Alert Section

School Closures


Paratoi am gynnydd mewn gweithrediadau ysgol 

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg y gall ysgolion ddechrau paratoi i gynyddu eu gweithrediadau o 29 Mehefin, rydym yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion i sicrhau bod ein disgyblion yn cael y cyfle i ailgydio, dal i fyny a pharatoi ar gyfer mis Medi.

Yn ystod y cyfnod hwn o ysgolion wedi cau, mae ysgolion hefyd wedi gweithio’n greadigol iawn i gynnal ymgysylltiad â disgyblion i ddysgu drwy amrywiaeth o ffyrdd. Mae’n amlwg y byddant yn gorfod gweithredu mewn ffordd wahanol iawn yn y dyfodol rhagweladwy, gan ddarparu cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb ac o bell – dull dysgu cyfunol. 

Mae’r cynllunio yn y camau cynnar, ond rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhieni a gofalwyr ac yn wir, disgyblion a staff ysgol, â phryderon a chwestiynau.  Dyma pam rydym eisiau parhau i roi gwybodaeth i chi wrth i benderfyniadau gael eu gwneud, felly rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu teimlo’n dawel eich meddwl ac yn hyderus gyda’r camau rydym yn eu cymryd.  Mae diogelwch a lles ein staff a dysgwyr o’r pwysigrwydd mwyaf yn ein holl gynllunio.

Beth y gallwn ei ddweud hyd yn hyn:

• Oherwydd yr heriau a berir gan ddisgyblion oedran meithrinfa mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol, mae’r Cyngor wedi penderfynu eithrio’r grŵp hwn o ddisgyblion o’r sesiynau ailgydio a dal i fyny cyn y gwyliau haf.  Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau eraill yng Nghymru’n gwneud yr un fath.

• Mae pob ysgol yn wahanol a bydd trefniadau yn eu lle sy’n addas i bob lleoliad ysgol unigol. Gwyddwn y bydd llawer o ddosbarthiadau llawer llai, yn darparu amser ymroddedig a diogel gydag athrawon a chyd-ddisgyblion. Bydd yr amser hwn yn cynnwys profiad ystafell ddosbarth ar-lein a gwneud plant ac athrawon yn barod am brofiad tebyg ym Medi.

• Nid oes unrhyw rwymedigaeth i anfon plant yn ôl i’r ysgol os nad yw’n iawn iddyn nhw neu eu teuluoedd. Felly, yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd rhieni’n cael dirwy os ydynt yn dewis peidio ag anfon eu plentyn i’r ysgol.

• Mae uned cludiant Sir y Fflint yn gweithio’n agos gydag ysgolion i benderfynu ar y galw am gludiant ysgol.  Mae angen i ni gael rhwydwaith trafnidiaeth cadarn ac rydym yn hyderus y gallwn fodloni’r anghenion hynny. Ni fydd ysgolion yn agored i fwy na thraean o ddysgwyr ar unrhyw un adeg, felly rydym yn edrych ar amseroedd casglu a gollwng graddol, ynghyd ag opsiynau eraill.  Os ydych wedi gofyn am gludiant ysgol, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi unwaith y bydd hyn wedi’i roi yn ei le.  Sicrhewch fod yr ysgol â’ch manylion cyswllt cyfredol.

• Rydym yn cymryd diogelwch a lles ein disgyblion a staff yn ddifrifol ac yn gweithio gyda’n partner NEWydd i sicrhau y bydd pob ysgol yn cael ei glanhau’n rheolaidd a gyda digon o ddeunyddiau glanhau, sebon a diheintyddion dwylo ar gael.

• Yn Sir y Fflint, rydym wedi gwneud y penderfyniad y bydd disgyblion yn cael arlwyo mewn arlwyo ysgol ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio trwy'r opsiynau.  Fodd bynnag, gan na fydd y ffynhonnau dŵr yn cael eu defnyddio, gall disgyblion ddod â photel ddŵr, cyn belled â’i bod wedi’i henwi’n glir ac nid yn cael ei rhannu ag unrhyw un arall.

• Gellir dod â chyfarpar hanfodol eraill i’r ysgol, er enghraifft, cas pensiliau, ond ni ellir rhannu eitemau gyda phobl eraill.

Gofal plant i weithwyr allweddol a dysgwyr diamddiffyn

Ers 30 Mawrth, mae Cyngor Sir y Fflint wedi darparu gofal plant i weithwyr allweddol a dysgwyr diamddiffyn drwy ganolfannau.  O 22 Mehefin, bydd plant sy’n mynd i’r canolfannau’n symud yn ôl i’w hysgol eu hunain a bydd y model gofal plant mewn argyfwng yn parhau. Rydym yn gweithio’n agos gydag ysgolion i reoli’r cyfnod pontio hwn.

Mae’r model gofal plant mewn argyfwng yn gweithredu o 8.00 a.m. 5.30 p.m. dydd Llun i ddydd Gwener. Mae plant yn cael bwyd am ddim – brecwast, cinio a byrbryd ysgafn yn y prynhawn. Bydd y mwyafrif o rieni’n gallu gollwng a chasglu eu plant, ond os nad yw hyn yn bosibl, gall y Cyngor drefnu cludiant ar gais. 

Dim ond i blant y mae eu rhieni’n gritigol i ymateb Covid-19 y dylid cynnig llefydd mewn ysgolion/lleoliadau, lle nad oes unrhyw ddarpariaeth ddiogel, amgen.

Safbwynt Sir y Fflint yw na ddylai plant sydd wedi bod yn defnyddio’r gofal plant mewn argyfwng fod yn newid rhwng y gofal plant mewn argyfwng a’r sesiynau “ailgydio/dal i fyny” – mae hyn yn cynyddu’r risg o drosglwyddo’r feirws rhwng gwahanol gohortau o ddisgyblion.  Yn wir, mae’r disgyblion hyn eisoes wedi cael amser cyswllt gyda staff cyfarwydd i’w galluogi i “ailgydio a dal i fyny”.

Prydau ysgol am ddim 

Mae’r Cyngor bellach wedi newid i fodel Taliadau Uniongyrchol i rieni/gofalwyr sydd â hawl i brydau ysgol am ddim. Os nad ydych wedi cyflenwi manylion banc drwy borthol ar-lein diogel y Cyngor, gallwch gysylltu â chanolfan gyswllt y Cyngor ar 01352 752121.

Gall rhieni/gofalwyr hefyd anfon unrhyw gwestiynau i freeschoolmeals@flintshire.gov.uk a chynnwys yr wybodaeth ganlynol i sicrhau y caiff eu cais ei drin mor gyflym â phosibl:

  • Enw llawn rhiant / gofalwr
  • Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post
  • Enw(au) llawn y plant a dyddiad geni 
  • A oes gan y plentyn alergeddau
  • Manylion cyswllt rhiant/gofalwr – e-bost neu ffôn symudol 

Bydd taliadau uniongyrchol yn parhau drwy gydol gwyliau’r haf nes bydd eich plentyn/plant yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Byddwch yn derbyn taliadau nes ddiwedd tymor yr haf hefyd, a tra bo’ch plant yn yr ysgol, byddant yn cael pecyn cinio am ddim.