Hafan > Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Etholiadau'r Tref a Cymuned ddydd Iau 4 Mai 2017

Etholiadau'r Tref a Cymuned ddydd Iau 4 Mai 2017

 

Hysbysiad Etholiad Dydd Iau  4 Mai 2017 

Datganiad am y Personau a Enwebwyd

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhybudd Pleidleisio

Cynghorau Tref a Chymuned: Hysbysiad o Etholiad Di-Wrthwynebiad

 

Mae 34 o gynghorau cymuned a thref yn Sir y Fflint. Mae ganddynt lais cryf i gynrychioli pobl leol. Cliciwch ar y ddolen isod i weld rhestr o’r Cynghorau Cymuned a Tref a manylion cysylltu eu Clercod

Cynghorau Cymuned a Tref: Sir y Fflint

Am fwy o wybodaeth gyffredinol am y rôl rydym yn argymell cael mynediad at y canllaw canlynol:-

http://www.unllaiscymru.org.uk/OVWWeb-CYM/UserFiles/Files/Community%20and%20Town%20Councils%20and%20the%20role%20of%20Local%20Councillors%202Cym.pdf

Ydw i'n gymwys

I sefyll fel ymgeisydd mewn etholiad tref/cymuned yng Nghymru rhaid i chi fod yn gymwys ac, ar yr amser priodol, rhaid i chi gwblhau cyfres o bapurau enwebu.

I gael eich ethol fel cynghorydd rhaid i chi:

  • Fod o leiaf 18 oed neu’n hŷn ar y dyddiad enwebu
  • Bod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys o’r Gymanwlad neu ddinesydd mewn unrhyw aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Ac ateb o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

a. Rydych wedi'ch cofrestru, a byddwch yn parhau i gael eich cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer y tref/cymuned yr ydych yn dymuno sefyll ynddo/ynddi o ddiwrnod eich enwebiad ymlaen.

b. Rydych wedi meddiannu unrhyw dir neu safle arall yn ardal y tref/cymuned fel perchennog neu denant yn ystod y 12 mis cyfan cyn y diwrnod y cewch eich enwebu a diwrnod yr etholiad.

c. Mae eich prif weithle neu'ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf cyn y diwrnod y cewch eich enwebu a diwrnod yr etholiad wedi bod yn ardal y tref/cymuned.

d. Rydych wedi byw yn ardal y tref/cymuned neu o fewn tair milltir iddi yn ystod y 12 mis cyfan cyn y diwrnod y cewch eich enwebu a diwrnod yr etholiad.

Ni chaniateir i chi sefyll fel ymgeisydd os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

a. Cewch eich cyflogi gan y cyngor tref/cymuned neu rydych yn dal swydd gyflogedig o dan y cyngor tref/cymuned (gan gynnwys cyd-fyrddau neu bwyllgorau).

b. Rydych yn destun gorchymyn cyfyngiadau methdaliad neu orchymyn interim.

c. Rydych wedi cael eich dedfrydu i gyfnod o dri mis neu fwy yn y carchar (gan gynnwys dedfryd wedi'i hatal) heb yr opsiwn o ddirwy, yn ystod y pum mlynedd cyn y diwrnod pleidleisio.

d. Rydych wedi cael eich anghymhwyso o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (sy'n cwmpasu arferion etholiadol llwgr neu anghyfreithlon a throseddau yn ymwneud â rhoddion). Mae anghymhwyso rhywun am arfer anghyfreithlon yn dechrau o'r dyddiad y cafwyd rhywun yn euog gan lys etholiad neu o'r dyddiad y cafodd ei gollfarnu ac mae'n para am dair blynedd. Mae anghymhwyso rhywun am arfer llwgr yn dechrau o'r dyddiad y cafwyd rhywun yn euog gan lys etholiad neu o'r dyddiad y cafodd ei gollfarnu ac mae'n para am bum mlynedd.

Gall unigolyn gael ei wahardd o’r etholiad hefyd os yw wedi’i wahardd rhag sefyll mewn etholiad i awdurdod lleol yn dilyn penderfyniad y Tribiwnlys Haen Gyntaf (sef Panel Dyfarnu Lloegryn flaenorol) neu Banel Dyfarnu Cymru.

Cynghorir darpar ymgeiswyr i ddarllen y ddeddfwriaeth berthnasol i sicrhau nad oes unrhyw un o’r gwaharddiadau yn berthnasol.

Sut i sefyll etholiad

Mae’r canllawiau a’r adnoddau canlynol ar gael:-

Cliciwch yma am amserlen 2017 ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol

Rhan 1 – Allwch chi sefyll etholiad?

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/144506/Part-1-Can-you-stand-for-election-P-and-C-W.pdf

Rhan 2a – Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/144508/Part-2a-Standing-as-an-independent-candidate-P-and-C-W.pdf

Rhan 2 b – Sefyll fel ymgeisydd plaid

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/144516/Part-2b-Standing-as-a-party-candidate-P-and-C-W.pdf

Rhan 3 – Gwariant ymgeiswyr

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/146662/Ffurflen-gwariant-ymgeisydd-a-datganiad-ar-gyfer-etholiadau-plwyf-a-chymuned-yng-Nghyrmru-a-Lloegr.pdf

Rhan 4 – Yr ymgyrch

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/144530/Part-4-The-campaign-P-and-C-W.pdf

Rhan 5 – Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/144531/Part-5-Your-right-to-attend-key-electoral-events-P-and-C-W.pdf

Rhan 6 – Ar ôl datgan y canlyniad

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/144535/Part-6-After-the-declaration-of-results-P-and-C-W.pdf

 Fe’ch argymhellir i ddarllen pob rhan o’r canllawiau.

Cyhoeddir Hysbysiad Etholiad Sir y Fflint ddydd Gwener 17 Mawrth 2017 a bydd y cyfnod enwebu yn dechrau ddydd Llun 20 Mawrth tan 4pm ddydd Mawrth 4 Ebrill.

 Gallwch wneud cais am becyn enwebu drwy gyflwyno ymholiad

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm etholiadau ar 01352 702329 neu anfonwch e-bost at etholiadau@siryfflint.gov.uk

 Arolwg Ymgeiswyr Etholiadau Lleol

Mae gofyn i bob awdurdod lleol gynnal arolwg o ymgeiswyr ym mhob etholiad llywodraeth leol fel bo modd i ni fesur y cynnydd sy'n cael ei wneud, er hynny, nid oes gorfodaeth ar unrhyw ymgeisydd i ddarparu unrhyw wybodaeth.

I’r etholiad hwn, bydd Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru (Uned Ddata Cymru) yn cynnal arolwg ar ran awdurdodau lleol Cymru. Bydd y data a gesglir ganddynt yn cael ei ddarparu i bob awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru. Caiff adroddiad ei gyhoeddi yn seiliedig ar y canlyniadau.

Am fwy o wybodaeth ac i gwblhau arolwg ewch i:

 www.etholiad.cymru/siryfflint