Alert Section

Cynllun Cefnogi Costau Byw


Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fesurau i helpu i ddiogelu miliynau o gartrefi rhag costau ynni cynyddol yn 2022-23.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys ad-daliad untro o £150 nad yw’n ad-daladwy ar gyfer aelwydydd cymwys yng Nghymru ym mandiau treth gyngor A-D. Mae hefyd yn cynnwys yr aelwydydd hynny ym mandiau treth gyngor A-I sy’n cael Gostyngiad Treth y Cyngor (a elwid yn fudd-dal y dreth gyngor yn flaenorol).

Taliad untro o £150 i mewn i gyfrif banc enwebedig trethdalwyr treth gyngor y cartref cymwys fydd y taliad hwn. Dim ond un taliad a wneir fesul aelwyd i’r eiddo hynny a feddiannwyd ar 15 Chwefror 2022. Nid yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i gael taliad

Os ydych chi’n talu eich Treth y Cyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol, a’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y taliad Costau Byw £150.00, dylech fod wedi cael taliad awtomatig uniongyrchol i’ch cyfrif banc eisoes.

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun ac os nad ydych wedi derbyn taliad awtomatig, cwblhewch y ffurflen gofrestru fer er mwyn darparu eich manylion banc isod cyn y dyddiad cau o 5pm ar 30 Medi 2022.

Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen yn defnyddio’r cyfeiriad yr oeddech yn byw yno ar 15 Chwefror 2022 ac nid unrhyw gyfeiriad newydd yr ydych wedi symud yno:

Os gwelwch yn dda Cofrestrwch Yma

Oherwydd y nifer uchel o ffurflenni cofrestru y disgwyliwn eu cael, gofynnwn i chi ganiatáu 21 diwrnod i gael eich taliad, yn cychwyn o’r dyddiad rydych yn cyflwyno eich ffurflen gofrestru ar-lein.

Yn ogystal â chefnogi’r categorïau cymwys a amlinellir uchod drwy’r prif gynllun, bydd Cynllun Dewisol cyfyngedig hefyd yn cael ei ddatblygu yn yr wythnosau nesaf i ddarparu cymorth i aelwydydd eraill nad ydynt yn gymwys o dan y prif gynllun a all fod angen cymorth gyda’u costau byw.

Mae rhagor o fanylion am y cynlluniau gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin ar gael yn https://llyw.cymru/y-cynllun-cymorth-costau-byw-canllaw-i-awdurdodau-lleol-html

Lle bo modd, ac oni bai bod gennych ymholiad brys, oherwydd y niferoedd uchel o gartrefi a fydd yn gymwys ar gyfer y taliad hwn, ceisiwch osgoi ein ffonio i holi pryd y bydd eich taliad yn cyrraedd eich cyfrif banc.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys am y cynllun, gallwch anfon e-bost at y Cyngor yn local.taxation@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 704848 Opsiwn 6.

Byddwch yn ofalus gydag e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus yn cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, twyllwr ydyw yn ceisio dwyn eich gwybodaeth.

Cymorth Ychwanegol

Advicelink Cymru

I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru? Ffoniwch Radffôn 0800 702 2020 (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener), neu, i gael gwybodaeth a/neu siarad ag un o'r cynghorwyr ar-lein, cliciwch yma

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Os byddwch yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol. Gallwch wneud cais i'r Gronfa hon drwy'r wefan https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais neu drwy radffôn ar 0800 859 5924

Cynllun Cartrefi Clyd

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd yn rhad ac am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau arbed ynni yn rhad ac am ddim i'ch cartref, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddiad. Gall hyn leihau eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch radffôn 0808 808 2244 neu ewch i nyth.llyw.cymru.