Alert Section

Jiwbilî Platinwm y Frenhines


Ar 6 Chwefror 2022, daeth Ei Mawrhydi’r Frenhines y gyntaf ym Mhrydain i deyrnasu am 70 mlynedd, gan ddathlu Jiwbilî Platinwm. 

Bwriedir cynnal nifer o ddigwyddiadau a mentrau drwy gydol y flwyddyn i nodi’r achlysur digynsail hwn.  

Bydd penllanw’r dathliadau hyn yn cael eu cynnal ar benwythnos gŵyl y banc estynedig yn dechrau ddydd Iau 2 Mehefin ac yn dod i ben ddydd Sul 5 Mehefin 2022. 

Yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynllunio’n genedlaethol, anogir pobl ar hyd a lled y DU i ddod ynghyd a dod â dathliadau’r Jiwbilî i wraidd eu cymunedau eu hunain. 

I gael mwy o wybodaeth am ddathliadau’r Jiwbilî Platinwm, ewch i  https://www.royal.uk/platinum-jubilee-central-weekend 

Cynllunio dathliad cymunedol

Darllenwch y wybodaeth isod os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint ac am gynllunio dathliad cymunedol.

Partïon Stryd 

Parti stryd yw digwyddiad bach ar gyfer trigolion lleol a'u teuluoedd (am ddim); nad yw'n cael ei hysbysebu i'r gymuned ehangach.

Caiff ei gynnal mewn tŷ neu ardd, mewn man gwyrdd lleol neu ar ffordd breswyl dawel. 

Y trigolion lleol fydd yn darparu’r bwyd ac ni chaniateir gwerthu alcohol. 

Caniateir chwarae cerddoriaeth heb seinchwyddwr rhwng 8am ac 11pm (oni bai bod Hysbysiad Digwyddiad Dros-dro yn ei le).

Gellir gwerthu tocynnau raffl ar gyfer elusen neu achos da ar y diwrnod am wobrau gwerth llai na £500. 

Os yw hyn yn swnio fel eich digwyddiad chi a’ch bod yn bwriadu ei gynnal ar isffordd breswyl, lle na fydd fawr o effaith ar draffig trwodd, bydd angen i chi wneud cais am Orchymyn Traffig Dros Dro (TTRO).    

** Mae'r broses ymgeisio ar gyfer TTRO bellach wedi cau. **

 

Digwyddiadau Cyhoeddus 

Mae digwyddiad cyhoeddus yn wahanol i barti stryd.  

Gall unrhyw un fynychu a gellir codi tâl mynediad.

Rhoddir cyhoeddusrwydd eang i'r digwyddiad, er enghraifft ar-lein neu gyda phosteri. 

Fe'i cynhelir mewn adeilad sy'n agored i'r cyhoedd neu barc.

Gweinir bwyd poeth a diod ar ôl 11pm.

Mae alcohol ar gael i’w brynu. 

Caiff cerddoriaeth fyw ei chwarae rhwng 8am ac 11pm.
(Mae’n rhaid rheoli lefelau cerddoriaeth wedi’i fwyhau o ddigwyddiadau wedi’u recordio neu ddigwyddiadau byw fel nad yw’n achosi niwsans sŵn i gymdogion. Yr arfer gorau fyddai dilyn ‘Cynllun Rheoli Sŵn’ fel rhan o’ch asesiad risg.)

Gellir gwerthu tocynnau raffl ar gyfer elusen neu achos da cyn y digwyddiad.  

Os yw hyn yn swnio fel eich digwyddiad chi, bydd angen i chi gyflwyno Rhybudd Digwyddiad Dros Dro i'r Cyngor ddim hwyrach na deg diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. 

I gael mwy o wybodaeth am Rybudd Digwyddiad Dros Dro a sut i’w gyflwyno, ewch i  https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Licences-and-permits/Temporary-event-notice.aspx