Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau > Menter Gymdeithasol

Menter Gymdeithasol

Fel busnesau eraill, mae mentrau cymdeithasol yn cystadlu yn y farchnad ac yn cynhyrchu elw i gynnal eu busnes.  Maent yn cynhyrchu mwyafrif eu hincwm drwy fasnach yn hytrach na thrwy grantiau a rhoddion.  Fodd bynnag, maent yn defnyddio eu sgiliau busnes i fynd i’r afael ag ystod o broblemau cymdeithasol ac amgylcheddol naill ai drwy eu nwyddau neu wasanaethau neu drwy ddarparu swyddi a chyfleoedd hyfforddi.  Bydd gan fenter gymdeithasol ymdeimlad clir o’i ‘brif bwrpas’ y gwahaniaeth, y mae’n ceisio ei wneud, pwy mae’n anelu at ei helpu, a sut mae’n bwriadu gwneud hynny.

Dylai mentrau cymdeithasol:

  • Fod â chenhadaeth gymdeithasol a/neu amgylcheddol glir a nodir yn eu dogfennau llywodraethu 
  • Cynhyrchu mwyafrif eu hincwm drwy fasach 
  • Ailfuddsoddi mwyafrif eu helw yn ôl yn eu hamcanion cymdeithasol
  • Bod yn annibynnol
  • Cael eu rheoli’n bennaf gan y buddiannau yn y genhadaeth gymdeithasol
  • Bod yn atebol ac yn dryloyw
Mae’r Cyngor Sir yn gwbl ymroddedig i’r angen am economi leol gref a hyfyw ac mae’n cydnabod y cyfraniad y mae Mentrau Cymdeithasol yn ei wneud yn y gymuned.  Rydym yn awyddus i gynorthwyo Mentrau Cymdeithasol ac yn cynnig cyllid sbarduno i gynorthwyo Mentrau Cymdeithasol newydd ac ifanc sy’n cyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor.  Cewch fwy o wybodaeth am gyllid sbarduno i Fentrau Cymdeithasol yma.

Geirdaon

Mentrau Cymunedol Gorllewin Sir y Fflint - "Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynorthwyo MCG Sir y Fflint ac mae wedi bod yn help amhrisiadwy i ni barhau i ymestyn ein menter gymdeithasol yn esmwyth.  Bu i’r Cyngor arbed amser i ni, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor, ac mae wedi deall ein hanghenion penodol i’r dim.  Mae Datblygu Busnes wedi agor nifer o ddrysau a’n cyflwyno i bobl allweddol eraill yn y Cyngor sydd i gyd wedi bod yn rhan eithriadol o bwysig o’n menter”

Tŷ’r Clwb – Llwyddom i gael cymorth i ddatblygu ein ffordd o feddwl ac ymestyn y prosiect yn gyflymach na fyddai wedi bod yn bosibl fel arall.  Gweithiodd y gwasanaeth yn dda iawn ac roedd y cyngor a’r cymorth a gynigwyd yn ardderchog.  Roedd y broses yn syml iawn a gwnaethpwyd y gofynion yn glir iawn"

Gwybodaeth a chymorth pellach

Swyddog Datblygu Mentrau Cymdeithasol, Mike Dodd 07827 986978


Gweler dogfennau am sefydliadau eraill sy’n darparu cymorth a/neu gyllid ar yr ochr dde.