Hafan > Preswyl > Ysgolion > Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol

Fframwaith Polisi ar Gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Ebrill

Nod y polisi hwn, a’r dulliau y mae’n ei hybu, yw sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn Sir y Fflint y nodir bod ganddynt anghenion addysgol arbennig yn cael gymaint o gyfleoedd addysgol ag y bo modd. Cyflawnir hyn drwy gynnig addysg berthnasol a buddiol i bob plentyn; addysg a gynllunnir i’w galluogi i gael eu cynnwys yn y gymdeithas y maent yn cyfrannu ati ac yn manteisio ohoni, ac i’w galluogi i gymryd rhan lawn ynddi.

Fframwaith Polisi i Blant ag Anghenion Ychwanegol

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae gan blant anghenion dysgu ychwanegol os ydynt yn cael trafferth gyda dysgu, cyfathrebu, ymddygiad (cymdeithasol ac / neu emosiynol), ac / neu anabledd synhwyrol (gweledol neu glyw) ac / neu anabledd corfforol.  Mae cyfrifoldeb ar ysgolion i nodi os oes gan blentyn anghenion dysgu ychwanegol, ac yna i roi gwybod i’r rhieni ac i roi’r cymorth priodol angenrheidiol i’r plentyn

Beth i'w wneud os ydych yn credu fod ar eich plentyn angen help wrth ddysgu (yr Ymateb Graddedig)

Os ydych yn pryderu am gynnydd eich plentyn, dylech siarad gydag athro/athrawes ddosbarth eich plentyn i rannu’r pryderon hynny.  Bydd yr athro/athrawes ddosbarth yn sicrhau fod yr holl dasgau dysgu a osodir yn cael eu gwahaniaethu’n briodol er mwyn galluogi’ch plentyn i gael mynediad at y dysgu.

Os na fydd eich plentyn yn gwneud cynnydd priodol, bydd yr athro / athrawes ddosbarth yn rhannu eu pryderon gyda’r ddau ohonoch a gyda Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol. Os bydd ar eich plentyn angen rhywbeth sy’n ‘ychwanegol neu’n wahanol i’ gyd-ddisgyblion eich plentyn, bydd Cynllun Addysg Unigol yn cael ei gytuno gyda chi a fydd yn targedu meysydd penodol o anhawster y mae eich plentyn yn ei brofi. Bydd hwn yn cael ei adolygu’n rheolaidd fel bydd anghenion eich plentyn yn newid.  Bydd eich plentyn bellach ar gam ‘Gweithredu Gan Yr Ysgol’ yr Ymateb Graddedig.

Os yw'r ysgol yn teimlo, dros gyfnod o amser, nad yw'ch plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig, byddant yn gofyn am eich caniatâd i ymgynghori gydag arbenigwyr fydd yn cynghori’r ysgol sut gallant ddiwallu anghenion eich plentyn orau.  Bydd eich plentyn bellach ar gam ‘Gweithredu Gan Yr Ysgol A Mwy’ yr Ymateb Graddedig.

Os na fydd eich plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig dros gyfnod rhesymol o amser wedyn, bydd yr ysgol yn gofyn am eich caniatâd i ofyn am Asesiad Statudol o anghenion eich plentyn.  Mae’n bosib y bydd yr asesiad hwn yn cynnwys arolygu arbenigol, profion, profion meddygol a chyfweliadau gyda chi ac arbenigwyr eraill.  Os yw’r asesiad yn dangos fod anawsterau sylweddol gan eich plentyn, mae’n bosib y bydd yr Awdurdod Lleol yn penderfynu fod angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig ar eich plentyn, fydd yn nodi beth yw anghenion eich plentyn, pa gymorth ddylai’ch plentyn dderbyn a sut dylai’ch plentyn ei dderbyn.   

Partneriaeth Rhieni

Mae Partneriaeth Rhieni yna i'ch cefnogi os ydych yn credu fod anghenion dysgu ychwanegol gan eich plentyn neu os ydych wedi cael gwybod gan yr ysgol fod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol.  

Byddant yn egluro eich hawliau o fewn y broses anghenion dysgu ychwanegol ac yn sicrhau fod gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniadau deallus.  Gallant hefyd fynychu cyfarfodydd gyda chi.  Eu rhif cyswllt yw 01352 706840.

Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a diwygiadau AAA

Mae diwygiadau i ddeddfwriaeth AAA yn mynd rhagddynt ac mae’r Cod Ymarfer yn gynwysedig yn y diwygiadau hyn.  

Mae Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) drafft yn darparu amlinelliad o’r cynlluniau ar gyfer y newidiadau deddfwriaethol sydd i’w gweithredu ledled Cymru er nad yw dyddiad y newidiadau wedi ei gadarnhau eto.

Mae'r Bil drafft yn gosod cynigion ar gyfer system ddeddfwriaethol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc (0 – 25 oed) sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Bydd y system newydd yn disodli’r system AAA bresennol a'r broses asesu ar gyfer plant a phobl ifanc a gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu.  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cwestiynau Cyffredin

Sut byddai'n gwybod os bydd anghenion dysgu ychwanegol gan fy mhlentyn?

Mae gan yr ysgol gyfrifoldeb i fonitro cynnydd eich plentyn ac os ydynt yn teimlo fod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, byddant yn eich hysbysu.

Os bydd ar eich plentyn angen rhywbeth sy’n ‘wahanol i neu’n ychwanegol’ i’w cyd-ddisgyblion, yna bydd yr ysgol yn ysgrifennu atoch i'ch gwahodd i drafod y ffaith fod angen Cynllun Addysg Unigol ar eich plentyn fydd yn nodi sut gellir diwallu anghenion eich plentyn drwy osod targedau CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol, synhwyrol).  Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfrannu i’r broses o osod targedau a bydd gofyn i chi lofnodi’r Cynllun Addysg Unigol.  Bydd y Cynllun Addysg Unigol yn cael ei adolygu’n aml er mwyn symud addysg eich plentyn ymlaen.

A oes angen cymorth 1:1 ar fy mhlentyn os oes ganddo / ganddi anghenion dysgu ychwanegol?

Ddim o reidrwydd.  Weithiau bydd angen cymorth 1:1 neu gymorth 'wedi ei rannu' ar blant er mwyn diwallu eu hanghenion.  Fod bynnag, yn ddibynnol ar anghenion plentyn, mae’n bosib y bydd mynediad at sefyllfaoedd grŵp bach neu raglen benodol ar gyfer anghenion plentyn yn fwy buddiol.  Mae’n bwysig fod y plentyn yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial yn gymdeithasol ac yn academaidd.  Felly bydd pob plentyn yn cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau annibyniaeth.

Fydd fy mhlentyn yn gorfod mynd i ysgol arbennig os oes ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Dim ond canran fach iawn o blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n mynychu darpariaeth arbenigol.  Yn y rhan fwyaf o achosion gellir diwallu eu hanghenion mewn ysgol brif ffrwd.

Beth yw Asesiad Statudol?

Asesiad amlddisgyblaethol yw hwn, sy’n golygu bod arbenigwyr perthnasol yn asesu eich plentyn, hefyd cynhelir prawf meddygol a chyfweliadau gyda’r rhieni er mwyn casglu gwybodaeth am anghenion y plentyn.

Mae fy mhlentyn wedi cael diagnosis o Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig / Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) / Dyslecsia  Os angen Datganiad arnynt?

Nac oes, os nad oes angen mynediad at ddarpariaeth arbenigol neu lefel uchel o gymorth ar eich plentyn.  Mae gan bob ysgol gyfrifoldeb i ddiwallu anghenion plentyn ac nid yw derbyn diagnosis yn newid anghenion y plentyn.  Yn yr un modd nid oes angen diagnosis ar blentyn er mwyn i'w anghenion gael eu diwallu'n llawn.  Fodd bynnag, gall diagnosis alluogi ysgol i gael mynediad at hyfforddiant ychwanegol mewn maes penodol os yw'r ysgol yn credu y byddai hynny o fudd i'r plentyn ac i’r staff.

Mae gan fy mhlentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol ac rwyf am fod yn sicr fod eu hanghenion yn cael eu diwallu yn yr ysgol   Beth ddylwn ei wneud?

Dylech siarad gyda'r athro/athrawes ddosbarth er mwyn darganfod beth sy’n cael ei wneud i fynd i'r afael ag anghenion eich plentyn.  Os ydych yn teimlo’n anghyfforddus am wneud hyn, cysylltwch â Phartneriaeth Rhieni a byddan nhw yn rhoi cyngor a chymorth i chi wneud hyn.  Os nad ydych yn fodlon ar ôl siarad gyda’r athro/athrawes ddosbarth, gofynnwch am gyfarfod gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Os ydych yn dal yn anfoddol ar ôl hyn, gofynnwch am gael cyfarfod gyda Phennaeth yr ysgol.  Mae'r ysgol am i’w holl ddisgyblion fod yn hapus a chyflawni eu potensial, beth bynnag fo hwnnw, ac os yw’r ysgol yn teimlo fod angen y cymorth / cyngor arbenigol, byddant yn trafod hyn gyda chi ac yn gofyn i chi am ganiatâd i wneud atgyfeiriad i’r asiantaeth berthnasol.

 Ebost: SEN@flintshire.gov.uk

Gwasanaeth Ymddygiad a Chefnogaeth Presenoldeb

Cefnogi Ymddygiad Positif mewn Ysgolion

Mae hyrwyddo ymddygiad positif mewn ysgolion yn dibynnu ar ystod o ffactorau y gall ysgolion eu hyrwyddo yn systematig. Mae'r rhain yn ymwneud ag arweinyddiaeth y pennaeth, staff a'r llywodraethwyr, i ba raddau y mae'r cwricwlwm eang ac academaidd yn diwallu anghenion yr holl ddisgyblion, ethos yr ysgol, ymdeimlad o gymuned yn yr ysgol a thyrngarwch ac ymddiriedaeth y disgyblion a'r rhieni tuag at yr ysgol. Yn fwy penodol:

 • Dylai pob disgybl gael mynediad at gwricwlwm eang a chytbwys o'r safon uchaf. Dylai fod yn wahaniaethol i gymryd mannau cychwyn, galluoedd ac anghenion gwahanol y dysgwyr i ystyriaeth er mwyn eu hysgogi, cynyddu eu hunanhyder a rhoi ymdeimlad o gyflawniad iddynt.
 • Dylai ysgolion gael ystod o weithgareddau sy'n meithrin ei ethos a'i ysbryd cymunedol, er enghraifft gweithgareddau diwylliannol, cymunedol neu chwaraeon, sy'n cynnwys a chynorthwyo pob disgybl gan gynnwys y rheiny sydd â phroblemau emosiynol ac ymddygiadol.
 • Dylai pob ysgol lunio polisi cymorth ymddygiad a'i adolygu'n rheolaidd. Dylai'r polisi gynnwys fframwaith rheolau ac eithriadau a ddefnyddir yn rheolaidd a chyson ar draws yr ysgol. Dylai'r polisi werthfawrogi ac amddiffyn disgyblion unigol a chynnwys mesurau i wrthwynebu bwlio.
 • Dylai pob un o'r athrawon feddu ar sgiliau priodol i reoli ymddygiad positif. Hefyd byddai o gymorth pe bai gan rhai aelodau o staff sgiliau uwch mewn cymorth ymddygiad. Dylai ysgolion ofalu bod hyfforddiant ar gael yn ôl yr angen.
 • Dylai ysgolion weithio'n adeiladol gyda rhieni. Dylai hyn gynnwys systemau cyfathrebu rheolaidd megis dyddiaduron gwaith cartref a chytundebau ysgol-cartref, yn ogystal â chyfathrebu a chydweithio cynnar mewn perthynas â phroblemau sy'n ymwneud ag emosiynau, ymddygiad, cymdeithasu neu bresenoldeb.
 • Dylid cefnogi disgyblion sydd â phroblemau emosiynol neu ymddygiadol neu gymdeithasol difrifol sy'n codi'n aml trwy ddefnyddio'r mesurau a nodir yn y Côd Ymarfer, trwy gynllun addysg unigol (CAU).

 Ffôn: 01352 703916

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth yw Seicolegydd Addysg?

Rydym yn raddedigion mewn seicoleg sydd wedi cymhwyso ac wedi gweithio fel athrawon cyn ennill cymhwyster proffesiynol pellach fel seicolegwyr addysg. Rydym i gyd yn siartredig, neu’n gymwys i fod yn siartredig, gyda’r Gymdeithas Seicoleg Brydeinig. Mae gan ein seicolegydd addysg cynorthwyol gefndir tebyg ond mae eto i ennill cymhwyster proffesiynol.

Rydym yn ymwneud â phob agwedd ar ddysgu, ymddygiad a datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc.

Beth ydym yn ei wneud?

Mae pob seicolegydd addysg yn gweithio fel seicolegydd ‘wedi’i enwi’ ar gyfer nifer o ysgolion a mannau addysgu eraill yn Sir y Fflint. Treulir canran uchel o’n hamser yn gweithio gyda nhw ar yr hyn mae nhw wedi’u blaenoriaethu.

Rydym yn gweithio gyda

 • staff mewn lleoliadau addysg
 • rhieni
 • pobl o asiantaethau eraill
 • swyddogion o’r Gyfarwyddiaeth Addysg a
 • phlant a phobl ifanc.

Rydym yn gweithio ar sail ymgynghorol drwy gynorthwyo oedolion i ganolbwyntio ar atebion posibl i’r problemau a’r pryderon sydd ganddynt ynghylch y bobl ifanc yn eu gofal.

Rydym yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, yn unigol ac mewn grwpiau e.e. arsyllu ac asesu, ymyrru’n therapiwtig a chynorthwyo pobl ifanc i leisio’u barn.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff mewn lleoliadau addysg ar agweddau ar ddysgu, ymddygiad a datblygiad plentyn.

Rydym yn cynghori’r awdurdod lleol ar nifer o bolisïau a mentrau ac yn cefnogi’r awdurdod yn gyffredinol wrth iddo ymgymryd â’i ddyletswyddau a chyfrifioldebau gan gynnwys asesiadau statudol o blant ag anghenion addysgol arbennig.

Neulltïr rhan o amser rhai o aelodau ein tîm ar gyfer gwaith mewn meysydd arbennig megis:

 • ymddygiad, anawsterau emosiynol a chymdeithasol
 • gwaith blynyddoedd cynnar
 • awtistiaeth.

Beth os yw pethau'n mynd o'i le?

Os ydych yn anhapus neu’n bryderus ynghylch y gwasanaeth a gawsoch gennym neu os oes gennych gwyn:

 • Cysylltwch â’r seicolegydd addysg penodol
 • Os nad yw hyn yn eich bodloni cysylltwch â’r Prif Seicolegydd Addysg
 • Os nad yw hyn yn datrys pethau’n foddhaol cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden.

Sut i gysylltu â ni

Os hoffech siarad gydag aelod o’r gwasanaeth cysylltwch â ni drwy e-bost, ar y ffôn neu drwy lythyr a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6ND

Ffôn: 01352 704102

Saesneg Fel Iaith Ychwanegol

Mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn gweithredu’n bennaf mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gan gynnig cefnogaeth Iaith Saesneg i ddisgyblion o gefndiroedd ethnig lleiafrifol. Mae’r Gwasanaeth yn delio’n ddieithriad â dysgwyr unigol h.y. mae’n bosib mai un plentyn yn unig sydd yn yr ysgol o gymuned ieithyddol neu grwp ethnig.

Ganed mwyafrif helaeth y disgyblion yn yr ardal a byddant yn treulio’u bywyd yma. Mae rhai eraill wedi dod am gyfnod dros dro a byddant yn aros am 5/7 mlynedd oherwydd ymrwymiadau gwaith eu rhieni.

Rhoddir gwerth ar ddwyieithrwydd yng Nghymru ac fe’i ystyrir yn fantais, yn ddeallusol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae hyn yr un mor bwysig ar gyfer bod yn ddwyieithog mewn Saesneg a iaith sydd heb fod yn iaith Ewropeaidd, ynghyd a Saesneg a iaith Ewropeaidd. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos y gall cynnydd academaidd a deallusol plant elwa o fod yn ddwyieithog.

Wrth reswm, mae nifer yr ieithoedd a siaredir yn yr ardal yn amrywio, ond dros y blynyddoedd mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol wedi cynorthwyo disgyblion a oedd yn siarad yr ieithoedd a ganlyn:

Ieithoedd Cyntaf

Affricaneg, Almaeneg, Arabeg, Assameg, Bengaleg, Cantoneg, Coreeg, Daneg, Eidaleg, Fietnameg, Filipineg, Ffrangeg, Groeg, Gwjarati, Hakka, Hausa, Hindi, Isalmaeneg, Malaialam, Mandarin, Msenga, Murateg, Portiwgaleg, Pwnjabeg, Pwshtw, Pwyleg, Rwsieg, Sbaeneg, Siapaneg, Singhaleg, Swedeg, Sylheteg, Tami, Thai, Twrceg, Wcraneg, Wrdw,Yorwba.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Saesneg fel Iaith Ychwanegol, Cyngor Sir y Fflint, Yr Wyddgrug.

Ffôn: 01352 703916

Gwasanaeth Cymorth Cynhwysiant

Nod y Gwasanaeth yw gofalu bod holl blant ac ieuenctid Sir y Fflint yn cael gofal priodol, a’u bod yn elwa’n llawn o’r cyfleoedd addysgol sydd ar gael (yn cynnwys addysg heblaw’r hyn a ddarperir mewn ysgolion), er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial. Mae’r Gwasanaeth yn cynnig cymorth lles graenus a phroffesiynol i bobl ifanc, eu rhieni, eu teuluoedd a’u hysgolion.

Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan annatod o Wasanaeth Cynhwysol Cyngor Sir y Fflint.

Y Gwasanaeth a ddarperir

Mae’r Gwasanaeth Lles Cynhwysiant yn rhan o’r modd y mae’r AALl yn ymateb yn llawn a hyblyg i anghenion lles plant y sir.

Yn ôl Deddf Addysg 1996 a Deddf Plant 1989 mae gan y Gwasanaeth ddyletswydd i gloriannu lles plant a’u teuluoedd, a chefnogi ‘plant mewn angen’. Y nod yw ymyrryd yn gynnar yn y dydd, o ran rhieni ac ysgolion, i atal plant rhag dioddef yn sgil ystod eang o broblemau addysgol a chymdeithasol. Mae’r Gwasanaeth yn cydweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin.

Mae swyddfa rheolwr a chynorthwy-ydd gweinyddol y Gwasanaeth yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug i ofalu bod modd i staff ysgolion, rhieni a disgyblion gysylltu’n rhwydd â hwy ac i hwythau ymateb pan fo angen. Mae swyddfeydd y Gwasanaeth yn yr ysgolion uwchradd – oddi yno maent yn gwasanaethu’r ysgolion cynradd sy’n bwydo’r ysgolion uwchradd, yn ogystal â phlant y dalgylch sy’n mynd i ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Mae staff yr ysgolion a gweithwyr asiantaethau eraill yn cyfeirio disgyblion at y Gwasanaeth, ac mae modd i’r disgyblion, neu eu rhieni, hefyd wneud hynny’n uniongyrchol.

Cymorth i'r Ysgol Gyfan

Mae’r Gwasanaeth yn cynnig:

 1. Cymorth, arweiniad a gwasanaeth ymgynghorol (trwy gyfrwng arweiniad a pholisïau’r AALl a’r Cynulliad) ynglyn â sut i wella presenoldeb yn yr ysgolion, prydlondeb a chynhwysiant. Bydd hefyd yn cynnal Arolwg Presenoldeb blynyddol.
 2. Cynorthwyo’r ysgolion i feithrin ethos sy’n rhoi pwyslais ar bresenoldeb rhagorol, a datblygu disgyblion i’w llawn potensial.
 3. Cydweithio gydag ysgolion ac asiantaethau eraill er mwyn hybu lles y plant.
 4. Cynorthwyo a chynghori ysgolion i weithredu eu polisïau disgyblu.
 5. Cynorthwyo ysgolion i weithredu Cytundebau Ysgol/Cartref, yn unol â Deddf Addysg 1997.

Cymorth i unigolion, a gwaith uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion

Dyletswydd rhieni yw gofalu bod eu plant yn cael eu haddysgu. Rôl y Gwasanaeth yw eu cynnal o ran lles eu plant, a’u presenoldeb yn yr ysgol. Dyma’r meysydd y mae gwaith y Gwasanaeth yn eu cwmpasu:

Gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni a disgyblion er mwyn datrys problemau a all arwain at absenoldeb

Pan fydd strategaethau’r ysgol i wella presenoldeb wedi methu, mae modd i’r Gwasanaeth gynghori a chynorthwyo rhieni er mwyn datrys problemau personol neu gymdeithasol – boed yn y cartref neu yn yr ysgol – a allai arwain at, neu waethygu, anfodlonrwydd disgybl neu absenoldeb. Rhaid cael caniatâd y rhieni cyn i’r gwasanaeth ddechrau gweithio gyda disgybl.

Mae nifer o bethau y gallwn ei wneud: ymweliadau cartref, trefnu cyfarfodydd rhwng y rhieni, y plant a’r staff addysgu, cymorth unigol i rieni a disgyblion, a’u galluogi i fanteisio ar gymorth priodol asiantaethau a gwasanaethau eraill.

Bydd y Gwasanaeth yn dwyn achos llys fel rhan o’r broses, yn hytrach na phan fydd popeth arall yn methu. Gwneir hynny ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, ac oherwydd pryder a fynegir gan Gwasanaeth. Y nod yw gofalu bod disgyblion mewn cyflwr addas i ddysgu, ac yn barod i dderbyn yr addysg a gynigir iddynt. Cyfrifoldeb yr AALl yw dwyn achos llys (Ysgrifennydd y Sir a’r Gwasanaeth).

Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig – cynnal staff yr ysgol, rhieni a disgyblion o ran adnabod trafferthion ymddygiad yn gynnar ac/neu ei reoli.

Gwahardd Disgyblion

Cynorthwyo staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a gwasanaethau cefnogi’r AALl i atal plant rhag cael eu gwahardd

Gofalu bod staff yr ysgolion, y rhieni a’r disgyblion, a’r llywodraethwyr yn gyfarwydd â’u dyletswyddau, eu hawliau a’u cyfrifoldebau pan fo ysgol naill ai’n ystyried neu wrthi’n gwahardd disgybl

Cynorthwyo o ran darparu addysg dros dro sydd, yn nhyb yr AALl, yn rhesymol, a gofalu bod disgyblion a waharddwyd yn cael addysg sefydlog cyn gynted ag y bo modd

Bwlio – cefnogi ysgolion, rhieni a disgyblion (boed y dioddefwr neu’r drwgweithredwr).

Plant sy’n cael eu haddysgu gan yr AALl mewn lle heblaw’r ysgol

Cynghori a chynorthwyo ysgolion, rhieni, disgyblion a’r AALl ynglyn ag asesu a darparu ar gyfer disgyblion na ellir eu haddysgu mewn ysgol prif ffrwd am reswm penodol, megis:eu bod wedi’u gwahardd yn gwrthod mynd i’r ysgol / ffobia salwch angen asesiad cyn eu rhoi mewn ysgol

Cynorthwyo rhieni, tiwtoriaid cartref, ysgolion a swyddogion yr AALl er mwyn ailgyfannu plant mewn ysgol ar sail llawn amser.

Cynghori, cynorthwyo a chefnogi Plant y Gofelir Amdanynt yn unol â Chylchlythyr 2/2001 Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Budd-daliadau Lles. Rhoi cymorth a chyngor ynglyn â:

Budd-daliadau’r AALl fel cinio ysgol rhad ac am ddim, cludiant, grantiau cynnal a grantiau dillad.

Budd-daliadau Tai, Budd-daliadau Gwladol, a ffynonellau ariannol lleol / elusennol a allai fod o gymorth.

Cyflogi disgyblion

Cynghori disgyblion, rhieni a chyflogwyr ynglyn â cheisio am drwydded os yw disgybl â rhan mewn perfformiadau, a cheisio am drwydded os yw disgybl yn cael ei g/chyflogi.

Ymateb pan wneir honiadau bod disgyblion yn cael eu cyflogi’n anghyfreithlon, a gweithredu’n briodol.

Gwneud ymholiadau pan wneir cais am drwydded metron ym maes plant mewn adloniant.

Gwaith Cymuned Rhyng-asiantaetholBod â rhan mewn gweithgareddau a gydnabyddir gan yr AALl sy’n hyrwyddo llwyddiant addysgol ac/neu les cymdeithasol ymhlith pobl ifanc, eu rhieni a’u teuluoedd.

Cyfranogi mewn gweithgorau amlddisgyblaethol a gydnabyddir gan yr AALl, a hyrwyddo strategaethau sy’n fanteisiol i blant a phobl ifanc, e.e. strategaethau’n ymwneud â gofalwyr ifanc, troseddau ieuenctid, a chamddefnyddio cyffuriau a sylweddau.

Monitro Plant o fewn ac y tu hwnt i ffiniau’r sir

Mynd ar drywydd plant a theuluoedd yn Sir y Fflint a’r tu hwnt.

Cynghori a chynorthwyo o ran darparu addysg i newydd ddyfodiaid yn y sir.

Cynorthwyo o ran rhoi gwybodaeth i Awdurdodau eraill yn ymwneud ag addysg plentyn neu faterion ‘amddiffyn plant’, neu ddosbarthu gwybodaeth a anfonir gan Awdurdodau eraill.

Clustnodir hanner diwrnod pob wythnos i’r Gwasanaeth weithio gyda phlant Teithwyr.

Dyma rhai o gyfrifoldebau statudol y Gwasanaeth:

Presenoldeb
Gwahardd Disgyblion
Amddiffyn Plant
Plant Cyflogedig

Amddiffyn Plant

Mae gwaith y Gwasanaeth yn cynnwys dod o hyd i blant sy’n cael cam, plant mewn angen, neu’r rhai sydd mewn perygl cael eu cam-drin.

Dilyn gweithdrefnau Pwyllgor Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Phwyllgor Amddiffyn Plant Sir y Fflint, cynorthwyo asiantaethau amddiffyn plant mewn perthynas â phlant sy’n wynebu risg, a mynychu cynadleddau ac adolygiadau achosion penodol.

Cynghori, cynorthwyo a chefnogi staff ysgolion, rhieni a phlant cyn i’r Gwasanaethau Plant fod â rhan, yn ystod eu hymyrraeth, ac wedi hynny, ac eirioli ar ran y plentyn.

Darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn.

Dilyn cyfarwyddyd Cylchlythyr 2000/2001 Cynulliad Cymru ynglyn ag addysg Plant y Gofelir Amdanynt.

D.S. Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys presenoldeb gwael yn y categori plant sy’n cael cam /plant sy’n achosi niwed iddynt hwy eu hunain.

Ffôn: 01352 704137

Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS)

Mae'r Gwasanaeth Gogledd Ddwyrain Cymru Synhwyraidd Cymorth (NEWSSS) yn a ddarpariaeth ranbarthol sy'n cefnogi plant a phobl ifanc gyda gwrandawiad neu golli golwg, eu teuluoedd ac ysgolion ledled Wrecsam, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Mae'r gwasanaeth ar y cyd yn cael ei arwain gan Gyngor Sir y Fflint: Mae'r tîm yn cynnwys o un dysgu cynghorydd, chwech athrawon ymgynghorol, a pedwar gweithiwr allgymorth.

Mae'r tîm yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 oed.

Hyfforddiant sgiliau arbenigol yn cael ei ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc hynny sydd â cholled sylweddol synhwyraidd.

Gyda chymorth, cyngor ac arweiniad yn cael ei ddarparu ar gyfer teuluoedd, ysgolion ac asiantaethau eraill i ddarparu dull di-dor i ddiwallu anghenion unigolion a nodwyd.

Ffon: 01352 703917

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu

Mae'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cyfathrebu ac Iaith yn gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau lleferydd ac iaith sylweddol mewn nifer o ysgolion cynradd sydd wedi’u targedu.
Yn y tîm hwn, mae athro ymgynghorol a nifer o weithwyr NNEB sydd wedi cael hyfforddiant arbennig. Bydd yr athro ymgynghorol yn gwneud asesiad o oblygiadau addysgol yr anawsterau iaith a lleferydd ac yn darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i athrawon dosbarth. Mae'r tîm wedi'i leoli yng Cyngor Sir y Fflint, Yr Wyddgrug.
Ffon: 01352 703916

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol