Hafan > Preswyl

Preswyl

Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.

Poblogaidd

Tudalennau poblogaidd

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned

Treth-Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Swyddi a Gyrfaoedd

Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau Neu Bartneriaeth Sifil

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gwneud cais am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

Rheoli Adeiladu

I gael gwybod a oes angen caniatâd arnoch, gwneud cais, neu ddod o hyd i gwestiynau cyffredin

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT)

Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhandiroedd

Gwybodaeth am rhandiroedd, gan gynnwys lleoliadau.

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion tegwch a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth i sicrhau y gall pawb gymryd rhan weithredol lawn yn y gymdeithas.

Cynllunio-Rhag-Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Diogelwch Cymunedol

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cynllun Wardeniaid Cymdogaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans, camdriniaeth yn y cartref / sylweddau - cyngor a chymorth

Ystadegau Sir Y Flint

InfoBase Sir y Fflint ydy system wybodaeth ddwyieithog ar y we sydd yn darparu data penodol Sir y Fflint yn Sir y Fflint, Ward a Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA).

Energy Saving

Find information about Flintshire's energy unit, contact details and how you can get involved

Forwm Siriol

Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Angladdau, Amlosgiadau a Phrofedigaeth

Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â Gwasanaethau Profedigaeth, claddedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati

Graeanu a Chlirio Eira

Glirio a graeanu ffyrdd a llwybrau troed, y ffyrdd sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin a gyrru'n ddiogel

Lluoedd Arfog Cyfamod Cymunedol

Gwybodaeth am gymorth ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog

Iaith Gymraeg

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Cysylltu-a-Ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

Events

Flintshire Events

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Beth sy'n fy Nghadw i'n lach

Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 'Beth sy'n fy Nghadw i'n lach' - Arolwg

Mân-Ddyledwyr

Yn aml gelwir mân ddyledion yn anfonebau amrywiol a gellir eu rhoi i bobl am nifer o resymau, i gyd yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Partneriaeth Plant A Phobl Ifanc

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Safonau Masnach

Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

Tir a Eiddo

Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref