Hafan > Preswyl > Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

Cynllun Cyngor a Lles Amcanion

MAE CYNGOR SIR Y FFLINT WEDI GWNEUD CYNNYDD SYLWEDDOL MEWN MEYSYDD ANODD

"Er gwaethaf pwysau ariannol cynyddol, mae’r Cyngor wedi parhau i wella perfformiad yn ei feysydd â blaenoriaeth ac atgyfnerthu ei drefniadau corfforaethol".   Swyddfa Archwilio Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol - Cyhoeddwyd: Mehefin 2016

Cynllun Cyngor

Cynllun Cyngor 2017-23 ar newydd wedd

Mae Blaenoriaethau Gwella’r Cyngor wedi’u hadolygu a’u hailgyhoeddi.  Maent wedi’u symleiddio a’u hailosod; mae’r effeithiau arfaethedig, a’r modd y byddwn yn gwneud hynny, wedi’u nodi’n gliriach.

Yn y Cynllun, mae’r Cyngor yn rhestru chwech blaenoriaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 2017 a 2023 ac ar dudalennau unigol, mae rhestr o is-flaenoriaethau manwl y mae angen gweithredu arnynt yn ystod 2018-19.  Dyma’r is-flaenoriaethau y byddwn yn canolbwyntio fwyaf arnynt eleni.  Mae’r holl flaenoriaethau’n bwysig, ond mewn unrhyw un flwyddyn, bydd nifer ohonynt yn cael sylw arbennig.

Gobeithio y bydd y Cynllun yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig. Byddem yn croesawu’ch sylwadau ar y Cynllun ei hun a’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni.

Cynllun y Cyngor 2018-23

Ffoniwch ni ar 01352 702744 neu anfonwch e-bost: corporatebusiness@flintshire.gov.uk

Mae’r cyhoeddiad hwn yn bodloni’n rhannol y gofynion statudol i gyhoeddi Cynllun Gwella blynyddol fel rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

 

Amcanion Lles

Bob blwyddyn rydym yn gosod ein meysydd ar gyfer gwella. Mae'r rhain yn seiliedig ar ardaloedd o angen nas diwallwyd a lle gallwn weithio gydag eraill i wella ansawdd bywyd ar gyfer ein trigolion. Amcanion llesiant y Cyngor ar gael isod:

Amcanion Lles 2017

Feedback Form

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol