y gwarant isafswm incwm) ac yna’n tynnu unrhyw wariant sy’n cael ei ganiatáu ar ôl i chi ddweud wrthym amdano. Faint o incwm sydd ar ôl yw’r swm y byddwn yn gofyn i chi ei dalu tuag at eich gofal a'ch cymorth.

Mae'r ‘gwarant isafswm incwm’ yn lwfans sy’n cael ei roi yn yr asesiad i dalu costau byw bob dydd. Mae’r lwfans yn dod o ganllawiau’r Llywodraeth a bydd yn dibynnu ar eich oedran, unrhyw anableddau ac amgylchiadau teuluol.

Beth os ydw i’n anghytuno â faint yn rydych gofyn i mi ei dalu?

Gallwch ofyn i ni adolygu’r asesiad ar unrhyw adeg. Os oes camgymeriad wedi’i wneud neu rywbeth wedi’i anwybyddu, byddwn yn ei gywiro. Bydd canlyniad yr adolygiad yn cael ei egluro i chi’n ysgrifenedig.

Sut ydw i’n talu?

Byddwn yn anfon bil atoch chi neu’ch cynrychiolydd pob mis yn dangos faint mae angen i chi ei dalu. Gallwch dalu drwy:

  • archeb sefydlog
  • ein system dalu ar-lein
  • ymweld â swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu
  • gyda cherdyn banc dros y ffôn ar 01352 701318