Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Sir. 

Crynodeb o gynnydd:

 • Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo’r cytundeb cyflenwi 28/02/14
 • Galw am Safleoedd Posibl yn dechrau 28/02/14
 • Llyfrgell Dogfennau / Tystiolaeth yn cael ei lwytho ar y wefan
 • Dechrau’r broses gyfranogi cyn adneuo
 • Cyhoeddi Cofrestr o Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch y Papur Gwyn ar Fethodoleg Asesu Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch Papurau Pwnc - Mawrth 2015

Dilynwch y ddolen isod i weld tudalennau’r CDLl:

CDL Sir y Fflint Fersiwn Ddrafft y Cytundeb Cyflenwi

Gynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint

CDU Sir y Fflint yw’r cynllun datblygu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer cyfnod o 15 mlynedd rhwng 2000 a 2015.  Nod CDU Sir y Fflint yw darparu fframwaith er mwyn dod i benderfyniadau rhesymegol a chyson ynglŷn â cheisiadau cynllunio ac arwain datblygiad i leoliadau priodol.  Mae hwn yn nodi safleoedd lle gellir codi tai newydd, creu gwaith newydd a lle gall datblygiadau eraill ddigwydd, yn ogystal â gosod polisïau i amddiffyn cefn gwlad, cynefinoedd, adnoddau a threftadaeth pwysig.  Er bod oes y CDU a fabwysiadwyd wedi dod i ben erbyn diwedd 2015, hwn yw’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer y Sir o hyd. Bydd angen sicrhau bod y Cynllun yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru, y Nodiadau Cyngor Technegol ac unrhyw ganllawiau perthnasol eraill. 

Adendwm: Sylwch fod yna wall yng nghopi caled y datganiad ysgrifenedig CDU mewn perthynas â pholisi STR1 - Datblygiad Newydd.Dylai maen prawf (a) y polisi ddarllen:-

“wedi’i leoli yn gyffredinol o fewn ffiniau presennol yr anheddiad, dyraniadau, parthau datblygu, prif ardaloedd cyflogaeth a safleoedd tir llwyd addas a bydd ond yn cael ei ganiatáu y tu allan i'r ardaloedd hyn lle mae'n hanfodol cael lleoliad cefn gwlad agored;”

Mae hyn yn adlewyrchu fersiwn electronig y polisi.Er mwyn eglurder, roedd y geiriau "a safleoedd tir llwyd addas" wedi'u hepgor o'r fersiwn copi caled.

Gweld y Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint (CDU)

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai

Rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru sicrhau bod digon o dir ar gael yn wirioneddol, neu sicrhau y bydd digon o dir yn dod ar gael, i ddarparu tir ar gyfer tai am 5 mlynedd. Mae’n ofynnol i’r Cyngor gynnal Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn, sy’n ei gwneud yn bosibl i’r gofyniad hwn gael ei fonitro. Yr astudiaeth bresennol yw Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Sir y Fflint 2014.  Gellir gweld astudiaethau blaenorol ar wefan Llywodraeth Cymru.

The draft 2015 site schedule summary

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.

Rhagor o wybodaeth: Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai 

Mae’r data a gesglir fel rhan o’r Gyd-astudiaeth flynyddol hefyd yn bwydo i mewn i drefniadau monitro Polisi HSG3 y CDU.  Mae’r polisi hwn yn gosod trothwyau a therfynau uchaf twf mewn categorïau aneddiadau penodol lle mae’n ofynnol i ddatblygiadau tai newydd ddiwallu anghenion lleol. Mae’r rhestr twf aneddiadau yn gosod allan y sefyllfa yn Ebrill 2013 o ran twf ar gyfer pob anheddiad.

Draft Statement of Common Ground 2015

Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru

Mae gan economi Gogledd Cymru ddarpariaeth ddigonol o dir cyflogaeth strategol sy'n gallu diwallu anghenion buddsoddwyr, yn ôl canlyniadau astudiaeth ddiweddar. 

Crynodeb - Stratagaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru 

Regional Employment Land Strategy for North Wales 

Tîm Polisi Cynllunio

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â mabwysiadu CDU Sir y Fflint at y Tîm Polisi. E-bost: cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk

Archwilio neu brynu copi papur o'r cynllun

Mae copïau o’r Cynllun Datblygu Unedol i’w gweld yn:

 • Tŷ Dewi Sant, Ewlo.
 • Swyddfeydd y Cyngor, y Fflint,
 • Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu, Treffynnon
 • Unrhyw lyfrgell (gan gynnwys llyfrgelloedd teithiol)