Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Strategaeth Ddrafft Toiledau Lleol ar gyfer Sir y Fflint

Strategaeth Ddrafft Toiledau Lleol ar gyfer Sir y Fflint

Ym mis Mehefin 2017, derbyniodd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol gan dynnu ynghyd nifer o weithredoedd ymarferol ar gyfer gwella a diogelu iechyd. Mae Rhan 8 y Ddeddf yn cynnwys Darparu Toiledau ac yn cyflwyno cyfrifoldebau newydd i Awdurdodau Lleol ddarparu strategaethau toiledau lleol.

Nid yw’r ddyletswydd i baratoi strategaeth toiledau lleol yn gorfodi cynghorau i ddarparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn uniongyrchol, ac nid yw’n ofynnol iddynt ddarparu cyfleusterau pwrpasol newydd. Serch hynny, mae’n rhaid iddynt gymryd golwg strategol o ran sut y gellir darparu cyfleusterau a chael mynediad atynt, gan ystyried pethau fel lleoliad, hygyrchedd, cyfleusterau, amlder defnydd ac ansawdd safleoedd presennol, yn ogystal â pennu a oes angen safleoedd ychwanegol neu lai ohonynt ar gyfer eu poblogaeth leol. Nid oes cyllid ar gyfer darpariaethau ychwanegol ynghlwm i’r ddeddfwriaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ers 2012, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cynnal dau adolygiad unigol o ddarpariaeth toiledau ar draws y Sir. Amlygodd yr adolygiadau hyn fod rhai cyfleusterau yn profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rheolaidd, sy’n gwneud pobl yn llai tebyg o’u defnyddio. O ganlyniad, mabwysiadodd Sir y Fflint ddull mwy galluogol drwy hyrwyddo defnydd o doiledau presennol yn Adeiladau'r Cyngor fel llyfrgelloedd a Chanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu, y mae pobl yn teimlo'n fwy hyderus a chyfforddus yn eu defnyddio.

I helpu Cyngor Sir y Fflint i ddatblygu ei strategaeth ddrafft, rydym wedi ymgysylltu â nifer o unigolion, rhwydweithiau budd-ddeiliaid a sefydliadau i gasglu gwybodaeth sydd wedi helpu datblygu asesiad o anghenion a llywio’r strategaeth ddrafft.

Cliciwch yma i agor y ffurflen adborth.Hoffwn eich gwahodd i edrych dros ein Strategaeth ddrafft ar Doiledau a rhoi eich barn arni. 

Y dyddiad cau ar gyfer adborth yw dydd Gwener, 26 Ebrill 2019.
 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol