Hafan > Preswyl > Cynllunio > Canllawiau cynllunio atodol

Canllawiau cynllunio atodol

AHNE CCA – Testun Gwe

Mae'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi’i dynodi fel tirwedd o bwysigrwydd cenedlaethol.  Prif bwrpas AHNE yw cadw a gwella ei harddwch naturiol.

Mae’r tri Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda chefnogaeth gan y Bartneriaeth AHNE, wedi gweithio ar y cyd i lunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) ar gyfer yr AHNE.  

Mae’r CCA drafft yn ceisio darparu canllaw clir sy’n hawdd i’w ddeall er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r AHNE a gwella safon y datblygiad a thirlunio o amgylch ac o fewn yr AHNE.  Mae’r CCA drafft yn galluogi’r AHNE i fod yn ystyriaeth allweddol o’r camau cynharaf wrth ddylunio datblygiad newydd.  Yn dilyn cymeradwyaeth gan bob un o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.

Bydd y CCA drafft yn cael ei gyflwyno ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn dechrau ar 20 Tachwedd 2017 ac yn dod i ben ar 29 Ionawr 2018. Cynhelir sesiynau galw heibio, a bydd modd i Swyddogion Cynllunio ateb unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiynau hyn. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ym Mharc Gwledig Loggerheads (A494, Ffordd Rhuthun, Loggerheads, CH7 5LH) ar y dyddiau canlynol:

 • Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 10am-2pm
 • Dydd Iau, 18 Ionawr 2pm-6pm

Gellir gweld y ddogfen drwy glicio ar y ddolen hon (PDF). Mae copïau o’r ddogfen hefyd ar gael o lyfrgelloedd a siopau un alwad Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug a Galw Wrecsam – 16 Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Mae’r tri Awdurdod Cynllunio Lleol yn awyddus iawn i glywed gan ystod eang o sefydliadau statudol ac anstatudol, cynghorau tref a chymuned, grwpiau gwirfoddol a’r cyhoedd yn ogystal ag ymgynghorwyr cynllunio ac asiantwyr lleol Bydd yr adborth hwn yn cael ei ystyried yn ofalus a bydd o gymorth i sicrhau bod y CCA terfynol mor effeithiol â phosibl wrth gynnig canllawiau cynllunio clir a chryno.

Dylid anfon sylwadau ymlaen at Gyngor Sir Y Fflint sy’n cydlynu’r ymgynghoriad ar ran y tri Awdurdod Cynllunio Lleol.  Sicrhewch eich bod yn anfon eich sylwadau erbyn 5.00pm ddydd Llun, 29 Ionawr, 2018 gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol:

 • Trwy e-bostio developmentplans@flintshire.gov.uk
 • Trwy ysgrifennu at Andrew Farrow, Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd), Cyngor Sir Y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF

Gellid cyfeirio unrhyw ymholiad o ran y CCA drafft neu’r ymgynghoriad at unrhyw un o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol canlynol a'r Bartneriaeth AHNE: 

 • Sir Ddinbych: planningpolicy@denbighshire.gov.uk - 01824 706916
 • Sir y Fflint: developmentplans@flintshire.gov.uk - 01352 703213
 • Wrecsam: planning_policy@wrexham.gov.uk - 01978 298994

Ymgynghoriad Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi llunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft newydd ar ‘Ofynion Lliniaru Madfallod Dŵr Cribog’ i gefnogi Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint ac mae wedi diweddaru’r ‘Nodiadau Canllawiau Datblygwr’.

Nodyn CCA 8A Gofynion Lliniaru Madfallod Dŵr Cribog

Dyma nodyn ychwanegol i Nodyn 8 CCA Gwarchod Natur a Datblygu ac mae’n cynnwys rhagor o gyngor, yn benodol ar ofynion lliniaru sy’n gysylltiedig â datblygiadau sy’n effeithio ar fadfallod dŵr cribog.  Bydd ymgynghori yn sicrhau y gellir mabwysiadu’r Nodyn fel CCA ffurfiol.

SPG 8a - Great Crested Newt Mitigation Requirements

Nodyn Cyfarwyddyd i’r Datblygwr

Mae hwn yn rhoi cyngor i ddatblygwyr hapfasnachol ar geisiadau cynllunio oherwydd ar hyn o bryd, ni all y Cyngor ddangos y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai am 5 mlynedd fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru yn TAN1.  Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau am ddatblygu hapfasnachol ar safleoedd y tu allan i ffiniau setliad fel y diffinnir yn y Cynllun Datblygu Unedol sydd wedi’i fabwysiadu.  Fe ddrafftiodd y Cyngor Nodyn Cyfarwyddyd i'r Datblygwr ac mae ar gael ar y wefan, a derbyniodd gymeradwyaeth y Cabinet ar 13/2/16 ond ni ymgynghorwyd arno. Pwrpas y Nodyn hwn yw rhoi arweiniad i ymgeiswyr posibl ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy a’i fod hyfyw ac yn gyflawnadwy er mwyn iddo wneud cyfraniad gwirioneddol a chynnar i gyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac adeiladu ar y tir.  Mae’r ymarfer ymgynghori yn cael ei gynnal er mwyn ychwanegu mwy o werth i’r Nodiadau Cyfarwyddyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

Croesawir sylwadau ar unrhyw un o’r nodiadau ac maent ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus o ddydd Gwener 7 Gorffennaf 2017 am gyfnod o 6 wythnos tan ddydd Gwener 18 Awst 2017.  Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hystyried a bydd unrhyw newidiadau arfaethedig yn cael eu hadrodd i’r Grŵp Cynllunio Strategol ac yna bydd y nodiadau CCA diwygiedig yn cael eu hadrodd i’r Cabinet er mwyn iddynt eu cymeradwyo.

Anfonwch eich sylwadau ar e-bost i developmentplans@flintshire.gov.uk neu ysgrifennwch at Andy Roberts, Rheolwr Strategaeth Cynllunio, Polisi Cynllunio, yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NF cyn 5pm ddydd Gwener 18 Awst 2017.

Mae’r Cyngor yn paratoi Nodiadau Canllawiau Atodol i gyd-fynd â Chynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint.  Byddant yn cynnwys canllawiau manwl yn ymwneud â datblygiadau mawr, safleodd unigol, materion datblygu, a mathau arbennig o ddatblygu.  Bydd yr holl gynigion datblygu’n ystyried y Nodiadau Canllaw Atodol lle bo hynny’n briodol, a byddant yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

Yn y cyfamser, mae cyfres anffurfiol o Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol wedi’u cynhyrchu at ddibenion rheoli datblygu. Caiff y Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol eu hadolygu a’u diweddaru a byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad gan y Cyngor cyn y cânt eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol.

Bydd dogfennau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd yn fuan

Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol Anffurfiol:

 1. Estyniadau a Newidiadau mewn Anheddau 
 2. Lle o Amgylch Anheddau - Er bod y safonau a nodir yn LPG2 yn absoliwt, neu’n bellteroedd isaf, mae’n bosibl y bydd adegau pan fo modd cymhwyso’r safonau gyda rhywfaint o hyblygrwydd. Mae'n rhaid i adegau o'r fath fod yn seiliedig ar amgylchiadau penodol datblygiad arfaethedig lle gellir gwneud dyfarniad cynllunio i ganiatáu safon is heb achosi niwed annerbyniol i amwynder preswyl.
 3. Tirlunio 
 4. Coed a Datblygu 
 5. Trosi Adeiladau Gwledig 
 6. Adeiladau Rhestredig 
 7. Ardaloedd Cadwraeth 
 8. Gwarchod Natur a Datblygu 
 9. Tai Fforddiadwy 
 10. Tai Newydd mewn Cefn Gwlad Agored 
 11. Safonau Parcio 
 12. Mynediad i Bawb 
 13. Gofynion Lle Agored 
 14. Rheoli a Gwaredu Gwastraff (I ddilyn)
 15. Blaenau Siopau (I ddilyn)
 16. Hysbysebion 
 17. Echdynnu Mwynau (I ddilyn)
 18. Telegyfathrebu 
 19. Systemau Draenio Cynaliadwy 
 20. Arbed Ynni ac Ynni Adnewyddadwy i Ddeiliaid Tai a Busnesau Bach 
 21. Asesiadau Effaith Amgylcheddol 
 22. Goblygiadau Cynllunio 

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:

 • 23. Cyfraniad Datblygwyr at Addysg 
 • 24. Cadw Cyfleusterau Lleol 
 • Datblygu brîff ar gyfer Tai ar y Safle Cyfansawdd, i’r gorllewin o Barc Siopa Brychdyn 
 • Brîff Datblygu ar gyfer tai ar y Tir ger Ffordd Eldon, Sychdyn 

Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol yn cael eu hadolygu a’u diweddaru ar hyn o bryd.  Yna byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad Cyngor er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol.  Byddant ar gael yn Gymraeg yn fuan ar ôl eu cymeradwyo’n ffurfiol.  Os oes angen cyfieithiad arnoch yn y cyfamser e-bostiwch cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703212.