Hafan > Preswyl

Preswyl

Ydych chi'n byw yn Sir y Fflint? Yn yr adran hon mae gwybodaeth a gwasanaethau sydd ar gael gan y Cyngor a all fod o ddiddordeb i chi.

Poblogaidd

Tudalennau poblogaidd

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.

Cynllunio

Gwnewch sylwadau ar gais o ddiddordeb, gwneud eich cais / apêl eich hun neu edrych ar gynlluniau datblygu ar gyfer eich cymuned

Treth-Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Ysgolion

Yma, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i ysgolion.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Swyddi a Gyrfaoedd

Cael hyd i wybodaeth am y swyddi gwag diweddaraf a'r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Sir y Fflint

Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau Neu Bartneriaeth Sifil

Manylion am sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio priodas sifil neu bartneriaeth sifil, gwneud cais am gopi o dystysgrif neu gynllunio gwasanaeth dathlu

Rheoli Adeiladu

I gael gwybod a oes angen caniatâd arnoch, gwneud cais, neu ddod o hyd i gwestiynau cyffredin

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT)

Cael gwybod sut y gall Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn helpu i gyflwyno amrywiaeth o fanteision i'r ddau Gyngor a'r Gymuned leol.

Cyfleoedd Ariannu

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Cyfleoedd Ariannu. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhandiroedd

Gwybodaeth am rhandiroedd, gan gynnwys lleoliadau.

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion tegwch a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth a chyflogaeth i sicrhau y gall pawb gymryd rhan weithredol lawn yn y gymdeithas.

Cynllunio-Rhag-Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng. Bydd y dudalen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau ac argyfyngau mawr a pharhaus sy'n effeithio ar Sir y Fflint.

Diogelwch Cymunedol

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cynllun Wardeniaid Cymdogaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans, camdriniaeth yn y cartref / sylweddau - cyngor a chymorth

Ystadegau Sir Y Flint

InfoBase Sir y Fflint ydy system wybodaeth ddwyieithog ar y we sydd yn darparu data penodol Sir y Fflint yn Sir y Fflint, Ward a Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA).

Arbed-Ynni

Dod o hyd i wybodaeth am uned ynni Sir y Fflint, manylion cyswllt a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Forwm Siriol

Mae'r Fforwm Sirol yn dod â Chyngor Sir y Fflint a phob un o'r 34 Cyngor Tref a Chymuned ynghyd i adeiladu a gwella eu perthynas weithio, gydag ymrwymiad cryf i weithio ar y cyd er budd dinasyddion Sir y Fflint.

Ffyrdd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy

Angladdau, Amlosgiadau a Phrofedigaeth

Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â Gwasanaethau Profedigaeth, claddedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati

Graeanu a Chlirio Eira

Glirio a graeanu ffyrdd a llwybrau troed, y ffyrdd sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin a gyrru'n ddiogel

Lluoedd Arfog Cyfamod Cymunedol

Gwybodaeth am gymorth ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog

Iaith Gymraeg

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu'r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai'r dyfodol

Cyfeirlyfr Cymunedol

Rhestr gynhwysfawr o glybiau, cymdeithasau, grwpiau cymunedol a sefydliadau yn Sir y Fflint. Fe'i diweddarir yn flynyddol.

Cysylltu-a-Ni

Ansicr pwy i gysylltu â nhw yn y Cyngor? Angen cyfarwyddiadau at un o'n swyddfeydd? Efallai yr hoffech roi gwybod am bryder neu roi sylw. Gall yr adran hon eich helpu.

Digwyddiadau

Digwyddiadau Sir y Fflint

Iechyd yr Amgylchedd

Nod yr Adran yw diogelu iechyd yr amgylchedd ar ran pobl Sir y Fflint yn y gweithle, yn eu cartrefi ac wrth iddynt hamddena

Beth sy'n fy Nghadw i'n lach

Bwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 'Beth sy'n fy Nghadw i'n lach' - Arolwg

Mân-Ddyledwyr

Yn aml gelwir mân ddyledion yn anfonebau amrywiol a gellir eu rhoi i bobl am nifer o resymau, i gyd yn ymwneud ag ystod eang ac amrywiol o wasanaethau.

Partneriaeth Plant A Phobl Ifanc

Yma byddwch yn dod o hyd i wasanaethau sy'n ymwneud â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Safonau Masnach

Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

Tir a Eiddo

Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref