Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor a Democratiaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio – Gwybodaeth am gyfarfodydd, Cynghorwyr, llywodraethu a pherfformiad.

Fy Cynghorwyr

Cael gwybod sut i gysylltu â'ch Cynghorydd Lleol.

Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a Gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Yma gallwch dod o hyd i'ch MP, MEP, Cynghorau Tref a Chymuned, Agendâu, Adroddiadau, Cofnodion a gwybodaeth eraill y Cyngor a Democratiaeth

Gweddarllediadau o gyfarfodydd

Gweddarllediadau o gyfarfodydd y Cyngor

Cod Ymddygiad Aelodau

Mae'n ofynnol i holl aelodau o Gyngor Sir y Fflint gytuno i God Ymddygiad Aelodau fel rhan o'u datganiad derbyn y swydd

Sir y Fflint Digidol

Sir y Fflint Digidol - Cefnogi Cyngor Modern ac Effeithiol

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr - 20 Tachwedd 2018

Statement by the Leader of the Council and Chief Executive

Sefyllfa cyllideb 2018/19 a'r tu hwnt

Budget position 2018/19 and beyond

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn greiddiol i'r gwaith o hybu diwylliant cadarnhaol o gydweithio ac mae'n canolbwyntio ei egni, ymdrech ac adnoddau ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i gymunedau lleol

Cyllidebau

Cyllidebau Refeniw a Cyfalaf Sir Y Fflint

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Cyfrifon Blynyddol Cydbwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfydol 2019 – 2020

Medium Term Financial Strategy 2019-20

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol

Eich Cyngor, Eich Gwasanaethau

Ein Sir Y Fflint, Ein Dyfodol 2017

Our Flintshire Our Future 2017 Public Engagement Events

Ymgynghoriad

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ymgynghori ac ymgysylltu â phobl y sir

Ymchwil ar-lein ac all-lein a'ch preifatrwydd

Online and offline research and your privacy

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017-2018

Cyngor Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017 - 2018

Cyfarfodydd Archif

Cofnodion wedi eu harchifo o gyfarfodydd 1995 - 2009

Lwfansau Cynghorwyr

Gwelwch lwfansau'r Cynghorwyr

Cadeirydd y Cyngor

Y Rhan Cadeirydd y Cyngor

Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Gwelwch Cyfansoddiad a Cod Rheolaeth Gorfforaethol

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor a mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

Yma cewch wybodaeth am gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor ac am fynediad cyhoeddus i gyfarfodydd.

Dyma Ein Cyfle Ni

Wynebu'r Her Ariannol yn Sir y Fflint

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Yma gallwch gweld ein cynllun cyngor ar gyfer 2019-23

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Y Fflint

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir y Fflint (y Bwrdd) yn falch o gyflwyno'r "Cynllun Lles: Cynllun Integredig Sengl i Sir Fflint".

Adroddiadau Blynyddol Aelodau

Mae gofyn i'r Cyngor wneud trefniadau i alluogi Aelodau i gynhyrchu adroddiad blynyddol o'u gwaith os ydynt yn dymuno a'i gyhoeddi. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol felly yn y rhan hon o'r wefan ar gyfer blwyddyn galendr 2013

Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu

Amser Holi i'r Cyhoedd

Yma gallwch gael gwybod sut i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Aelodau.

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Cyfrifon

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Sgwrs Fawr am y Gyllideb

Aelodau Etholedig

Gwybodaeth ynghylch Rôl yr Aelodau Etholedig.

E-Gylchgrawn

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor.