Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Cymdeithasol > Mentoriaid Gwirfoddol - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

Mentoriaid Gwirfoddol - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

Gall gwirfoddoli fod yn ffordd ffoddhaus o ddefnyddio’ch amser sbâr.  Os ydych yn chwilio am gyfle diddorol a gwerth chweil, gallai Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant elwa o’ch amser a’ch profiad.  
Mae’r tîm Cymorth i Deuluoedd a’r Glasoed yn recriwtio Gwirfoddolwyr i fod yn fentoriaid i blant a phobl ifanc.

Beth yw Mentora? 
Mae mentora’n berthynas wyneb yn wyneb gyda’r bwriad o gynnig cymorth ac anogaeth ar sail un i un. Bydd Mentor ac Unigolyn Ifanc yn cyfarfod yn rheolaidd (bob wythnos yn gyffredinol) i weithio tuag at nodau cytûn a thrafod unrhyw drafferthion neu broblemau.
Mae pob profiad mentora’n amrywio’n fawr o un i’r llall a bydd llawer yn dibynnu ar bersonoliaeth ac anghenion y sawl sy’n cael ei fentora.  Gall y broses fentora bara hyd at 12 mis.

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym yr hoffent gael Mentoriaid sy’n:

  • Gyfeillgar
  • Gwrandawyr da
  • Gallu meithrin hyder
  • Dibynadwy

Beth fyddwch yn ei elwa o fod yn Fentor Gwirfoddol

  • Y boddhad o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i fywyd unigolyn ifanc.
  • Y cyfle i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a allai fod o gymorth i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.
  • Ystod eang o hyfforddiant parhaus o safon.
  • Cymorth drwy oruchwyliaeth grŵp ac yn unigol.   
  • Hwyl!  Gobeithiwn y bydd Gwirfoddolwyr yn mwynhau eu sesiynau gyda phobl ifanc.  

Beth ydym yn ei ddisgwyl gan Fentoriaid
Mae ein mentoriaid gwirfoddol yn dod o bob cefndir.  Nid ydym yn disgwyl i chi fod â chymwysterau na phrofiad penodol.  Byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau hyn.  Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i gynorthwyo pobl ifanc.  

Yn dilyn cyfweliad anffurfiol, cynhelir gwiriad datgelu cofnod troseddol.  Bydd angen dau eirda boddhaol arnom hefyd.  Mae gofyn i fentoriaid gwblhau taflenni dyddiadur a mynychu cyfarfod tîm misol.  Mae hefyd yn ofynnol i chi sicrhau fod eich yswiriant car yn addas ar gyfer gwaith gwirfoddol.   

Beth ddywed ein gwirfoddolwyr
"Rwyf wrth fy modd yn gwneud gwaith mentora gwirfoddol gan fy mod yn teimlo fy mod yn helpu bywyd unigolyn ifanc pan mae ei angen arnynt fwyaf, sydd yn ei dro yn helpu’r teulu hefyd.  “Rydym yn cael hwyl hefyd ac mae cysylltiad da rhwng y mentoriaid yn ein cyfarfod misol” 

‘Rwy’n mwynhau’r rôl yn fawr, mae’n ddiddorol ac yn heriol ac rwy’n edrych ymlaen at bob sesiwn gyda’r unigolyn yr wyf yn ei fentora’ 

‘Rwyf wedi dysgu llawer amdanaf fy hun ac mae hefyd wedi rhoi hyder i mi roi cynnig ar bethau newydd”

Mae’n rhoi boddhad gweld pobl ifanc yn tyfu a meithrin hunan-hyder’

Rwy’n hoffi meddwl y gallaf gynnig arweiniad defnyddiol a chael hwyl ar yr un pryd a herio pobl ifanc i roi cynnig ar gyfleoedd newydd.  Mae gweithio fel mentor gwirfoddol wedi rhoi llawer o foddhad i mi, mae wedi fy ngalluogi i ddefnyddio fy sgiliau mewn ffordd fanteisiol a chael cyfle go iawn i siapio bywyd rhywun er gwell 

‘Teimlaf fel pe bawn yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned’ 

Beth nesaf?
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, cysylltwch ag Andrea Wade, Gwasanaeth Mentoriaid Gwirfoddol, FAST, Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, Swyddfeydd y Sir, Heol y Capel, Y Fflint.Ffôn: Andrea Wade 01352 701089 neu e-bostiwch Mentoring@flintshire.gov.uk

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol