Alert Section

Dogfen Ymgynghori - Llwybr a Rennir ar A494 Aston Hill


Holiadur Ymgynghori A494 Aston Hill

18202-D-65A - Public Consultation - General Arrangement

18202-D-66A - Public Consultation - Typical Sections

Cefndir y Cynllun

Yn dilyn dyfarniad llwyddiannus o gyllid gan Lywodraeth Cymru’r flwyddyn ariannol hon a ffurfio rhan gyfannol o gynnig trafnidiaeth integredig ehangach ar gyfer cymunedau de-orllewin Sir y Fflint ac ardal Glannau Dyfrdwy, cynigir gweithredu pecyn o fesurau wedi’i hanelu at wella a hyrwyddo’r amgylchedd i gerddwyr a beicwyr. 

I’r perwyl hwn mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Y Fflint yn dymuno gweld gwelliannau yn cael eu gwneud i’r rhan o’r droedffordd bresennol sy’n rhedeg ar hyd yr A494 rhwng Cylchfan Ewloe a Ffordd Aston. 

Mae’r cynnig sy’n cefnogi’r polisi a’r uchelgais wedi’u cynnwys yn Neddf ‘Teithio Llesol’ Cymru gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â chydymffurfio â gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn y ‘Strategaeth Drafnidiaeth Cymru Newydd’ sydd â’r nod i annog mwy o bobl i gerdded, beicio a defnyddio dulliau mwy cynaliadwy o deithio. 

Disgrifiad o’r Safle

Mae’r rhan o’r droedffordd rhwng Cylchfan Ewloe a Ffordd Aston yn cynnwys tair rhan benodol. 

Rhan 1  – sydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r A494 tua’r dwyrain ar ffordd ymadael Cylchfan Ewloe ond wedi ei wahanu a’i sgrinio o’r ffordd hyd at 6.5m o dirlun gyda phlanhigion yn cynnwys coed a gwrychoedd bychain. 

Rhan 2 – yn dechrau lle mae Adran 1 yn ymddangos o breifatrwydd y coed ac yn rhedeg yn uniongyrchol ochr yn ochr â’r briffordd i lawr at gyffordd Old Aston Hill, wedi gwahanu o’r ffordd gyda llain o laswellt 2.4m o led. 

Rhan 3 - rhwng cyffordd Old Aston Hill a phen y troad ar ben gorllewinol Ffordd Aston. Mae’r droedffordd hon wedi cael ei gwahanu o’r ffordd gyda rheilen gwarchod cerddwyr, sydd hefyd yn pasio blaen sawl eiddo. 

Amlinelliad o’r Cynigion 

Mae’r cynigion (i gael eu darllen mewn cydweithrediad â Llwybr Aston Hill a rennir – Trefniant Cyffredinol a darluniau o Draws Rannau Arferol) yn cynnwys y canlynol:

 • Lledu’r droedffordd bresennol i ddarparu hyd at led o 3m o gyfleuster beicio a cherdded pan yn bosib neu mor llydan ag y mae’r isadeiledd presennol yn ei alluogi;
 • Adleoli’r hen fan croesi ar Old Aston Hill i leoliad mwy diogel;
 • Cael gwared ar y man cyfyng a chul lle mae’r droedffordd bresennol yn ymuno â Ffordd Aston;
 • Adleoli’r colofnau golau i gefn y droedffordd;
 • Adleoli’r polyn telegyfathrebu o ganol y droedffordd i leoliad mwy addas (sylwer fod y gwaith hwn wedi cael ei gwblhau cyn y prif gynllun);
 • Ychwanegu ffens ar dop y parapet ar bont rheilffordd Wrecsam-Bidston;
 • Diweddaru cysylltiadau i’r rhwydwaith cyfagos;
 • Darparu arwyddion a marciau ffordd i ddynodi cyfleuster i gerddwyr a beicwyr.

Nodau Dylunio Allweddol

 • Gwella teithio llesol a chynaliadwy drwy uwchraddio’r droedffordd bresennol i gerddwyr rhwng Cylchfan Ewloe a Ffordd Aston, i Gyfleuster a Rennir (cerddwyr/beicwyr) yn unol ag arweiniad Teithio Llesol Llywodraeth Cymru;
 • Gwella’r amgylchedd i gerddwyr a beicwyr a hygyrchedd i’r llwybr poblogaidd hwn; 
 • Gwella diogelwch drwy adleoli man croesi ffordd ar ymyl Old Aston Hill
 • Gwella diogelwch drwy gael gwared ar fan cyfyng lleol ar Ffordd Aston.

Sut y mae hynny’n fy effeithio i fel preswylydd?

Mae eich safbwyntiau yn bwysig i ni ac yn ein helpu ni i ddarparu cynllun ‘pwrpasol’ sy’n cwrdd ag anghenion y gymuned leol. Rydym eisiau gwella’r ddarpariaeth ar gyfer defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio moduron drwy wneud ein rhwydwaith yn fwy diogel a gwella cysylltedd o fewn yr ardal. 

Ymgynghori ar y Cynllun – Sut allai adael sylwadau? 

Holiadur Ymgynghori A494 Aston Hill

Rydym eisiau clywed eich barn am ein cynigion, fodd bynnag, fel dwi’n siŵr eich bod yn ymwybodol nid yw’n bosib cynnal digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb oherwydd y sefyllfa barhaus gyda Covid-19. 

Os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur yna gallwch ffonio i gofrestru eich safbwyntiau ar: 01352 701234 

Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan hanner nos ar 09/08/2021