Dogfen Ymgynghori - Stryd Fawr yr Wyddgrug


Cefndir y Cynllun

Mae Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref yr Wyddgrug yn dymuno gweld gwelliannau i Stryd Fawr yr Wyddgrug.  Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu’r ymateb diweddar i COVID 19 ble mae’r Stryd Fawr wedi ei gwneud yn un unffordd dros dro i roi mwy o le i gerddwyr. Yn dilyn cael arian gan Lywodraeth Cymru y flwyddyn ariannol hon a llunio rhan hanfodol o’r cynnig cludiant integredig ar gyfer yr Wyddgrug, cynigir gweithredu pecyn o fesurau a anelir at wella bywiogrwydd y Stryd Fawr, lleihau traffig a gwella’r amgylchedd i gerddwyr a beicwyr.

Gwelliannau Stryd Fawr yr Wyddgrug (PDF - 2MB)

Mae'r cynigion yn cefnogi amcanion polisi a nodir yng Nghynllun Tref yr Wyddgrug, yn cefnogi’r dyheadau yn Neddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru yn ogystal â chydymffurfio â gweledigaeth Strategaeth Gludiant newydd Llywodraeth Cymru sy’n anelu i annog mwy o gerdded, beicio a dulliau teithio cynaliadwy.

Gwelliannau Canol Tref yr Wyddgrug - Cwestiynau Cyffredin (PDF - 140KB)

Disgrifiad o’r Safle

 • Mae Stryd Fawr yr Wyddgrug wedi’i rhannu i rannau uwch ac is.   
 • Mae Stryd Fawr Uwch yn dod i lawr o Bailey Hill i ogledd cyffordd groesgam Earl Road/Heol y Brenin.
 • Mae’r Stryd Fawr Is o Heol y Brenin i’r Cross (cyffordd gyda Stryt Caer, Ffordd Wrecsam a Ffordd Rhuthun).

Cynigion Amlinellol

 • Mae’r cynigion yn cynnwys (i’w darllen ar y cyd â lluniad: Gwelliannau Stryd Fawr yr Wyddgrug):
 • Ffurfweddu Stryd Fawr Is i System Un Ffordd barhaol (cyfeiriad tua'r de)
 • Cyflwyno lôn feicio dwy ffordd ar Stryd Fawr Is gan gynnwys cyfleusterau beicio gwell.
 • Lledu palmant dwyreiniol i wneud y gorau o wagle troedffordd (yn arbennig ar y mannau sydd â nifer uchel o ymwelwyr) a lleihau mannau cul i gerddwyr.
 • Mannau parcio dwyreiniol i’w cadw yn dilyn lledu’r droedffordd bresennol.
 • Cadw’r palmant gorllewinol fel y mae.
 • Cadw’r mannau parcio gorllewinol fel y maent.
 • Uwchraddio'r goleuadau traffig presennol i wella llif cerddwyr a cherbydau.
 • Strydlun gwell gan gynnwys mannau i eistedd a phlanhigion.
 • Mae yna hefyd opsiwn (er nad yw’n rhan annatod o’r cynllun) i weithredu Gwelliannau Llesol i ran uchaf y Stryd Fawr a fyddai’n golygu bod angen ail werthuso’r trefniadau parcio presennol.

Prif Amcanion y Dyluniad

 • Diogelu a gwella cymeriad Ardal Gadwraeth Ganol Tref.
 • Gwella diogelwch gan leihau cyfanswm cyfaint traffig o fewn Canol Tref,
 • Gwella mynediad teithio Llesol a Chynaliadwy i’r Stryd Fawr.
 • Cynnal a gwella gallu'r Stryd Fawr i gynnal marchnadoedd stryd (heb ymyl palmentydd yn mynd ar hyd stondinau Marchnad gan achosi peryglon o faglu)
 • Gwella amgylchedd a hygyrchedd i gerddwyr
 • Cadw a gwella ansawdd strydlun
 • Cynnal darpariaeth o faes parcio gyda niferoedd uchel
 • Gwella potensial ar gyfer trwyddedu hirdymor o wagle palmant (a all fod gyda’r gallu i ganiatáu cyfleoedd bwyta y tu allan).
 • Sicrhau bod gwell llif i’r traffig, gan ganiatáu symudiad cerbyd priodol yn y Stryd Fawr ac ar draws rhwydwaith traffig ehangach.
 • Cadw'r holl goed cyfredol
 • Lleihau unrhyw aflonyddwch o ran adeiladu ar fusnesau lleol a gwasanaethau
 • Diogelu’r Stryd Fawr pan mae ar gau i draffig rhag cyrchiad cerbyd damweiniol (neu fwriadol)
 • Posibilrwydd i ystyried ymyriadau gwyrdd i fynd i’r afael â phryderon newid hinsawdd

Sut y bydd hyn yn effeithio arnaf i fel preswylydd neu berchennog busnes?

Mae eich barn yn bwysig ac fe fydd yn ein helpu i ddarparu cynllun ‘wedi’i deilwra’ gan fodloni anghenion y gymuned leol. Rydym eisiau gwella’r Stryd Fawr drwy wneud ein rhwydweithiau’n fwy diogel a gwella cysylltiad o fewn y dref.

Ymgynghori ar y Cynllun – Sut allaf wneud sylw?

Rydym am glywed eich barn am ein cynigion, fodd bynnag, fel y gallwch eu gwerthfawrogi yn sicr, nid yw'n bosibl cynnal digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19. Yn lle, byddem yn gofyn ichi wneud sylwadau ar-lein.

Sylw Ar-lein

Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur, yna gallwch ffonio i gofrestru eich barn ar: 01352 701234

Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan hanner nos ar 29 Ionawr 2021.

Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg hefyd.This document is also available in English.

Print bras, Braille a fersiynau mewn ieithoedd amgen o’r ddogfen hon ar gael ar eich cais.