Hafan > Preswyl > Lwfansau Cynghorwyr

Lwfansau Cynghorwyr

Mae gofyn i’r 22 awdurdod unedol yng Nghymru gael Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau sy’n llywodraethu hawl pob Aelod i dderbyn lwfansau amrywiol.  Gweler isod restr Sir y Fflint.  Mae’n bosibl y bydd y Cynllun hwn yn cael ei ddiwygio o dro i dro.  Yn Sir y Fflint, gwneir hyn yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor fel arfer. 


Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau am y Flwyddwn Ariannol 2018/2019
Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau am y Flwyddwn Ariannol 2017/2018
Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau am y Flwyddwn Ariannol 2016/2017
Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau am y Flwyddwn Ariannol 2015/2016

Mae’r mathau o lwfansau a delir i aelodau etholedig a lywodraethir gan y Cynllun fel a ganlyn:-

  • Lwfans Sylfaenol (a delir i bob Aelod ar yr un gyfradd).
  • Lwfans Cyfrifoldeb Arbennig (a delir i uchafswm o 18 o Aelodau’r Cyngor ar wahanol gyfraddau yn unol â’u gwahanol gyfrifoldebau).
  • Lwfans Gofal (a delir i Aelodau ar sail ad-daliad am gostau gofalu am ddibynyddion sy’n codi o fusnes y Cyngor).
  • Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth (a delir i Aelod sy’n mynychu ar ddyletswyddau cymeradwy, megis cyfarfodydd y Cyngor neu Bwyllgorau.  Rhestrir y dyletswyddau cymeradwy yn y Rhestr Taliadau Cydnabyddiaeth Aelodau.

Defnyddir y ffurflen hawlio goch, sydd ar gael gan y Gwasanaethau Aelodau, i hawlio Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth.  Ar ôl ei chwblhau a’i harwyddo, dylech ei dychwelyd at y Gwasanaethau Aelodau, ynghyd ag unrhyw dderbynebau perthnasol.  Rhaid i chi hawlio costau Teithio a Chynhaliaeth o fewn 4 mis ar ôl gwneud y gwariant.  Gall Tîm y Gwasanaethau Aelodau eich helpu i lenwi’r ffurflenni hawlio.

Dylai’r aelodau gysylltu â’u swyddfa dreth leol i ganfod goblygiadau treth y lwfansau y maent yn eu derbyn.

Mae’r Rheoliadau sy’n llywodraethu’r lwfansau yn rhoi hawl i drigolion y Cyngor weld faint o lwfansau sy’n cael eu talu i Aelodau unigol.  Mae’r Rheoliadau hefyd yn mynnu fod y Cyngor yn rhoi rhybudd cyhoeddus cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol ynglŷn â’r swm a delir i bob Aelod etholedig ac Aelod a gyfetholwyd am bob math o lwfans.  Gwelir y wybodaeth hon ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf isod.

Cofrestr o Lwfansau a dalwyd i aelodau cyfetholedig yn 2016/17

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol