Dogfen Ymgynghoriad Anffurfiol: Cynllun Peilot 20mya – Bryn y Baal – Bwcle – Mynydd Isa - New Brighton


Rhagarweiniad
Diben yr ymgynghoriad anffurfiol hwn yw rhoi rhagrybudd o gynnig i weithredu terfyn cyflymder 20mya parhaol o fewn ardaloedd preswyl ehangach Bwcle, Mynydd Isa, Bryn y Baal a New Brighton.  Daw’r mesurau hyn mewn ymateb i gais gan y Cyhoedd i wella'r isadeiledd cerdded a beicio yn yr ardal leol, ac mae hefyd yn cyd-fynd yn wych â’r prosiect Teithio Llesol y bwriedir ei roi ar waith ym Mwcle yn ddiweddarach eleni, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru (Trawsnewid Trefi). 

Bydd gweithredu’r cynigion ehangach yn cyfrannu'n wych at ddymuniad y Cyngor i gael rhwydwaith cludiant cynaliadwy integredig carbon isel drwy’r Sir.

Nodwch os gwelwch yn dda: Bydd adborth a geir yn ystod y broses hon yn galluogi'r Cyngor i ystyried barn y cyhoedd cyn hysbysebu'r mater yn ffurfiol (proses Ymgynghoriad Statudol) lle gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol yn erbyn y cynigion.  Bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru gyda manylion cyfnod yr Ymgynghoriad Statudol maes o law. 

Cefndir y Cynllun
Mae’r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyllid i roi Cynllun Peilot 20mya ar waith ar restr o ffyrdd preswyl o fewn Bryn y Baal, Bwcle, Mynydd Isa a New Brighton, ac eithrio'r prif ffyrdd dosbarthu a fydd yn aros ar 30mya. 

Mae’r ardal wedi cael ei dewis fel un o wyth ardal, a gobeithir ei gyflwyno’n genedlaethol yn 2023. 

Pam mae angen y gwelliannau?
Byddai gweithredu Cynllun 20mya yn cynnig manteision sylweddol er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd o fewn yr ardal breswyl ehangach.  Yn 2018, roedd 50% o’r holl anafiadau a gafwyd ar y priffyrdd yng Nghymru wedi digwydd ar ffyrdd 30mya.  Yn ogystal â hyn, bydd y cynllun hefyd yn gweithredu fel ‘galluogydd’ i hwyluso a chefnogi’r gwaith i roi’r isadeiledd Teithio Llesol allweddol ar waith yn yr ardal, gan ei gwneud yn fwy diogel i gerdded a beicio yn y dref a’r pentrefi.

Ymhlith y manteision dros ostwng y cyflymder roedd:

  • Gwella diogelwch ger ysgolion ac mewn mannau eraill sydd â thraffig cerddwyr uchel
  • Gwella diogelwch ar gyfer cerddwyr a beicwyr
  • Peidio ag annog pobl i gymryd llwybrau byrrach a chyflymach drwy strydoedd preswyl
  • Gwella hygyrchedd drwy leihau sut mae cerbydau modur yn dominyddu'r briffordd 

Gwelliannau a Mesurau Diogelwch Arfaethedig
Bydd y cynllun yn cynnwys Arwyddion Porth 20mya, marciau ar Ffordd y Porth (angenrheidiol ger pob pwynt mynediad i’r Ardal Beilot) ac arwyddion ailadrodd rheolaidd, a fydd felly’n creu lôn ddynesu gyson a hawdd i’w hadnabod, er mwyn tynnu sylw gyrwyr at y newid yn natur yr Ardal Beilot. Bydd rhai ffyrdd wedi eu heithrio ac yn aros ar 30mya, mae’r rhain yn cynnwys ffyrdd dosbarthiadol, fel Ffyrdd A, B ac C, a ffyrdd cyswllt strategol.  

Mae’r cynllun ymgynghori’n rhoi manylion am bob stryd fydd â therfyn cyflymder 20mya arni. Bydd pob ffordd sydd â therfyn cyflymder o 40mya, 50mya a 60mya ar hyn o bryd yn aros yr un fath ac ni fydd y cynllun hwn yn effeithio arnynt.

Bwcle 20mph rhan 1
Bwcle 20mph rhan 2
Bwcle 20mph rhan 3
Bwcle 20mph rhan 4

Sut y bydd hyn yn effeithio arnaf i fel preswylydd? 
Mae eich barn yn bwysig ac fe fydd yn ein helpu i ddarparu cynllun wedi’i deilwra. Rydym eisiau gwella’r gymuned drwy wneud ein rhwydwaith yn fwy diogel a gwella cysylltiad o fewn y dref.

Ymgynghoriad ar y Cynllun 
Mae’r ymgynghoriad anffurfiol hwn yn canolbwyntio ar wella diogelwch ar y ffyrdd o fewn y gymuned ehangach er mwyn annog ffyrdd teithio llesol ar gyfer y trigolion lleol. 

Hoffem glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesewir ymateb. 

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad anffurfiol ar agor tan hanner nos ar 16 Ebrill, 2021 serch hynny, fel y nodir uchod, cofiwch bod yn rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad ffurfiol yn erbyn y terfyn cyflymder 20mya arfaethedig yn ystod cyfnod yr Ymgynghoriad Statudol Ffurfiol a bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru gyda manylion y broses honno maes o law. 

Sut allaf i wneud sylwadau? 
Rydym ni eisiau clywed eich barn am ein cynigion, ond nid yw hi’n bosibl cynnal digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb yn sgil cyfyngiadau Covid-19.  Yn lle hynny, gofynnwn i chi roi eich sylwadau ar-lein 

Ymatebion erbyn: 23 Ebrill 2021

Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur, yna gallwch ffonio i gofrestru eich barn ar: 01352 701234 

Mae’r ddogfen hon ar gael mewn fersiynau print bras, Braille ac ieithoedd eraill ar eich cais.