Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

S
 • Sut i gynllunio ar gyfer argyfwng busnes

  Parhad busnes ydi paratoi eich busnes ar gyfer

 • Seremonïau

  Os ydych yn chwilio i adnewyddu eich addunedau priodas neu gynnal seremoni groesawu ar gyfer eich babi, gall ein Gwasanaeth Cofrestru cynorthwyo gyda'ch seremoni.

 • Safle hapchwarae trwydded

  Bydd awdurdodau lleol hefyd yn gyfrifol am nifer o swyddogaethau rheoleiddio o ran hapchwarae

 • Safonau Masnach

  Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

 • Sut ac ymhle gallaf i dalu

  Yn egluro'r dulliau talu gwahanol sydd ar gael

 • Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

  Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

 • Setiau data

  Setiau Data Cyngor Sir y Fflint

 • Sorted Sir y Fflint

  Mae Tim Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sorted Sir y Ffl int yn rhan o'r ddarpariaeth ieuenctid integredig ac yn bodoli oddi fewn i bortffolio Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint

 • Swyddi Gwag

  Swyddi Gwag Presennol

 • Swyddi a Gyrfaoedd

  Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

 • Sir y Fflint yn Cysylltu

  Amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus o dan yr un to yng Nghanolfan Sir y Fflint yn Cysylltu

 • Safonau Iaith Gymraeg

  Bydd Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir y Fflint yn cael ei ddisodli gan y Safonau Iaith Gymraeg newydd ar 30 Mawrth 2016

 • Seddi Gwag Rhatach

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n gymwys i deithio am ddim rhwng eu cartref a'r ysgol dan y polisi presennol. Gellir gwerthu unrhyw seddi gwag ar y cludiant i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i deithio am ddim. Gelwir y lleoedd hyn yn Seddi Gwag Rhatach.

 • Sir y Fflint Wledig

  Lawrlwythwch y llyfrynnau hyn sy'n adrodd hanes ddiddorol am dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol gyfoethog wyth cymuned wledig y sir.

 • Safon Ansawdd Tai Cymru

  Safon Ansawdd Tai Cymru

 • Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu Sir y Fflint 2019 - 2024

  Mae'n bleser gennym gyflwyno'n Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredu ar gyfer 2019-2024, sy'n gosod ein huchelgais i ddarparu tai fforddiadwy a chefnogaeth ar draws Sir y Fflint

 • Symudedd a Chludiant

  Y daith i garbon niwtral - symudedd a chludiant

 • Sut i Wneud Cais

  Cewch wybodaeth i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar y tudalennau a ganlyn. Os na chewch hyd i wybodaeth benodol neu os hoffech unrhyw fath o gymorth ychwanegol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n gwasanaethau i weithwyr ar 01352 702060.

 • Sbardun cymunedol

  Mae'r Sbardun Cymunedol yn broses sy'n galluogi aelodau o'r gymuned i ofyn i Gyngor Sir y Fflint adolygu eu hymatebion i gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol

 • Sut i ymgeisio

  Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi

 • Systemau Draenio Cynaliadwy

  Bydd newid sylweddol i ofynion draenio yn cael effaith ar ddatblygiadau newydd o fis Ionawr 2019

 • Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint

  Mae'r Syd's Place, Canolfan Atti yn y Fflint yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.

 • Swyddi A Gyrfaoedd

  Gweld swyddi gwag ar hyn o bryd

 • Safle gwersylla trwydded

  Mae angen trwydded arnoch chi i ganiatáu i'r cyhoedd wersylla ar eich tir

 • Sir y Fflint Digidol - dweud eich dweud!

  Mae Cyngor Sir Y Fflint yn gwahodd preswylwyr lleol i leisio eu barn am ein Strategaeth Ddigidol newydd ac arloesol – gan adeiladu ar ein cyflawniadau cadarnhaol hyd yma ar ein taith ddigidol.

 • Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

  Edrych ar yr ymagwedd eang y mae'r CDLl yn bwriadu ei wneud er mwyn sicrhau bod datblygiad yn y Sir yn cael ei gynnal mewn ffordd gynaliadwy.

 • Safonau Masnach

  Pryderon adroddiad - Nwyddau Ffug, galwyr ffug, Diogelwch Cynnyrch ac ati

 • Safonau Masnach

  Sut i gydymffurfio â'r rheoliadau a sicrhau amgylchedd teg a diogel ar gyfer eich cwsmeriaid a'ch gweithwyr

 • Sut i ddarparu dogfennau i ddangos eich bod yn gymnwys i gael bathodyn glas

  Bathodyn Glas - Gallwch ddarparu dogfennau i ategu'r cais mewn gwahanol ffyrdd

 • Strategaeth Toiledau Lleol

  Er mwyn gweithio mewn ffordd strategol wrth ddarparu toiledau ar draws Cymru, mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gorchymyn fod Awdurdodau Lleol yn asesu anghenion a chyfleusterau lleol, a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer eu hardaloedd

 • Strategaeth Ddigidol

  Sir y Fflint Digidol, Sir y Fflint