Diogelu

Wythnos ddiogelu ar yr agenda ar gyfer asiantaethau ar draws Gogledd Cymru

Bydd sefydliadau gofal cymdeithasol ac iechyd cyhoeddus ledled Gogledd Cymru yn gwneud eu rhan i hyrwyddo Wythnos Genedlaethol Diogelu eleni (Tachwedd 12-16), gyda chymysgedd o ddigwyddiadau hyfforddi a gwybodaeth.

Mae digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru yn ystod yr wythnos yn cynnwys sesiynau ar ymwybyddiaeth hunan-niweidio, diogelu plant, caethwasiaeth fodern ac oedolion sydd mewn perygl.

Un o uchafbwyntiau'r wythnos yw cynhadledd flynyddol lle mae staff sy'n gweithio i'r gwahanol asiantaethau'n dod at ei gilydd i ddysgu am arferion da wrth ddiogelu, rhannu astudiaethau achos a dysgu oddi wrth ei gilydd.

Dywedodd Jenny Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Conwy, sydd hefyd yn cadeirio Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: "Mae Wythnos Genedlaethol Diogelu wedi sefydlu ei hun yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith da sy'n digwydd yn genedlaethol i wella lles pobl, ond i hysbysu'r cyhoedd hefyd am yr hyn y dylent ei wneud os oes ganddynt unrhyw bryderon.

"Mae plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cyrchu ein gwasanaethau’n gyson ac mae diogelu yn gyfrifoldeb i ni i gyd.

“Os oes gan bobl y pryder lleiaf am blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl, yna mae'n rhaid adrodd amdano. Mae gan bob asiantaeth bartner rôl glir i'w chwarae wrth sicrhau bod yr holl staff yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu a sut y dylent roi gwybod am eu pryderon. Mae rhanbarth Gogledd Cymru yn falch o fod yn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol hon eto eleni.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: http://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru.

 

                                         ----------------------------------------------------------------------------

 

Mae diogelu oedolion, pobl ifanc a phlant yn flaenoriaeth i’r Cyngor; mae’r Cyngor yn cymryd ei gyfrifoldebau i gadw pobl yn ddiogel o ddifrif.  Mae diogelu yn cynnwys popeth y gall Cyngor ei wneud i gadw pobl yn saff, gan gynnwys lleihau’r risg o niwed a damweiniau, gweithredu i ymdrin â phryderon am ddiogelwch a sicrhau fod pobl yn tyfu i fyny ac yn byw mewn amgylchiadau diogel.  Mae angen i bawb wybod beth yw cam-drin, sut i’w adnabod, a bod gennym ni oll gyfrifoldeb ar y cyd i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl. 

Mae diogelu yn fater i bawb. I wybod mwy - Gwyliwch y fideo hwn: Gweld Rhywbeth / Dweud Rhywbeth

Adnabod
Mae cam-drin yn ymddangos mewn nifer o ffyrdd a gall fod mwy nag un math o gam-drin yn digwydd ar yr un amser.  Mae’r canlynol yn rai enghreifftiau o gam-drin: 

Camfanteisio troseddol 

Wedi eu rheoli a’u cam-drin yn aml, gorfodir dioddefwyr i gyflawni troseddau megis tyfu canabis neu fod yn lleidr poced yn erbyn eu hewyllys.   

Caethwasanaeth domestig

Gorfodir dioddefwyr i wneud gwaith tŷ a gwaith beichus mewn cartrefi preifat am ychydig iawn o dâl neu ddim o gwbl, symudiad dan gyfyngiadau, amser rhydd prin iawn neu ddim o gwbl ac ychydig iawn o breifatrwydd, gan gysgu yn eu man gwaith yn aml iawn.  Gan ei fod yn digwydd mewn cartrefi preifat, mae’n ffurf gudd iawn o gam-fanteisio.   

Cam-drin ariannol

Dwyn arian neu eiddo, o dan bwysau i roi arian i bobl neu newid ewyllys, camddefnyddio budd-daliadau, dim mynediad at arian. 

Llafur gorfodol

Dioddefwyr yn cael eu gorfodi i weithio yn erbyn eu hewyllys, gweithio oriau hir iawn yn aml am ychydig iawn neu ddim cyflog mewn amodau ofnadwy gan ddioddef bygythiadau geiriol neu gorfforol o drais yn eu herbyn neu eu teuluoedd. 

Esgeulustod

Anwybyddu anghenion gofal meddygol neu gorfforol, atal bwyd neu ddiod, dim mynediad i wasanaethau iechyd neu gymdeithasol addas, gorfod gwisgo dillad gwlyb neu fudr.  

Camdriniaeth gorfforol

Cael eich taro neu slapio, derbyn y feddyginiaeth anghywir ar bwrpas, cael eich cloi i mewn neu orfodi i fwyta.  

Cam-drin seicolegol

Cael eich bygwth, dim yn cael unrhyw ddewisiadau, cael eich bwlian neu arwahanu o bawb arall.   

Radicaleiddio

Mae’n ymwneud ag ecsbloetio bobl sy’n agored i gael eu tynnu i mewn i eithafiaeth dreisiol gan radicalwyr sy’n aml iawn yn defnyddio sail resymegol berswadiol iawn ac unigolion carismatig iawn i ddenu pobl at eu hachos.  Y nod yw denu pobl at eu rhesymeg, ysbrydoli rhai newydd a rhoi eu barn eithafol a pherswadio unigolion bregus am gyfreithlondeb eu hachos.   

Cam-drin rhywiol

Cael eich cyffwrdd neu gusanu pan nad ydych yn dymuno, cael eich gorfodi i gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, cael eich treisio, gorfod gwrando ar sylwadau rhywiol neu gael eich gorfodi i edrych ar weithred neu ddeunyddiau rhywiol, cael eich gorfodi i berfformio gweithred rywiol heb gytuno neu ymosodol yn erbyn eu hewyllys, fel puteindra, gwaith tywys a phornograffi. 

Masnachu pobl

Yn cael eu symud naill ai’n rhyngwladol neu gartref fel y gall dioddefwyr gael eu hecsbloetio.

Rhoi gwybod am gam-drin 
Gallwch fod yn amau cam-drin oherwydd:

  • Fod gennych bryderon cyffredinol am les rhywun
  • Eich bod yn gweld neu glywed am rywbeth allai fod yn gam-drin
  • Fod rhywun yn dweud wrthych fod rhywbeth wedi digwydd neu yn digwydd iddynt hwy, a allai fod yn gamdriniaeth.

Os ydych mewn amheuaeth, fe ddylech roi gwybod i rywun. 

Ffoniwch yr heddlu'n uniongyrchol mewn argyfwng neu os yw trosedd wedi ei gyflawni.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant

  • Yn ystod oriau swyddfa cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01352 701000Y
  • Y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Gweithiwr Cymdeithasol ar Ddyletswydd os gwelwch yn dda ar: 0845 0533116

Gwasanaethau Cymdeithasol - Oedolion

  • Yn ystod oriau swyddfa cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01352 803444
  • Y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 0345 053 3116.