Cais Cludiant Ysgol


Amserlen Cludiant Ysgol 2021/2022

Blwyddyn DerbynFfurflenni cais ar gaelDyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni wedi’u llenwiCeisiadau’n cael eu hasesuHysbysiad o gymhwysterHysbysiad o drefniadau cludiant
Cynradd (Derbyn) 01/03/2021 31/05/2021 31/05/2021- 25/06/2021 Gan 02/07/2021 Gan
16/07/2021
Uwchradd (Blwyddyn 7) 01/03/2021 31/05/20219 31/05/2021- 25/06/2021 Gan 02/07/2021 Gan
16/07/2021

 

Y broses ymgeisio i rieni

 • Mae’r ffenestr i wneud ceisiadau cludiant ysgol yn agor gyda ffurflenni ar gael 1 Mawrth – 31 Mai 2021
 • Dylid cwblhau ceisiadau ar-lein (dolen gyswllt ar waelod y dudalen hon)
 • Rhaid i chi wneud cais i’r awdurdod lleol am lle rydych yn byw. Er enghraifft; os ydych wedi cael lle ysgol yn Sir y Fflint a'ch bod yn byw yn Sir Ddinbych, rhaid i chi wneud cais i Gyngor Sir Ddinbych
 • Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod gwaith fod eich cais wedi’i dderbyn
 • Bydd yr Uned Gludiant Integredig yn asesu’ch cais unwaith y byddwch wedi cael cadarnhad o’r ysgol bod eich plentyn wedi cael lle
 • Pan fydd eich plentyn wedi’i asesu, byddwch yn rhoi gwybod i chi os ydyw’n gymwys ai peidio
 • Byddwn yn dweud wrthych am y trefniadau cludiant cyn diwedd tymor yr haf (Gorffennaf 2021) ac yn anfon tocyn bws i’ch plentyn (os yw’n gymwys) ar yr adeg hon
 • Nodwch y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl y rhai hynny a dderbynnir erbyn y dyddiad cau, ond ni allwn sicrhau y bydd trefniadau cludiant yn eu lle Medi 2021 ar gyfer ymgeiswyr hwyr, ac efallai na fydd cludiant ar gael hyd nes ar ôl hanner tymor Hydref 2021. Bydd pob cais hwyr yn cael ei sgorio o ran blaenoriaeth e.e. seiliau meddygol / anghenion addysgol arbennig yn gyntaf
 • Os ydych yn symud tŷ, bydd angen i chi ail-ymgeisio am gludiant ysgol am ddim. Mae hyn oherwydd bod eich cymhwyster yn dibynnu ar y pellter rhwng eich cartref a’ch ysgol. Os ydych yn symud i gyfeiriad newydd, byddwn angen gwirio eich cymhwyster eto
 • Os ydych yn gwneud cais am gludiant ar ôl symud tŷ yn ystod y flwyddyn ysgol, gwnewch gais cyn gynted ag y bydd eich cyfeiriad newydd wedi'i gadarnhau
 • Byddwch hefyd angen ailymgeisio am gludiant os yw unrhyw un o’ch amgylchiadau’n newid yn ystod y cyfnod mae eich plentyn yn mynychu’r ysgol, neu os bydd ysgol neu gwrs eich plentyn yn newid
 • Ar yr amod nad yw eich cyfeiriad cartref a'r ysgol a fynychwyd yn newid, nid oes angen i chi ail-gymhwyso am gludiant ysgol bob blwyddyn
 • Dylai ceisiadau am gludiant i’r Coleg gael eu cyfeirio i’r coleg dan sylw. Gellir gwneud cais unrhyw adeg o’r flwyddyn ond argymhellir bod myfyrwyr yn ymgeisio ar ddiwedd tymor yr haf cyn dechrau cyrsiau ym mis Medi
 • Bydd rhaid i rieni wneud cais eto am gludiant ysgol ar gyfer y chweched dosbarth.

Gwneud cais ar-lein

Darperir cludiant yn amodol ar God Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y goblygiadau o beidio â chadw at y cod hwn. Gweler y dolenni cyswllt isod i’r ‘Canllaw Rhieni’ a’r canllaw statudol llawn.

Dilynwch y ddolen isod i lenwi’r ffurflen gais ar lein.

Ffurflen Gais Ar-lein