Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynlluniau a pholisïau datblygu

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Sir. 

Crynodeb o gynnydd:

 • Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo’r cytundeb cyflenwi 28/02/14
 • Galw am Safleoedd Posibl yn dechrau 28/02/14
 • Llyfrgell Dogfennau / Tystiolaeth yn cael ei lwytho ar y wefan
 • Dechrau’r broses gyfranogi cyn adneuo
 • Cyhoeddi Cofrestr o Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch y Papur Gwyn ar Fethodoleg Asesu Safleoedd Posibl - Mawrth 2015
 • Ymgynghori ynghylch Papurau Pwnc - Mawrth 2015

Dilynwch y ddolen isod i weld tudalennau’r CDLl:

CDL Sir y Fflint Fersiwn Ddrafft y Cytundeb Cyflenwi (PDF 2.8MB ffenestr newydd)

Gynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint

CDU Sir y Fflint yw’r cynllun datblygu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer cyfnod o 15 mlynedd rhwng 2000 a 2015. Nod CDU Sir y Fflint yw darparu fframwaith er mwyn dod i benderfyniadau rhesymegol a chyson ynglŷn â cheisiadau cynllunio ac arwain datblygiad i leoliadau priodol. Mae hwn yn nodi safleoedd lle gellir codi tai newydd, creu gwaith newydd a lle gall datblygiadau eraill ddigwydd, yn ogystal â gosod polisïau i amddiffyn cefn gwlad, cynefinoedd, adnoddau a threftadaeth pwysig. Er bod oes y CDU a fabwysiadwyd wedi dod i ben erbyn diwedd 2015, hwn yw’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer y Sir o hyd. Bydd angen sicrhau bod y Cynllun yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ym Mholisi Cynllunio Cymru, y Nodiadau Cyngor Technegol ac unrhyw ganllawiau perthnasol eraill. 

Adendwm: Sylwch fod yna wall yng nghopi caled y datganiad ysgrifenedig CDU mewn perthynas â pholisi STR1 - Datblygiad Newydd.Dylai maen prawf (a) y polisi ddarllen:-

“wedi’i leoli yn gyffredinol o fewn ffiniau presennol yr anheddiad, dyraniadau, parthau datblygu, prif ardaloedd cyflogaeth a safleoedd tir llwyd addas a bydd ond yn cael ei ganiatáu y tu allan i'r ardaloedd hyn lle mae'n hanfodol cael lleoliad cefn gwlad agored;”

Mae hyn yn adlewyrchu fersiwn electronig y polisi.Er mwyn eglurder, roedd y geiriau "a safleoedd tir llwyd addas" wedi'u hepgor o'r fersiwn copi caled.

Gweld y Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint (CDU)

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai

Rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru sicrhau bod digon o dir ar gael yn wirioneddol, neu sicrhau y bydd digon o dir yn dod ar gael, i ddarparu tir ar gyfer tai am 5 mlynedd. Mae’n ofynnol i’r Cyngor gynnal Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn, sy’n ei gwneud yn bosibl i’r gofyniad hwn gael ei fonitro. Yr astudiaeth bresennol yw Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Sir y Fflint 2014 (PDF 400KB ffenestr newydd)Gellir gweld astudiaethau blaenorol ar wefan Llywodraeth Cymru.

The draft 2015 site schedule summary

Ar hyn o bryd nid yw’r Cyngor yn medru dangos cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru.  Mae hynny wedi arwain at nifer o geisiadau cynlluniau ac ymholiadau ar gyfer datblygiadau tybiannol ar safleoedd y tu allan i ffiniau aneddiadau fel y diffinnir yn y CDU a fabwysiadwyd.  Gan hynny mae’r Cyngor wedi creu drafft o Nodyn Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 16/06/15.  Pwrpas y Nodyn yw darparu canllaw i ddarpar ymgeiswyr ynglŷn â darparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos fod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy ac yn hyfyw a chyraeddadwy er mwyn gwneud cyfraniad dilys a chynnar i’r cyflenwad tir ar gyfer tai a gwaith adeiladu ar y tir.

Rhagor o wybodaeth: Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar gael ar gyfer Tai (ffenestr newydd)

Mae’r data a gesglir fel rhan o’r Gyd-astudiaeth flynyddol hefyd yn bwydo i mewn i drefniadau monitro Polisi HSG3 y CDU. Mae’r polisi hwn yn gosod trothwyau a therfynau uchaf twf mewn categorïau aneddiadau penodol lle mae’n ofynnol i ddatblygiadau tai newydd ddiwallu anghenion lleol. Mae’r rhestr twf aneddiadau (PDF 17KB ffenestr newydd) yn gosod allan y sefyllfa yn Ebrill 2013 o ran twf ar gyfer pob anheddiad.

Draft Statement of Common Ground 2015

Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru

Mae gan economi Gogledd Cymru ddarpariaeth ddigonol o dir cyflogaeth strategol sy'n gallu diwallu anghenion buddsoddwyr, yn ôl canlyniadau astudiaeth ddiweddar. 

Crynodeb - Stratagaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol ar Gyfer Gogledd Cymru (PDF 50KB ffenestr newydd)

Regional Employment Land Strategy for North Wales (PDF 3MB ffenestr newydd)

Tîm Polisi Cynllunio

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â mabwysiadu CDU Sir y Fflint at y Tîm Polisi. E-bost: cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk

Archwilio neu brynu copi papur o'r cynllun

Mae copïau o’r Cynllun Datblygu Unedol i’w gweld yn:

 • Neuadd y Sir, yr Wyddgrug,
 • Swyddfeydd y Cyngor, y Fflint,
 • Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu, Treffynnon
 • Unrhyw lyfrgell (gan gynnwys llyfrgelloedd teithiol)

Mae copïau o'r ddogfen hefyd ar gael i'w prynu o Lyfrgell Dechnegol yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug (ffôn 01352 703213) am £50 + £6.18 p&