Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > COVID 19 – Newidiadau Pwysig i Wasanaethau Priffyrdd a Chludiant

COVID 19 – Newidiadau Pwysig i Wasanaethau Priffyrdd a Chludiant

Dydd Llun, 25 Mawrth 2020, cyflwynodd Llywodraeth y DU fesurau llym newydd i atal y Coronafeirws rhag lledaenu, gan gynnwys gwahardd mwy na dau o bobl rhag ymgynnull. Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog yn dweud wrth bobl am beidio â gadael eu cartrefi heb raid, mae nifer o wasanaethau wedi newid er mwyn ein helpu ni i amddiffyn cymaint o bobl yn ein cymunedau ag y gallwn.

Bydd y Cyngor yn cydymffurfio ar unwaith â phob cyfarwyddyd o’r fath sy’n berthnasol i’r DU gyfan. Byddai peidio â gwneud hynny’n mynd yn groes i ganllawiau’r Llywodraeth. Byddwn yn cau neu’n rhoi’r gorau i gynnig unrhyw wasanaethau neu gyfleusterau sy’n cael eu heffeithio gan gyhoeddiadau o’r fath ar unwaith.
 
Mae holl wasanaethau hanfodol y Cyngor yn gweithredu fel yr arfer, ond mae’r sefyllfa’n gallu newid yn sydyn. Ein blaenoriaeth yw cynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod yr wythnosau a’r misoedd anodd sydd o’n blaenau a neilltuo adnoddau yn unol â hynny a gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi iechyd a lles ein holl staff a’n trigolion.
 
Rydyn ni’n ymwybodol bod y newidiadau hyn i wasanaethau’n bryder i bawb ond rydyn ni’n gofyn i bobl fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod heriol hwn wrth i ni weithio i flaenoriaethu gwasanaethau hanfodol y Cyngor.
  
Toiledau cyhoeddus:
Mae’r holl adeiladau cyfleusterau cyhoeddus a thoiledau sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor ar gau nes y clywch chi fel arall.  
Mae’r cam hwn wedi’i gymryd er mwyn i ni allu blaenoriaethu glanhau a blaenoriaethu adnoddau ar draws ein cyfleusterau a chynnal gwasanaethau allweddol yn ogystal ag ategu mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r galw isel dilynol gan fod llai o ymwelwyr yng nghanol trefi.
 
Cynnal Tir a Thorri Gwair:
Mae tywydd cynhesach y gwanwyn, mwy o olau dydd a newid i gyngor y Llywodraeth yn golygu bod adnoddau prin bellach yn gallu cael eu darparu o ddydd Iau, 16 Ebrill ymlaen i rywfaint o waith torri gwair a chynnal tir barhau. Daw hyn ar ôl ystyried yn ofalus a bydd yn helpu i sicrhau bod modd cael yr ardaloedd i drefn ar ôl llacio’r gwaharddiadau ar symud.

Bydd gwaith cynnal yn ngerddi tenantiaid yn parhau yn llai aml, er bod gan y tenantiaid hawl i wrthod y gwaith os nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus ag o. Bydd gwaith hefyd yn parhau yn yr ardaloedd o amgylch adeiladau llety gwarchod a byngalos pensiynwyr.

Bydd gwaith cynnal tir yn parhau ar safleoedd adeiladau mawr o fflatiau i sicrhau bod y cartrefi’n parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.

Bydd gwaith cynnal tir hanfodol er diogelwch y priffyrdd ar ymylon ffyrdd, ar leiniau gwelededd ac mewn prif gyffyrdd ac ar gylchfannau’n parhau fel arfer trwy gydol cyfnod yr argyfwng.
 
Bydd gwaith torri glaswellt yn parhau fel arfer mewn ysgolion sy’n gweithredu fel canolfannau, gan gadw pellter cymdeithasol bob amser, a bydd gwaith cynnal yn cael ei wneud mewn ysgolion eraill os oes adnoddau ar gael.

Bydd gwaith yn cychwyn ar fannau agored eraill i sicrhau bod gan bobl rywle diogel i wneud ymarfer corff. Bydd rhai ardaloedd, er hynny, fel caeau chwaraeon, ardaloedd chwarae a lleiniau bowlio, yn parhau i gael eu cynnal, ond yn dal i fod ar gau i’r cyhoedd.

Bydd yr holl waith cynnal tir, p’un a yw’n cael ei wneud gan ein timau mewnol neu gontractwyr, yn cyd-fynd â mesurau cadw pellter cymdeithasol llym sy’n cael eu monitro’n ofalus i sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr a thrigolion.
 
Atal Taliadau Parcio Ceir:
Mae’r Cyngor Sir wedi penderfynu atal yr angen am dalu i barcio ar draws y Sir o 25 Mawrth 2020 ymlaen. Mae’r penderfyniad wedi’i wneud i leihau faint o gyswllt personol sy’n cael ei wneud a’r perygl o drosglwyddo’r Covid-19/Coronafeirws trwy gyffwrdd â’r peiriannau, ac i gynorthwyo gweithwyr allweddol a rhai sy’n siopa am hanfodion yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Er bod parcio am ddim dros dro yng nghanol trefi, mae angen i bob un ohonom ddilyn cyngor y Llywodraeth a:
• Peidio â theithio oni bai fod hynny’n gwbl hanfodol
• Siopa ar gyfer nwyddau hanfodol yn unig (bwyd, meddyginiaeth)
• Osgoi criwiau, hyd yn oed y tu allan• Cadw pellter o 2 fetr oddi wrth unrhyw berson arall nad yw’n byw gyda chi
• Bydd pob maes parcio’n parhau i gael ei fonitro. Dylech barcio’n gyfrifol o fewn y llinellau dynodedig a, lle bo modd, gan gadw pellter oddi wrth gerbydau eraill.

Maes Parcio Gamfa Wen a Glanhau’r Traeth:
Mae maes parcio Gamfa Wen yn Nhalacre bellach wedi cau. Mae’r maes parcio hwn yn darparu lle parcio ychwanegol ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr tymhorol. Yn dilyn cyngor y Llywodraeth i beidio â theithio heb fod rhaid, ni fydd angen y lle parcio ychwanegol hwn am beth amser. Mae’r Cyngor hefyd wedi cael gwybod gan y perchennog tir y bydd maes parcio’r traeth hefyd ar gau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gwaith glanhau’r traeth hefyd ar stop a bydd adnoddau’n cael eu cyfeirio at gynorthwyo i ddarparu gwasanaethau blaenoriaeth ar draws y Sir. Os ydych chi’n byw’n lleol ac yn cerdded ar y traeth, gofynnwn i chi fynd ag unrhyw sbwriel adref gyda chi.

Cludiant Cyhoeddus:
Gan ein bod ni mewn amgylchiadau eithriadol ar hyn o bryd, mae rhai gwasanaethau bysiau masnachol sy’n gweithredu ar draws Sir y Fflint a’r siroedd cyfagos wedi gwneud newidiadau i’w hamserlenni, a ddaeth i rym ddydd Llun, 23 Mawrth 2020.
  
Mae’r holl amserlenni ar gael ar wefannau’r cwmnïau unigol a byddant yn cael eu diweddaru ag unrhyw newidiadau ychwanegol dros yr wythnosau nesaf.
 
Mae crynodeb o’r newidiadau yn y rhestr isod.

Gwasanaethau Bysiau
 Bysiau Arriva Cymru  Amserlenn argyfwng ar waith  www.arrivabus.co.uk/wales/ 
 M & H Coaches  • Gwasanaeth 29 yn mynd fel yr arfer
• X1 ac X2 yn mynd yn unol â’r amserlen gwyliau ysgol
 www.mandhcoaches.co.uk
 P & O Lloyd  Yn dilyn yr amserlen arferol  www.polloydcoaches.co.uk
 Stagecoach  Yn dilyn amserlen gwyliau ysgol  www.stagecoachbus.com
 Townlynx  Yn dilyn yr amserlen arferol  

 

 

 

 

 

 

 

 


Gan y gallai pethau newid yn y dyfodol heb fawr o rybudd, gwiriwch eich cynlluniau gyda’r cwmni bysiau perthnasol cyn teithio. 
Cludiant Cymunedol / Gwasanaethau Trefnu Teithiau Lleol.

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth i stopio’r holl deithio nad yw’n angenrheidiol a chyflwyno gwaharddiad ar ymgasglu mewn grwpiau o fwy na dau o bobl, mae Gwasanaethau Trefnu Teithiau Lleol y Cyngor wedi’u hatal dros dro.

Mae hyn yn cynnwys y gwasanaethau teithio canlynol:
LT1, LT2, LT3 (Treffynnon)LT4 (Bwcle)LT7 (Yr Wyddgrug i’r Treuddyn)LT8 (Caergwrle i Barc Siopa Brychdyn)

I unrhyw drigolion sy’n cael eu cyfrif yn ‘weithwyr allweddol’ sydd heb unrhyw ddull arall o gludiant i gyrraedd eu gweithle, bydd y Cyngor yn darparu gwasanaeth cludiant i’w archebu ymlaen llaw i weithwyr allweddol yn unig.

Ffoniwch 01352 704771 i drafod eich trefniadau teithio a gofynnwn i chi roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn yr amser rydych chi’n bwriadu teithio. 
 
Bydd y gwasanaeth hwn hefyd ar gael i’r trigolion hynny sy’n gorfod mynd ar deithiau hanfodol (fel mae canllawiau’r Llywodraeth yn eu diffinio).
 
Diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol