Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Hysbysiad preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fydd Cyngor Sir y Fflint yn casglu gwybodaeth bersonol.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â’ch hawliau o ran cyfrinachedd a phreifatrwydd. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol y bydd yn ei chadw’n gywir ac yn ddiogel er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol i chi.

Ni fydd y Cyngor yn cadw gwybodaeth amdanoch oni bai bod hynny’n cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data. Bydd y Cyngor hefyd yn casglu dim mwy o wybodaeth nag sy’n angenrheidiol a phan na fydd angen iddo gadw’r wybodaeth honno, bydd yn cael gwared arni mewn modd diogel.

 

Pan gesglir y wybodaeth, bydd y Cyngor yn dweud wrthych pam mae ei hangen hi a phwy arall fydd yn cael ei gweld. Sylwch, fodd bynnag, fod angen i’r Cyngor rannu gwybodaeth gyda chyrff eraill weithiau, fel asiantaethau sy’n helpu i leihau trosedd neu sy’n ymchwilio i achosion o dwyll.  

Yn benodol, bydd yn defnyddio’r wybodaeth sy’n ymwneud â chi fel a ganlyn:

  • Ym mhob achos o orfodi’r gyfraith, rheoleiddio a thrwyddedu, erlyniad troseddol ac achos llys, bydd y Cyngor yn defnyddio’r holl wybodaeth y mae’n ei chadw i ymgymryd â’r swyddogaethau hynny’n effeithiol ac yn effeithlon. Mae’n bosibl y bydd angen cyfreithiol i’r Cyngor hefyd rannu gwybodaeth bersonol a sensitif amdanoch chi gyda chynghorau eraill ac asiantaethau sydd mewn partneriaeth â’r Cyngor.   

  • Os bydd angen defnyddio gwybodaeth yn ymwneud â sefyllfaoedd lle mae arian yn ddyledus i’r Cyngor neu os yw’r Cyngor yn gwneud taliad wrth ymateb i gais am grantiau, budd-daliadau tai neu fudd-daliadau’r dreth gyngor, bydd eich gwybodaeth bersonol (ar wahân i’ch enw, eich cyfeiriad, dyddiadau deiliadaeth etc) yn cael ei chadw’n ddiogel a’i defnyddio dim ond at y dibenion hynny (ac am y rhesymau a nodir uchod).

Drwy brosesu’ch data personol fel  hyn, gall y Cyngor sicrhau ei fod yn gallu:

  • darparu gwell gwasanaeth, gan sicrhau bod y wybodaeth amdanoch yn gywir ac yn gyfredol
  • sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n gall ac yn effeithlon
  • osgoi talu arian i bobl os nad oes ganddynt hawl iddo
  • lleihau twyll a throsedd
  • ei ddefnyddio at ddibenion y Cyngor lle bo hynny’n briodol


Pam mae’r Cyngor yn casglu ac yn cadw data personol

I ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon, mae angen i’r Cyngor gasglu data personol. Mae’n bosibl y bydd angen i’r Cyngor hefyd rannu’ch data personol gyda darparwyr gwasanaethau eraill sydd â chytundeb i ddarparu gwasanaethau ar ei ran. Mae’n rhaid i’r darparwyr hyn gadw’r manylion personol yn ddiogel a’u defnyddio dim ond i ddarparu’r gwasanaethau dan sylw.


Y Fenter Twyll Genedlaethol

Mae’n rhaid i’r Cyngor, yn ôl y gyfraith, ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu. Gall rannu gwybodaeth a gaiff â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i atal ac i ddarganfod twyll.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol, o dan ei bwerau yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, i’r holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth mae’n ei chadw at y diben hwn. Caiff y wybodaeth ei rhannu â Swyddfa Archwilio Cymru/y Comisiwn Archwilio. Fel cyrff cyhoeddus, mae dyletswydd arnom i ddiogelu’r arian cyhoeddus a weinyddwn ac, at y diben hwn,  gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a gawsom gennych i atal ac i ddarganfod twyll.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio gwybodaeth, neu am sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth i gael copïau o’r data personol sydd ym meddiant y Cyngor, defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Tîm Diogelu Data
Llywodraethu
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint CH7 6NR
E-bost:   dataprotection@flintshire.gov.uk

Cais Gwrthrych am Wybodaeth

I gael copïau o’r data personol sydd ym meddiant y Cyngor, defnyddiwch y cyswllt yma:

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Data-Protection-and-FOI/Home.aspx

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol