Coed

Delio gydag Ymholiadau Coed Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am reoli miloedd o goed ar amrywiol gategorïau tir. Os oes gennych ymholiad am goeden ar dir cyngor bydd o gymorth i ni os bydd yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’r adran berthnasol drwy ddefnyddio’r rhif cyswllt neu drwy e-bost.  

Tir a gynhelir gan y CyngorStrydwedd 

Rhif Ffôn: 01352 701234

E-bost: Streetscene@flintshire.gov.ukYmyl priffyrdd  Coed ar strydoedd 

Coed mewn parciau, mannau chwarae a mannau agored ffurfiolGwasanaeth Cefn Gwlad

Rhif Ffôn: 01352 703900

E-bost: Countryside@flintshire.gov.uk

Safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad e.e. Parc Wepre, Llwyni, Tir Comin Bwcle, Dyffryn Maes Glas, Coed Carmel a Choed Penymaes Ysgolion

Rhif Ffôn: 01352 702479

E-bost: GarethDavies@flintshire.gov.uk 

(D.S. Mae rhai ysgolion wedi optio allan o gontract cynnal a chadw tir ysgolion y sir ac yn yr achosion hyn mae’n rhaid gwneud ymholiadau'n uniongyrchol i’r ysgol) Tai

Rhif Ffôn: 01352 701750

E-bost. housingservices@flintshire.gov.uk

Mae ein swyddfa tai lleol yn gwirio coed yng ngerddi eiddo’r cyngor neu fannau agored ar ystadau’r cyngor.    

Mae gan y cyngor bolisi a fabwysiadwyd i reoli coed

http://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Countryside--Coast/Tree/Flintshire-Tree-Plan-2018-2033.pdf 

Os oes gennych ymholiad am goeden ar dir na reolir gan y cyngor ewch i Urban Tree and Woodland Plan 2018-2033.


Mae gan Gyngor Sir y Fflint gofnodion ar y tir mae’n ei gynnal ac nid yw'n cadw cofnodion ar dir sy'n eiddo i rywun arall.   Os oes gennych ymholiad am berchnogaeth tir nad yw’n cael ei gynnal gan y cyngor byddwch angen gwneud eich ymholiadau eich hun.  Gall y Gofrestrfa Tir ddarparu gwybodaeth ynglŷn â phwy sy’n berchen ar eiddo neu dir cofrestredig yng Nghymru  Mae ffi yn daladwy ar gyfer chwiliad.https://www.gov.uk/get-information-about-property-and-land    

Diogelu Coed Rheoliadau a weinyddir gan y cyngor yn gweithredu fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  (Gorchmynion Diogelu Coed, Ardaloedd Cadwraeth ac Amodau Cynllunio)

Stuart Body – Swyddog Coedwigaeth – Ffôn 01352 703264

neu stuart.body@flintshire.gov.uk

Coed sy’n beryglus i ddefnyddwyr priffyrdd / Coed sy’n rhwystr ar briffyrdd cyhoeddusStrydwedd

Ffôn | 01352 701234 Ebost | streetscene@flintshire.gov.uk

Coed a ystyrir yn niwsansNid oes gan y cyngor bwerau cyffredinol i ddelio gyda choed a ystyrir yn niwsans gan unigolyn. Mae gan y cyngor bwerau o dan Adran 8 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 i feirniadu ar uchder gwrychoedd bythwyrdd a rhannol-fythwyrdd. Gwybodaeth bellach am y ddeddfwriaeth gwrych uchel a chwyno ar gael ar wefan Cyngor Sir Y Fflint. Mae yna ffi ar gyfer cwyno. 

Dan Ddeddf Coedwigaeth 1967 (fel y’i diwygiwyd) mae cyfyngiad ar faint o bren sy’n tyfu y gellir ei dorri ym mhob chwarter blwyddyn heb drwydded torri coed. Mae’r rheolyddion yn cael eu gweinyddu gan Gyfoeth Naturiol Cymru a, gyda rhai eithriadau, yn atal coed sydd heb Orchymyn Diogelu Coed, cyfyngiadau ardal gadwraeth neu gyfyngiadau eraill rhag cael eu torri i lawr.

O dro i dro, mae rheolyddion trwydded torri coed yn gorgyffwrdd â'r Gorchymyn Diogelu Coed a’r ddeddfwriaeth ardal gadwraeth ac mae angen i swyddogion o bob sefydliad drafod gyda’i gilydd.  Wrth wneud gwaith ar goed ar ei dir ei hun, rhaid i’r Cyngor roi ystyriaeth i reolyddion trwyddedau torri coed a cheisio caniatâd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.  Os daw un o goedwyr y Cyngor yn ymwybodol o waith torri coed y tybir iddo gael ei wneud yn groes i'r Ddeddf Goedwigaeth, bydd manylion yn cael eu hanfon ymlaen at swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru i ymchwilio iddynt. 

Trwyddedau Torri Coed         

 Wrth benderfynu ar geisiadau Gorchymyn Diogelu Coed a hysbysiadau ardal gadwraeth, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried y canllawiau cenedlaethol perthnasol a pholisïau cynllunio’r Cyngor ei hun.   

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol