Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cael golwg ar a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Cael golwg ar a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Nid oes angen ichi fod wedi derbyn llythyr gennym neu hyd yn oed fyw’n agos at safle’r cais i wneud sylwadau ar gais cynllunio, gall unrhyw un anfon eu sylwadau atom.  Rydym yn eich annog i gael golwg ar y cynlluniau a’r ffurflenni a gyflwynwyd cyn ichi wneud sylwadau ar gais.

Chwilio Gofrestr Gynllunio

Yn ddelfrydol os oes arnoch eisiau: 

 • Chwilio yn ôl cyfeirnod y cais, cyfeiriad, statws y penderfyniad neu ddyddiad
 • Gwneud sylw gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein (dewch o hyd i’r cais, yna defnyddiwch y ddolen sylwadau)
 • Cael golwg ar ddyddiadau, cynlluniau a dogfennau atodol a hysbysiad y penderfyniad
 • Olrhain hynt ceisiadau

Dim ond ceisiadau a wnaed yn 'ddilys' (h.y. sy’n cynnwys yr holl ddogfennau gofynnol, y tâl a ffurflen gais gyflawn) gaiff eu dangos ar ein gwefan.  Os nad yw cais diweddar yn cael ei ddangos efallai nad yw yn ddilys.

Neu cymerwch olwg ar geisiadau ar Mapio Rhygweithiol Cynllunio 

Yn ddelfrydol os oes arnoch eisiau:

 • Chwilio am unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yn eich ardal/Ward yn hytrach na chais penodol
 • Gwybod lleoliad y safle ond heb fod yn gwybod y cyfeirnod neu’r cyfeiriad ayb
 • Arnoch eisiau cael golwg ar derfyn y safle a’i berthynas ag eiddo neu nodweddion o’i gwmpas

Pa faterion neu bryderon gaf i eu codi?

Darllenwch Sut i wneud sylwadau ar gais cynllunio am wybodaeth lawn am sut y gellir gofyn am eich barn, ei rhoi a’i defnyddio yn y broses o wneud penderfyniadau. 

Mae'n rhaid i'r pynciau trafod yr ydych chi'n eu codi ymwneud â materion cynllunio fel:

 • effaith ar amwynder preswyl (e.e. oriau ei ddefnyddio, colli preifatrwydd, colli golau, gor-drechedd, swn, trafnidiaeth)
 • effaith ar gymeriad a golwg ardal (cynllun, golwg a dwysedd)
 • effaith ar ddiogelwch y priffyrdd (e.e. gwelededd gwael, diogelwch cerddwyr, parcio)
 • effaith ar gyfleusterau cymunedol
 • polisïau a chynigion cynllunio neu gyngor cynllunio'r Llywodraeth.

Ni allwn ystyried sylwadau ynghylch y mathau canlynol o bryderon:

 • nodweddion personol yr ymgeisydd
 • effaith y cynnig ar werth eiddo
 • aflonyddu yn ystod y gwaith adeiladu
 • colli golygfa
 • hawliau tramwy preifat, draeniau preifat a hawddfreintiau preifat a chyfamodau cyfreithiol eraill
 • anghydfod ynglyn â phwy sy'n berchen ar dir
 • cystadleuaeth fasnachol
 • materion Rheoliadau Adeiladu (e.e. sefydlogrwydd yr adeiladwaith, draeniau, rhagddarparu ar gyfer tân, hylendid a lle y tu mewn).

Diogelu Data

Nodwch os gwelwch yn dda ei bod yn rhaid inni ganiatáu i’r cyhoedd weld unrhyw sylwadau a dderbyniwn ynghylch ceisiadau cynllunio yn ôl y gyfraith.  Mae hyn yn golygu na allwn drin unrhyw sylwadau fel rhai cyfrinachol.

Ffyrdd eraill o gael golwg ar geisiadau a chyflwyno sylwadau

Gall ceisiadau cyfredol gael eu gweld hefyd mewn copi caled (sy’n cael ei adnabod fel y Gofrestr Gynllunio) yn y Brif Dderbynfa, Mynedfa 1, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF (8.30am tan 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener).  Mae angen 5 diwrnod gwaith o rybudd os hoffech gael golwg ar fanylion cais sydd heb fod yn gyfredol (h.y. ble mae penderfyniad wedi’i wneud).  Ffôn 01352 703331.  Gellir prynu copïau o hysbysiadau penderfyniadau neu ffotogopïau o ddogfennau ceisiadau wrth y Dderbynfa.  Gellir gweld rhestrau wythnosol o geisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd hefyd.   

Os oes arnoch angen trafod eich diddordeb mewn cais cynllunio yn fanwl gwnewch drefniad ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Yn aml, fodd bynnag, gellir ymdrin ag ymholiadau syml dros y ffôn. Ffôn 01352 703331.

Yn ymweld a Neuadd y Sir,  Yr Wyddgrug
Sylwch mai: Meysydd Parcio Talu ac Arddangos yw’r meysydd parcio. Mae’r  lleoliadau parcio wedi’u nodi ar y map. Mae Maes Parcio’r Brif Fynedfa y tu allan i Dderbynfa’r Brif Fynedfa. Dyma’r unig fan gysylltu i gwsmeriaid yn Neuadd y Sir ac yn cynnwys llefydd i bobl anabl. Dylai pawb sydd yn ymweld a Neuadd y Sir ddefnyddio’r Brif Fynedfa.

E-bostiwch eich sylwadau at

rhdcynllunio@siryfflint.gov.uk.  Fel y nodir isod, rhaid ichi gynnwys gwybodaeth benodedig yn eich e-bost.

Ysgrifennwch atom yn

Pennaeth Cynllunio, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NF.

Rhaid ichi gynnwys yr wybodaeth ganlynol yn eich llythyr. Fe all peidio â gwneud hynny arwain at beidio â chymryd eich sylwadau i ystyriaeth.

 • Cyfeiriad safle’r cais
 • Disgrifiad o’r cynnig
 • Rhif y cais (os yn hysbys)
 • Eich enw
 • Eich cyfeiriad
 • Eich sylwadau ynghylch y cynnig

Nid ydy cynnwys eich rhif ffôn yn ofyniad gorfodol, ond petai Swyddog Cynllunio yn dymuno cysylltu â chi fe fyddai’n ddefnyddiol.