Hafan > Busnes > Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol > Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Beth yw’r Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP)?
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir. Gan weithio gyda'u partner datblygu Wates Residential, mae’r cyngor wedi dechrau menter newydd i godi tai newydd drwy SHARP.
Bydd SHARP yn creu 500 o gartrefi newydd ar draws Sir y Fflint erbyn 2021, a bydd 300 o’r rhain yn dai rhent fforddiadwy (gyda North East Wales Homes Ltd yn berchen arnynt ac yn eu rheoli) a bydd 200 yn dai rhent cymdeithasol (yn cael eu rheoli gan Gyngor Sir y Fflint). Cost arfaethedig y buddsoddiad fydd £50m dros 5 mlynedd.
Fel rhan o'r prosiect, mae Cyngor Sir y Fflint a Wates Residential wedi gwneud ymrwymiad ar y cyd i greu cyfleoedd helaeth ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth leol. Amcangyfrifir y bydd dros 2,000 o bobl yn cael eu cyflogi drwy raglen SHARP ac y bydd tua 20 o swyddi prentisiaeth yn cael eu creu.
Bydd y tai yn cael eu hadeiladu i safon uchel gyda cheginau ac ystafelloedd molchi modern.  Er mwyn cadw costau cynnal yn isel bydd safonau arbed ynni yn cael eu hymgorffori, fel ffenestri modern a deunyddiau inswleiddio. 

CYNLLUNIAU  

The Walks, Y Fflint

Mae The Walks,Y Fflint yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd a bydd yn darparu 92 o dai newydd ar gyfer pobl leol.  Bydd cymysgedd o dai 2 a 3 ystafell wely a fflatiau 1 a 2 ystafell wely (gweler llun y pensaer sydd ynghlwm), a bydd rhai o’r fflatiau yn cael eu haddasu. Bydd y ddeiliadaeth yn gymysg gyda 62 o’r tai ar gyfer rhent canolradd, gyda NEW Homes yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, a bydd 30 yn dai Cyngor ar gyfer rhent cymdeithasol.

Bydd cwblhau’r safle hwn yn creu cymuned newydd yng nghanol y Fflint gan droi’r hyn a arferai fod yn hen fflatiau yn ddatblygiad tai modern.  Mae’r cynllun yn newid yn ddyddiol. I wylio’r cynnydd a wneir mae camera wedi ei osod a bydd lluniau yn cael eu llwytho ar y dudalen hon yn rheolaidd. http://castleheights.bullsi.org/

Cafodd golwg gwreiddiol y penseiri o’r safle ei ddal ar fideo a gellir ei weld yma https://www.youtube.com/watch?v=A7nubBgKLOc 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio a gellir gweld y manylion drwy ddilyn y ddolen hon:
The Walks, Y Fflint 

Dilynwch y ddolen hon i weld y cynllun safle diweddaraf  

Maes y Meillion, Coed-llai

Bydd cyn safle modurdai (oedd wedi mynd yn anaddas at y diben) yn trawsnewid yn ddatblygiad newydd o 4 rhandy 2 lofft a 4 byngalo 2 lofft, gan greu 8 tŷ cyngor newydd i bobl leol.

Mae’r cynllun wedi cael caniatâd cynllunio ac mae’r ddolen hon yn darparu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y dyluniad a’r cynllun:
Maes y Meillion, Coed-llai

Dilynwch y ddolen hon i weld y cynllun safle diweddaraf 

Dechreuodd y gwaith ym mis Mehefin 2017 a disgwylir ei orffen ym mis Chwefror 2018. 

Heol y Goron, Coed-llai

Bydd cyn safle modurdai yn trawsnewid yn ddatblygiad newydd o 3 tŷ 2 llofft a 2 dŷ 3 llofft, gan greu ardal breswyl fechan ddeniadol i bobl leol a darparu tai cyngor y mae cymaint o’u hangen yn y pentref.

Mae’r cynllun wedi cael caniatâd cynllunio ac mae’r ddolen hon yn darparu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y dyluniad a’r cynllun:
Heol y Goron, Coed-llai


Dilynwch y ddolen hon i weld y cynllun safle diweddaraf 

Dechreuodd y gwaith ym mis Mai 2017 a disgwylir ei orffen ym mis Chwefror 2018.

Cyn safle Ysgol Delyn, Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

Mae ysgol nad oedd ei hangen mwyach wedi cael ei dymchwel er mwyn creu datblygiad newydd o 16 o dai cyngor newydd yn agos at ganol y dref.  Bydd 10 tŷ 2 lofft a 6 tŷ 3 llofft yn cael eu hadeiladu yn yr ardal breswyl newydd er mwyn creu datblygiad modern a deniadol fydd yn darparu tai y mae cymaint o’u hangen ar bobl leol.

Mae’r cynllun wedi cael caniatâd cynllunio ac mae’r dolenni hyn yn darparu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y dyluniad a’r cynllun:
Cyn safle Ysgol Delyn, Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug
Cyn safle Ysgol Delyn, Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

Dilynwch y ddolen hon i weld y cynllun safle diweddaraf 

Dechreuodd y gwaith ym mis Mai 2017 a disgwylir ei orffen ym mis Ebrill 2018. 

Cyn safle’r Hufenfa, Ffordd yr Wyddgrug, Cei Connah

Bydd y datblygiad newydd hwn o 3 tŷ cyngor 3 llofft a 3 tŷ cyngor 2 lofft ar gornel y Stryd Fawr a Ffordd yr Wyddgrug yn adfywio’r ardal hon, gan greu ardal breswyl ddeniadol fydd yn darparu tai y mae cymaint o’u hangen yng Nghei Connah. 

Mae cais am Ganiatâd Cynllunio wedi’i gyflwyno ac mae’r ddolen hon yn darparu rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y dyluniad a’r cynllun:
Cyn safle’r Hufenfa, Ffordd yr Wyddgrug, Cei Connah

Dilynwch y ddolen hon i weld y cynllun safle diweddaraf 

Rhodfa Melrose, Shotton Uchaf

Lleolwyd ar Rodfa Melrose, Shotton Uchaf, bydd y datblygiad hwn o 4 tŷ 2 ystafell wely, 2 fflat 1 ystafell wely a 2 fflat 2 ystafell wely yn disodli Canolfan Gymunedol Melrose sy’n wag a oedd yn arfer bod ar y safle hwn ac yn destun fandaliaeth cyn ei ddymchwel yn gynharach eleni.   Rhoddwyd caniatâd cynllunio a rhagwelir y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Tachwedd 2017.  

Cynllun y safle
Cynlluniau Bloc 1
Cynlluniau Bloc 2
Cynlluniau Bloc 3
Adeiladau Bloc 1
Block 2 Elevations
Adeiladau Bloc 3

CYNLLUNIAU ARFAETHEDIG 
Bydd manylion cynlluniau newydd mewn lleoliadau ar hyd a lled Sir y Fflint yn cael eu cyhoeddi maes o law.  Mae’r wybodaeth ddiweddaraf i’w gweld drwy ddilyn y ddolen hon i’r adroddiad pwyllgor perthnasol dan y teitl Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) - Cynlluniau Arfaethedig Llwyth 3. 

Llys Dewi

Datblygiad o 27 o unedau sy’n cynnwys cyfuniad o dai 2 a 3 ystafell wely a byngalos 2 ystafell wely.

Gallwch weld cynllun arfaethedig y safle yma:
Cynllun Arfaethedig
Cynllun Lleoliad
Math o Dŷ Arfaethedig 1
Math o Dŷ Arfaethedi 2 
Math o Dŷ Arfaethedi 3
Datganiad Drafft Dylunio

Anfonwch eich sylwadau at ian.sharrocks@wates.co.uk
 

 

GWYBODAETH AM DENANTIAETHAU

Tai Cyngor
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer un o dai y Cyngor, mae’n rhaid i chi fod yn gymwys ar gyfer tai cymdeithasol a rhaid gwneud cais i dîm Atebion Tai Sir y Fflint ar 01352 703777.  Mae polisi gosod tai lleol wedi cael ei baratoi sy’n rhoi blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw yn y gymuned gerllaw neu sydd â chysylltiad â hi.

Tai Fforddiadwy
Os nad ydych yn gymwys ar gyfer tai’r Cyngor yna mae 62 eiddo ar gael am rent fforddiadwy (is na rhent y farchnad).  Gellir gwneud cais arlein drwy ddilyn y cysylltiad yma www.northeastwaleshomes.co.uk neu drwy ffonio 01352 701400.  Unwaith eto bydd yr eiddo yn gyntaf yn cael eu gosod i bobl gyda chysylltiad lleol â'r ardal ond bydd hyn yn cael ei ymestyn yn dibynnu ar y galw am y tai.

CYFLEOEDD DYSGU A CHYFLOGAETH DRWY SHARP
Mae partneriaid y datblygiad, Wates Residential yn awyddus i gyflogi cynifer o bobl leol â phosib ar y safleoedd adeiladu gan weithio gydag is-gontractwyr lleol.  Hefyd maent wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd dysgu a phrentisiaeth.  Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ceisio cyflogaeth gysylltu â Rheolwr Prosiect Wates Residential ar 07795 520727 neu alw i mewn i swyddfa'r safle yn The Walks, yn Y Fflint.

CYNLLUNIAU WEDI'U CWBLHAU 

Cwrt y Tollty, Cei Connah

Datblygiad yw hwn o dai cyngor newydd 2 a 3 ystafell wely.  Cul de sac bychan ydyw ar safle hen Ysgol Custom House Lane.  Dyma'r tro cyntaf i dai cyngor newydd gael eu hadeiladu yn Sir y Fflint ers cyflwyno’r Cynllun Hawl i Brynu dros 25 mlynedd yn ôl.  Mae’r tai wedi eu hadeiladu i safon uchel gyda cheginau ac ystafelloedd molchi modern.  Er mwyn cadw costau cynnal yn isel mae safonau arbed ynni wedi eu hymgorffori fel ffenestri modern a deunyddiau inswleiddio. 

Cwrt St Mark's, Cei Connah

Mae’r cyn safle moduradai oddi ar St Mark’s Avenue wedi cael ei glirio 5 ty cyngor 2 lofft yn cael eu codi arno.

SHARP

Browser does not support script.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol