Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwasanaeth Cerdd

Gwasanaeth Cerdd

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint yn bartneriaeth rhwng ysgolion, tiwtoriaid cerddoriaeth peripatetig, disgyblion, rhieni a Chyngor Sir y Fflint. Mae’n ymroddedig i ddarparu gwersi cerddoriaeth o safon uchel mewn amrywiaeth lawn o offerynnau a llais ac mae’n cynnwys tîm o gerddorion hyfforddedig, proffesiynol ac arbenigol sy’n darparu hyfforddiant yn yr ysgolion ac yn cyfarwyddo a dysgu ensemblau cerddorol y sir yn Ysgol Gerdd y Sir. Mae’r Gwasanaeth yn ymroddedig hefyd i ddarparu ystod gynhwysfawr o fuddion a chyfleoedd ychwanegol er mwyn diwallu anghenion a dyheadau dysgwyr ac yn cyfrannu at fywyd cerddorol a diwylliannol Sir y Fflint a’i ysgolion.

Dyma bum rheswm pam y dylech chi/eich plentyn ganu neu chwarae offeryn cerdd:

 1. Mae’n gwella llythrennedd a rhifedd ac yn meithrin sgiliau dysgu
 2. Mae’n rhoi hwb i ddisgyblion a’u datblygiad cymdeithasol
 3. Mae’n annog creadigrwydd
 4. Mae’n meithrin sgiliau gweithio mewn tîm
 5. Mae’n HWYL ac mae ar gyfer PAWB

Dyma rai dolenni sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â manteision dysgu chwarae offeryn cerdd!

Music Mark

Effective Music Teaching

Mae gan Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) gyda phob ysgol. Cynigir dewislen o wasanaethau i’r ysgolion gan gynnwys:

 • Gwersi i grwpiau bach
 • Gwersi i grwpiau mawr
 • Gwersi unigol
 • Athrawon statws cymwysedig i ddarparu gwersi i ddosbarthiadau cyfan mewn ysgolion cynradd yn ystod cyfnodau CPA.
 • Cyfarwyddo / hyfforddi cerddorfeydd, bandiau, corau ac ensemblau mewn ysgolion
 • Darparu cyfeiliant piano mewn gwasanaethau, arholiadau, cyngherddau ac ati
 • Darparu perfformiadau cerddorfaol/ensemble byw i ysgolion
 • Cymorth offerynnol mewn cyngherddau
 • Hyfforddiant gwrando ar gyfer arholiadau ABRSM
 • Hyfforddiant theori ABRSM hyd at Radd 5

Gellir cael hyfforddiant gan y Gwasanaeth Cerdd yn yr offerynnau canlynol:

 1. LLINYNNAU - (Ffidil, Fiola, Soddgrwth, Bas Dwbwl)
 2. PRES - (Corned, Trwmped, Trombôn, Corn Tenor, Bariton, Ewffoniwm, Tiwba, Corn Ffrengig)
 3. CHWYTHBRENNAU - (Ffliwt, Clarinét, Sacsoffon, Obo, Basŵn)
 4. TARO - (Drymiau, Timpani, Offerynnau Taro Wedi’u Tiwnio)
 5. GITÂR - (Clasurol, Trydan, Bas)
 6. LLAIS
 7. TELYN
 8. PIANO / ALLWEDDELLAU

Bydd y Gwasanaeth Cerdd yn parhau i weithredu Cynllun Benthyciadau Offeryn, lle mae dysgwr yn gallu benthyg sir offeryn am hyd at ddwy flynedd am ffi cynnal a chadw blynyddol o £ 25. (DS Telynau, Guitars, Pianos a Taro nid ar gael drwy'r cynllun hwn.)

Mae'r ffi cynnal a chadw yn berthnasol i bob dysgwr; gan gynnwys y rhai sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim.

Bydd yr ysgolion yn dewis ac yn rheoli’r amrywiaeth o wasanaethau y dymunant eu derbyn yn flynyddol.

Taliadau

Telir ffïoedd hyfforddi yn syth i’r ysgolion a’r ysgolion sy’n dewis pa brisiau i’w codi.

DS Telir costau cynnal a chadw offerynnau i Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint ac nid i’r ysgolion.

Ysgol Gerddoriaeth Sir y Fflint

Ar hyn o bryd, mae’r Ysgol Gerddoriaeth yn darparu cyfleoedd cynnydd a pherfformio o safon uchel i tua 500 o ddysgwyr mewn corau, cerddorfeydd llinynnol, bandiau chwyth, cerddorfa jazz ac ensembles gitâr a thelyn. Mae’r dysgwyr yn mynychu ymarferion wythnosol rhwng 4.00 a 5.30pm o dan arweinaid arweinwyr arbenigol a thiwtoriaid y Gwasanaeth Cerdd. 
Fel y byddwch mwy na thebyg yn ymwybodol cafodd Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint doriad o 33% i’w chyllideb ganolog eleni. Er mwyn mantoli’r gyllideb bu rhaid gwneud sawl agwedd o’n gweithrediadau yn llawer mwy effeithlon yn ogystal â chyflwyno tâl i bob disgybl sy’n mynychu’r Ysgol Gerdd. Eleni, £90 yw cost mynychu’r Ysgol Gerdd (tua £3 am bob sesiwn o awr a hanner) a gesglir mewn dau ran; ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac ym mis Ionawr ar gyfer aelodau newydd yr ensembles Hyfforddi. Mae gan bob disgybl yn Sir y Fflint fynediad i’r Ysgol Gerdd unwaith maent wedi cyrraedd y safon angenrheidiol. £150 fydd y gost i’r dysgwyr sydd ddim yn cael gwersi gan Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint.
Hefyd, caiff yr aelodau fynychu gweithdai, dosbarthiadau meistr, cyngherddau perfformio blynyddol cyffrous, cystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol, gwaith recordio uchel ei broffil ar y teledu a’r cyfryngau a theithiau i Ewrop i gynnal cyngherddau. 

Byddwn yn parhau i ddarparu cludiant am ddim i’r Ganolfan Gerddoriaeth yn yr Wyddgrug. Trefnir bws o bob Ysgol Uwchradd i’r Canolfannau Cerddoriaeth yn yr Wyddgrug ar ddyddiau Mercher a Gwener.

Dyddiadau Ysgol Gerdd 2018/19

Ysgol Gerdd - Ffurflen Gofrestru 2018-2019 

Rhestr Cludiant 2018/19 

Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni

Bydd adroddiadau unigol yn cael eu paratoi i’r disgyblion gan y tiwtoriaid naill ai ar ddiwedd Tymor yr Haf neu yn unol â pholisi adroddiadau’r ysgol a’i amseroedd. Hefyd, bydd rhieni’n cael gwahoddiad i fynychu noson rieni, lle byddant yn cael cyfle i gyfarfod athro offerynnol/llais eu plentyn a thrafod cynnydd eu plentyn.

Arholiadau Cerddoriaeth Allanol ABRSM

Mae’r Gwasanaeth Cerddoriaeth yn trefnu ac yn gweinyddu tri sesiwn arholiad ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) yn ystod y flwyddyn academaidd, un bob tymor fel rheol.

13/11/2017     -     17/11/2017

12/03/2018     -    16/03/2018

18/06/2018    -     22/06/2018

Mae’r arholiadau offerynnol/llais allanol hyn yn galluogi dysgwyr i sefyll arholiadau graddau cerddoriaeth o 1 i 8.

Maent yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac gymwysterau a graddau 6 -8 hefyd yn cael eu dyfarnu pwyntiau UCAS y gellir ei ddefnyddio ar gyfer mynediad Brifysgol.

Cynhelir y sesiynau arholiad yng Nghanolfan Ieuenctid Glanrafon, ac mae’r cerddorion i gyd yn cael gwneud defnydd o gyfeilydd swyddogol yn ystod yr arholiad ac yn cael ymarfer cyn yr arholiad am bris is. Rhieni/gwarcheidwaid sy’n talu ffi’r arholiad a’r cyfeilydd.

Taflen Gynllunio Flynyddol

Yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi, bydd yr ysgolion yn cael taflen gynllunio flynyddol gan y Gwasanaeth Cerddoriaeth. Ar y daflen bydd holl ddyddiadau ymarferion, lleoliadau ac amseroedd yr Ysgol Gerddoriaeth am y flwyddyn gyfan, a hefyd manylion y trefniadau cludiant o’r deuddeg Ysgol Uwchradd. Bydd y daflen hefyd yn cynnwys rhybudd cynnar am ddyddiadau cyngherddau’r Ysgol Gerddoriaeth a dyddiadau’r Nosweithiau Rhieni. Mae disgyblion yr Ysgol Gerddoriaeth yn cael copi o’r daflen gynllunio hon hefyd.

Daw tiwtoriaid y Gwasanaeth Cerddoriaeth yn rhan o dîm staff yr ysgol pan maent yn gweithio yn eich ysgol, felly cofiwch drafod unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych gyda’r tiwtor perthnasol i ddechrau. Fodd bynnag, dylech gysylltu â Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd os na ellir datrys y broblem.

Taflen Gynllunio Flynyddol

I drefnu cerddoriaeth hyfforddiant ar gyfer plentyn angen i chi gysylltu â'ch ysgol sydd a fydd yn trefnu gyda'r Gwasanaeth Cerdd.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheolwr y Gwasanaeth Cerddoriaeth
01352 704130

Swyddog Gweinyddol y Gwasanaeth Cerddoriaeth
01352 704170

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol