Alert Section

Gwasanaeth Cerdd


Mae Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint yn bartneriaeth rhwng ysgolion, tiwtoriaid cerddoriaeth peripatetig, disgyblion, rhieni a Chyngor Sir y Fflint. Mae’n ymroddedig i ddarparu gwersi cerddoriaeth o safon uchel mewn amrywiaeth lawn o offerynnau a llais ac mae’n cynnwys tîm o gerddorion hyfforddedig, proffesiynol ac arbenigol sy’n darparu hyfforddiant yn yr ysgolion ac yn cyfarwyddo a dysgu ensemblau cerddorol y sir yn Ysgol Gerdd y Sir. Mae’r Gwasanaeth yn ymroddedig hefyd i ddarparu ystod gynhwysfawr o fuddion a chyfleoedd ychwanegol er mwyn diwallu anghenion a dyheadau dysgwyr ac yn cyfrannu at fywyd cerddorol a diwylliannol Sir y Fflint a’i ysgolion.

Dyma bum rheswm pam y dylech chi/eich plentyn ganu neu chwarae offeryn cerdd:

 1. Mae’n gwella llythrennedd a rhifedd ac yn meithrin sgiliau dysgu
 2. Mae’n rhoi hwb i ddisgyblion a’u datblygiad cymdeithasol
 3. Mae’n annog creadigrwydd
 4. Mae’n meithrin sgiliau gweithio mewn tîm
 5. Mae’n HWYL ac mae ar gyfer PAWB

Mae gan Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) gyda phob ysgol. Cynigir dewislen o wasanaethau i’r ysgolion gan gynnwys:

 • Gwersi i grwpiau bach
 • Gwersi i grwpiau mawr
 • Gwersi unigol
 • Athrawon statws cymwysedig i ddarparu gwersi i ddosbarthiadau cyfan mewn ysgolion cynradd yn ystod cyfnodau CPA.
 • Cyfarwyddo / hyfforddi cerddorfeydd, bandiau, corau ac ensemblau mewn ysgolion
 • Darparu cyfeiliant piano mewn gwasanaethau, arholiadau, cyngherddau ac ati
 • Darparu perfformiadau cerddorfaol/ensemble byw i ysgolion
 • Cymorth offerynnol mewn cyngherddau
 • Hyfforddiant gwrando ar gyfer arholiadau ABRSM
 • Hyfforddiant theori ABRSM hyd at Radd 5

Gellir cael hyfforddiant gan y Gwasanaeth Cerdd yn yr offerynnau canlynol:

 1. LLINYNNAU - (Ffidil, Fiola, Soddgrwth, Bas Dwbwl)
 2. PRES - (Corned, Trwmped, Trombôn, Corn Tenor, Bariton, Ewffoniwm, Tiwba, Corn Ffrengig)
 3. CHWYTHBRENNAU - (Ffliwt, Clarinét, Sacsoffon, Obo, Basŵn)
 4. TARO - (Drymiau, Timpani, Offerynnau Taro Wedi’u Tiwnio)
 5. GITÂR - (Clasurol, Trydan, Bas)
 6. LLAIS
 7. TELYN
 8. PIANO / ALLWEDDELLAU

Bydd y Gwasanaeth Cerdd yn parhau i weithredu Cynllun Benthyciadau Offeryn, lle mae dysgwr yn gallu benthyg sir offeryn am hyd at ddwy flynedd am ffi cynnal a chadw blynyddol o £ 25. (DS Telynau, Guitars, Pianos a Taro nid ar gael drwy'r cynllun hwn.)

Mae'r ffi cynnal a chadw yn berthnasol i bob dysgwr; gan gynnwys y rhai sydd wedi cofrestru i gael prydau ysgol am ddim.

Bydd yr ysgolion yn dewis ac yn rheoli’r amrywiaeth o wasanaethau y dymunant eu derbyn yn flynyddol.

Taliadau

Telir ffïoedd hyfforddi yn syth i’r ysgolion a’r ysgolion sy’n dewis pa brisiau i’w codi.

DS Telir costau cynnal a chadw offerynnau i Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint ac nid i’r ysgolion.

Ysgol Gerddoriaeth Sir y Fflint

Ar hyn o bryd, mae’r Ysgol Gerddoriaeth yn darparu cyfleoedd cynnydd a pherfformio o safon uchel i tua 500 o ddysgwyr mewn corau, cerddorfeydd llinynnol, bandiau chwyth, cerddorfa jazz ac ensembles gitâr a thelyn. Mae’r dysgwyr yn mynychu ymarferion wythnosol rhwng 4.00 a 5.30pm o dan arweinaid arweinwyr arbenigol a thiwtoriaid y Gwasanaeth Cerdd. 
Fel y byddwch mwy na thebyg yn ymwybodol cafodd Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint doriad o 33% i’w chyllideb ganolog eleni. Er mwyn mantoli’r gyllideb bu rhaid gwneud sawl agwedd o’n gweithrediadau yn llawer mwy effeithlon yn ogystal â chyflwyno tâl i bob disgybl sy’n mynychu’r Ysgol Gerdd. Eleni, £90 yw cost mynychu’r Ysgol Gerdd (tua £3 am bob sesiwn o awr a hanner) a gesglir mewn dau ran; ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac ym mis Ionawr ar gyfer aelodau newydd yr ensembles Hyfforddi. Mae gan bob disgybl yn Sir y Fflint fynediad i’r Ysgol Gerdd unwaith maent wedi cyrraedd y safon angenrheidiol. £150 fydd y gost i’r dysgwyr sydd ddim yn cael gwersi gan Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint.
Hefyd, caiff yr aelodau fynychu gweithdai, dosbarthiadau meistr, cyngherddau perfformio blynyddol cyffrous, cystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol, gwaith recordio uchel ei broffil ar y teledu a’r cyfryngau a theithiau i Ewrop i gynnal cyngherddau. 

Byddwn yn parhau i ddarparu cludiant am ddim i’r Ganolfan Gerddoriaeth yn yr Wyddgrug. Trefnir bws o bob Ysgol Uwchradd i’r Canolfannau Cerddoriaeth yn yr Wyddgrug ar ddyddiau Mercher a Gwener.

Dyddiadau Ysgol Gerdd 2019/20

Ysgol Gerdd - Ffurflen Gofrestru 2019-2020 

Rhestr Cludiant 2019/20 

Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni

Bydd adroddiadau unigol yn cael eu paratoi i’r disgyblion gan y tiwtoriaid naill ai ar ddiwedd Tymor yr Haf neu yn unol â pholisi adroddiadau’r ysgol a’i amseroedd. Hefyd, bydd rhieni’n cael gwahoddiad i fynychu noson rieni, lle byddant yn cael cyfle i gyfarfod athro offerynnol/llais eu plentyn a thrafod cynnydd eu plentyn.

Uwchwradd 21.02.20
Gynradd 19.05.20

Arholiadau Cerddoriaeth Allanol ABRSM

Mae’r Gwasanaeth Cerddoriaeth yn trefnu ac yn gweinyddu tri sesiwn arholiad ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) yn ystod y flwyddyn academaidd, un bob tymor fel rheol.

18/11/2019     -     22/11/2019

16/03/2020     -    19/03/2020

22/06/2020    -     26/06/2020

Mae’r arholiadau offerynnol/llais allanol hyn yn galluogi dysgwyr i sefyll arholiadau graddau cerddoriaeth o 1 i 8.

Maent yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac gymwysterau a graddau 6 -8 hefyd yn cael eu dyfarnu pwyntiau UCAS y gellir ei ddefnyddio ar gyfer mynediad Brifysgol.

Cynhelir y sesiynau arholiad yng Nghanolfan Ieuenctid Glanrafon, ac mae’r cerddorion i gyd yn cael gwneud defnydd o gyfeilydd swyddogol yn ystod yr arholiad ac yn cael ymarfer cyn yr arholiad am bris is. Rhieni/gwarcheidwaid sy’n talu ffi’r arholiad a’r cyfeilydd.

Taflen Gynllunio Flynyddol

Yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi, bydd yr ysgolion yn cael taflen gynllunio flynyddol gan y Gwasanaeth Cerddoriaeth. Ar y daflen bydd holl ddyddiadau ymarferion, lleoliadau ac amseroedd yr Ysgol Gerddoriaeth am y flwyddyn gyfan, a hefyd manylion y trefniadau cludiant o’r deuddeg Ysgol Uwchradd. Bydd y daflen hefyd yn cynnwys rhybudd cynnar am ddyddiadau cyngherddau’r Ysgol Gerddoriaeth a dyddiadau’r Nosweithiau Rhieni. Mae disgyblion yr Ysgol Gerddoriaeth yn cael copi o’r daflen gynllunio hon hefyd.

Daw tiwtoriaid y Gwasanaeth Cerddoriaeth yn rhan o dîm staff yr ysgol pan maent yn gweithio yn eich ysgol, felly cofiwch drafod unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych gyda’r tiwtor perthnasol i ddechrau. Fodd bynnag, dylech gysylltu â Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd os na ellir datrys y broblem.

Taflen Gynllunio Flynyddol

I drefnu cerddoriaeth hyfforddiant ar gyfer plentyn angen i chi gysylltu â'ch ysgol sydd a fydd yn trefnu gyda'r Gwasanaeth Cerdd.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheolwr y Gwasanaeth Cerddoriaeth
01352 704130

Swyddog Gweinyddol y Gwasanaeth Cerddoriaeth
01352 704170