Hafan > Preswyl > Cynllunio > Canllawiau cynllunio atodol

Canllawiau cynllunio atodol

Ymgynghoriad Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi llunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft newydd ar ‘Ofynion Lliniaru Madfallod Dŵr Cribog’ i gefnogi Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint ac mae wedi diweddaru’r ‘Nodiadau Canllawiau Datblygwr’.

Nodyn CCA 8A Gofynion Lliniaru Madfallod Dŵr Cribog

Dyma nodyn ychwanegol i Nodyn 8 CCA Gwarchod Natur a Datblygu ac mae’n cynnwys rhagor o gyngor, yn benodol ar ofynion lliniaru sy’n gysylltiedig â datblygiadau sy’n effeithio ar fadfallod dŵr cribog. Bydd ymgynghori yn sicrhau y gellir mabwysiadu’r Nodyn fel CCA ffurfiol.

SPG 8a - Great Crested Newt Mitigation Requirements

Nodyn Cyfarwyddyd i’r Datblygwr

Mae hwn yn rhoi cyngor i ddatblygwyr hapfasnachol ar geisiadau cynllunio oherwydd ar hyn o bryd, ni all y Cyngor ddangos y cyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai am 5 mlynedd fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru yn TAN1. Mae hyn wedi arwain at nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau am ddatblygu hapfasnachol ar safleoedd y tu allan i ffiniau setliad fel y diffinnir yn y Cynllun Datblygu Unedol sydd wedi’i fabwysiadu. Fe ddrafftiodd y Cyngor Nodyn Cyfarwyddyd i'r Datblygwr (PDF 20KB) ac mae ar gael ar y wefan, a derbyniodd gymeradwyaeth y Cabinet ar 13/2/16 ond ni ymgynghorwyd arno. Pwrpas y Nodyn hwn yw rhoi arweiniad i ymgeiswyr posibl ar ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr i ddangos bod y datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy a’i fod hyfyw ac yn gyflawnadwy er mwyn iddo wneud cyfraniad gwirioneddol a chynnar i gyflenwad o dir sydd ar gael ar gyfer tai ac adeiladu ar y tir. Mae’r ymarfer ymgynghori yn cael ei gynnal er mwyn ychwanegu mwy o werth i’r Nodiadau Cyfarwyddyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

Croesawir sylwadau ar unrhyw un o’r nodiadau ac maent ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus o ddydd Gwener 7 Gorffennaf 2017 am gyfnod o 6 wythnos tan ddydd Gwener 18 Awst 2017. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn cael eu hystyried a bydd unrhyw newidiadau arfaethedig yn cael eu hadrodd i’r Grŵp Cynllunio Strategol ac yna bydd y nodiadau CCA diwygiedig yn cael eu hadrodd i’r Cabinet er mwyn iddynt eu cymeradwyo.

Anfonwch eich sylwadau ar e-bost i developmentplans@flintshire.gov.uk neu ysgrifennwch at Andy Roberts, Rheolwr Strategaeth Cynllunio, Polisi Cynllunio, yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NF cyn 5pm ddydd Gwener 18 Awst 2017.

 

 

Mae’r Cyngor yn paratoi Nodiadau Canllawiau Atodol i gyd-fynd â Chynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint. Byddant yn cynnwys canllawiau manwl yn ymwneud â datblygiadau mawr, safleodd unigol, materion datblygu, a mathau arbennig o ddatblygu. Bydd yr holl gynigion datblygu’n ystyried y Nodiadau Canllaw Atodol lle bo hynny’n briodol, a byddant yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

Yn y cyfamser, mae cyfres anffurfiol o Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol wedi’u cynhyrchu at ddibenion rheoli datblygu. Caiff y Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol eu hadolygu a’u diweddaru a byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad gan y Cyngor cyn y cânt eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol.

Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol Anffurfiol:

 1. Estyniadau a Newidiadau mewn Anheddau (PDF 434KB ffenestr newydd)
 2. Lle o Amgylch Anheddau (PDF 165KB ffenestr newydd) - Er bod y safonau a nodir yn LPG2 yn absoliwt, neu’n bellteroedd isaf, mae’n bosibl y bydd adegau pan fo modd cymhwyso’r safonau gyda rhywfaint o hyblygrwydd. Mae'n rhaid i adegau o'r fath fod yn seiliedig ar amgylchiadau penodol datblygiad arfaethedig lle gellir gwneud dyfarniad cynllunio i ganiatáu safon is heb achosi niwed annerbyniol i amwynder preswyl.
 3. Tirlunio (PDF 137KB ffenestr newydd)
 4. Coed a Datblygu (PDF 306KB ffenestr newydd)
 5. Trosi Adeiladau Gwledig (PDF 94KB ffenestr newydd)
 6. Adeiladau Rhestredig (PDF 85KB ffenestr newydd)
 7. Ardaloedd Cadwraeth (PDF 60KB ffenestr newydd)
 8. Gwarchod Natur a Datblygu (PDF 65KB ffenestr newydd)
 9. Tai Fforddiadwy (PDF 111KB ffenestr newydd)
 10. Tai Newydd mewn Cefn Gwlad Agored (PDF 125KB ffenestr newydd)
 11. Safonau Parcio (PDF 661KB ffenest newydd)
 12. Mynediad i Bawb (PDF 477KB ffenestr newydd)
 13. Gofynion Lle Agored (PDF 84KB ffenestr newydd)
 14. Rheoli a Gwaredu Gwastraff (I ddilyn)
 15. Blaenau Siopau (I ddilyn)
 16. Hysbysebion (PDF 88KB ffenestr newydd)
 17. Echdynnu Mwynau (I ddilyn)
 18. Telegyfathrebu (PDF 535KB ffenestr newydd)
 19. Systemau Draenio Cynaliadwy (PDF 94KB ffenestr newydd)
 20. Arbed Ynni ac Ynni Adnewyddadwy i Ddeiliaid Tai a Busnesau Bach (PDF 213KB ffenestr newydd)
 21. Asesiadau Effaith Amgylcheddol (PDF 69KB ffenestr newydd)
 22. Goblygiadau Cynllunio (PDF 61KB ffenestr newydd)

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd:

Mae Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol yn cael eu hadolygu a’u diweddaru ar hyn o bryd. Yna byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad Cyngor er mwyn iddynt gael eu cymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol. Byddant ar gael yn Gymraeg yn fuan ar ôl eu cymeradwyo’n ffurfiol. Os oes angen cyfieithiad arnoch yn y cyfamser e-bostiwch cynlluniaudatblygu@siryfflint.gov.uk neu ffoniwch 01352 703212.