Hafan > Preswyl > Gwybodaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Gwybodaeth y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Beth rydym yn ei wneud

Ceir Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (a elwir weithiau’n Dîm Troseddu Ieuenctid) ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint yn yr Wyddgrug.

Mae gan Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint ddull o gydweithio gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill i wneud yn siŵr fod pob unigolyn ifanc yn cael mynediad i’r cymorth y mae arnynt ei angen. Bydd y cyfuniad o arbenigwyr, gweithgareddau a rhaglenni cymorth y mae ar un unigolyn eu hangen yn wahanol i’r rhai y bydd ar bobl ifanc eraill eu hangen.

Biwro / Ymyrraeth Gynnar

Gweithia Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Sir y Fflint gyda phlant a phobl ifanc sydd heb droseddu. Hwyrach fod hyn oherwydd bod rheswm i gredu eu bod mewn perygl o droseddu yn y dyfodol.

Yn ogystal, os bydd rhywun ifanc yn cyflawni trosedd am y tro cyntaf, neu os ydy’r drosedd yn llai difrifol, a bod yr unigolyn ifanc yn cyfaddef i’r drosedd, bydd yr heddlu’n cyfeirio’r unigolyn ifanc at y Biwro i roi mynediad i gymorth ychwanegol er mwyn iddynt stopio troseddu rhagor.

Os oes rhywun ifanc wedi’i gyfeirio at y Biwro, gallai Panel y Biwro benderfynu mai ateb y tu allan i’r llys sydd orau ar gyfer yr unigolyn ifanc ac i bawb arall sydd ynghlwm. Gellir ond ystyried y rhain pan fydd yr unigolyn ifanc yn cyfaddef i’r drosedd. Mae penderfyniadau y tu allan i’r llys yn cynnwys:
Datrys yn y Gymuned
Rhybudd Ieuenctid
Rhybudd Amodol Ieuenctid

Canlyniad y Llys

Os oes unigolyn ifanc yn cyflawni trosedd benodol, neu’r unigolyn ifanc wedi cyflawni sawl trosedd o’r blaen, gallai’r heddlu benderfynu ei erlyn yn y llys. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr unigolyn ifanc yn cael ei glywed mewn Llys Ieuenctid (yn Ipswich neu Great Yarmouth), lle gallai gael ei ddedfrydu i benderfyniad ieuenctid. Mae’r rhain yn cynnwys, ymhlith eraill:
Gorchmynion Atgyfeirio
Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid
Dedfryd o Garchar

Paratoi i’r llys

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y dyddiad a’r amser y mae angen ichi fod yn y llys.
• Ceisiwch edrych mor drwsiadus a glân â phosibl, nid yw’r llys yn hoffi pan fyddwch yn gwisgo capan neu het, neu’n cadw’ch dwylo yn eich pocedi.
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod eich ffordd i’r llys.
• Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn mynd i’r llys oherwydd mae’n drosedd ddifrifol peidio â gwneud hynny.
• Os oes gennych reswm da iawn pam na allwch fynychu – rhaid i chi roi gwybod i’r llys yn syth a byddan nhw’n dweud wrthych beth i wneud. Er enghraifft, os byddwch chi’n sâl, efallai y bydd rhaid i chi anfon nodyn wrth y meddyg.
• Mae’r llys yn disgwyl i’ch rhieni / gofalwyr fynychu a gallai fynnu eu bod yn mynychu os trowch i fyny ar eich pen eich hun.
• Os nad oes gennych gyfreithiwr, gallwch ofyn am weld un pan fyddwch yn mynd i’r llys (trwy gymorth cyfreithiol).
• Yn y llys, bydd gofyn i chi bledio’n ‘euog’ neu ‘ddieuog’ - ewch i weld y dudalen yn y llys i gael rhagor o wybodaeth.

Mynd i’r llys

• Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn mynd i’r llys gan ei bod hi’n drosedd ddifrifol peidio â gwneud hynny. Os byddwch yn methu ymddangos, bydd gwarant yn cael ei gyhoeddi a gallech gael eich arestio.
• Os oes rheswm da iawn pam na allwch ddod – rhaid i chi roi gwybod i’r llys yn syth a byddan nhw’n dweud wrthych beth i wneud. Er enghraifft, os byddwch chi’n sâl, efallai y bydd rhaid i chi anfon nodyn wrth y meddyg.
• Mae’r llys yn disgwyl i’ch rhieni / gofalwyr fynychu a gallai fynnu eu bod yn mynychu os trowch i fyny ar eich pen eich hun.
• Pan fyddwch yn cyrraedd y llys, bydd rhaid i chi arwyddo wrth y ddesg flaen a bydd rhywun yn dangos i chi ble i aros.
• Os nad oes gennych gyfreithiwr, gallech ofyn am weld un trwy gymorth cyfreithiol.
• Bydd rhywun o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yno ar ddiwrnod y llys ac yn gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ac yn gallu ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych.
• Byddwch yn cael eich galw i mewn i ystafell y llys ac yn cael eich dangos ble i sefyll gan Dywyswr y Llys.
• Bydd Clerc y Llys yn darllen y cyhuddiad(au) yn eich erbyn.• Bydd gofyn i chi bledio’n ‘euog’ neu’n ‘ddieuog’.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn pledio’n euog?

Os byddwch yn pledio’n euog, gallai’r llys eich dedfrydu’n syth neu gallai ofyn am adroddiad er mwyn rhoi mwy o wybodaeth.

Os bydd angen adroddiad, bydd y llys yn rhoi gwybod y dyddiad y dylech fod yn y llys eto. Bydd rhywun o’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn esbonio beth sydd ynghlwm wrth baratoi’r adroddiad. Gallai ple euog cynnar leihau’ch dedfryd.

Beth fydd yn digwydd os plediwch chi’n ddieuog?

Os plediwch chi’n ddieuog, bydd yr achos yn cael ei ohirio ar gyfer achos prawf.

Bydd hyn yn rhoi amser i’ch Cyfreithiwr ac i Gyfreithiwr Erlyn y Goron baratoi eu hachosion. Mae hyn yn golygu y byddant yn casglu’r holl wybodaeth y gallan nhw er mwyn i’r Ynadon eich canfod yn euog neu’n ddieuog.

Gohirio’r Achos

Golyga hyn y bydd rhaid i chi ddod yn ôl ar ddiwrnod arall.

Mae Mechnïaeth Ddiamod yn golygu y credir na fyddwch yn troseddu eto nac yn cysylltu â thystion. Mae’r llys yn ffyddiog hefyd y byddwch yn dod i’r llys ar y dyddiad newydd.

Mae Mechnïaeth Amodol yn golygu y gallai’r Ynadon eich gorchymyn i gadw at yr amodau a osodir ganddynt. Er enghraifft, aros adref yn ystod amserau penodol a chadw draw wrth rai pobl. Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw at yr amodau hyn.

Weithiau, bydd y llys yn penderfynu a oes angen eich cadw yn y ddalfa. Os bydd hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi fynd i Sefydliad Troseddwyr Ifanc neu Ganolfan Hyfforddi Ddiogel tan y dyddiad nesaf yn y llys.

Dedfrydu

Bydd yr Ynad yn penderfynu ynghylch y ddedfryd ar ôl darllen adroddiadau a chlywed wrth Wasanaeth Erlyn y Goron a chyfreithwyr yr amddiffyniad.

Gallwch gael gwybod mwy yn ein hadran canlyniadau’r llys neu gallwch siarad gydag ymarferwr troseddau ieuenctid.

Gorchymyn Atgyfeirio

Os oes rhywun ifanc (10-17 oed) yn ymddangos yn y llys am y tro cyntaf ac wedi pledio’n euog i’r drosedd, gallen nhw gael gorchymyn atgyfeirio.

Gwneir Gorchmynion Atgyfeirio am gyfnod o 3 i 12 mis.

Ar ôl i’r Llys wneud Gorchymyn Atgyfeirio, bydd aelod o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn cysylltu â'r unigolyn ifanc a’i riant / gofalwr. I ddechrau, gorchmynnir yr unigolyn ifanc i ymddangos gerbron panel Gorchymyn Atgyfeirio cyn pen 20 niwrnod o’r ymddangosiad yn y llys, gyda’i riant neu ofalwr.

Mae cyfarfod panel y Gorchymyn Atgyfeirio’n dwyn ynghyd gwirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbennig i gymryd rhan yn y paneli hyn, ymarferwr o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, y troseddwr ifanc a’i riant neu ofalwr ac weithiau dioddefwr y drosedd.

Gyda’i gilydd, rhoddant raglen at ei gilydd a fydd yn cynnwys gwaith gwneud iawn (rhoi’n ôl i’r gymuned ac/neu i’r dioddefwr) a gwaith i fynd i’r afael â’r ymddygiad troseddol.

Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid

Mae’r Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid yn ddedfryd yn y gymuned. Golyga hyn eich bod chi’n fwyaf tebygol o aros adref ac ymuno â’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn eithaf aml i gwblhau gwahanol weithgareddau a thasgau. Bydd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn gweithio gyda chi i’ch helpu chi i newid eich ymddygiad troseddol a cheisio gwneud eich dyfodol yn rhydd o droseddu.

Mae’r math o weithgareddau y gallai fod arnoch eu hangen i gwblhau rhaglen Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid yn cynnwys:
• Addysg / hyfforddiant
• Rheoli dicter
• Gwneud iawn (rhoi’n ôl i’r gymuned)
• Cymorth i’r teulu
• Goruchwyliaeth
• Rhaglen weithgareddau
• Gwaith Di-dâl
• Cyrffyw
• Triniaeth Iechyd Meddwl
• Triniaeth am Gyffuriau
• Profion Cyffuriau

Er mwyn eich helpu chi i gwblhau’ch Gorchymyn, bydd eich gweithiwr troseddu ieuenctid yn:
• Esbonio beth fydd yn digwydd yn ystod eich Gorchymyn ac yn creu rhaglen waith a gweithgareddau gyda chi.
• Siarad gyda chi am yr hyn rydych chi wedi’i wneud a’r effeithiau mae wedi’i gael ar y dioddefwr a’r gymuned.
• Ateb eich cwestiynau.
• Eich cefnogi chi i gwblhau’ch Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid, cofnodi’ch cynnydd a’ch helpu i stopio troseddu.
• Rhoi adborth ac anogaeth gadarnhaol i chi.

Er mwyn cwblhau’ch Gorchymyn Adsefydlu Ieuenctid, rhaid i chi wneud rhywfaint o waith hefyd a gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwneud y canlynol:
• Mynychu apwyntiadau ar amser a dangos diddordeb, neu bydd rhybudd llafar ac ysgrifenedig yn cael ei roi i chi. Os nad oes newid yn eich cyfranogiad, hwyrach y bydd angen i chi fynd yn ôl i’r llys.
• Os byddwch chi’n sâl, efallai y bydd angen i chi ddarparu nodyn gan eich meddyg teulu i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.
• Mynychu apwyntiadau heb fod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau neu bydd gofyn ichi adael a bydd hwn yn cael ei gyfrif fel colli apwyntiad.

Remánd

Os bydd llys yn penderfynu nad yw unigolyn ifanc yn addas am fechnïaeth, bydd yr unigolyn yn cael ei remandio mewn llety cadw ieuenctid tan y gwrandawiad llys nesaf o leiaf. Gweler isod am fanylion llety cadw ieuenctid.

Gellir remandio unigolyn ifanc tan i ddedfryd gael ei rhoi ond gellir gwneud ceisiadau pellach am fechnïaeth yn ystod yr amser hwn.

Os bydd rhywun ifanc yn cael ei arestio a’i gyhuddo, ac nad oes modd ymddangos yn y llys ar yr un diwrnod (er enghraifft yn ystod y penwythnos), a theimla’r heddlu nad yw’n ddiogel rhoi mechnïaeth i’r unigolyn, bydd yn cael ei gadw dros nos gan yr awdurdod lleol mewn llety diogel. Yna, bydd yr unigolyn ifanc yn ymddangos yn y llys y bore nesaf (neu ar ddydd Llun ar ôl cael ei arestio ar nos Sadwrn).

Y Ddalfa

Os bydd rhywun ifanc yn cael ei ddedfrydu i ganlyniad o garchar gan lys, yna bydd yn mynd yn syth i lety cadw ieuenctid. Mewn perthynas â phob penderfyniad o ddalfa i ieuenctid, bydd yr unigolyn yn treulio hanner y ddedfryd mewn llety cadw ieuenctid a’r hanner arall ar drwydded yn y gymuned.Os bydd rhywun ifanc yn torri telerau ei drwydded, gallai gael ei ddychwelyd i’r llety cadw ieuenctid a bydd dyddiad rhyddhau newydd yn cael ei roi.

Ewch i www.gov.uk i gael gwybodaeth am bobl ifanc yn y ddalfa

Penderfyniadau y Tu Allan i’r Llys

Datrys yn y Gymuned

Defnyddir Datrys yn y Gymuned ar gyfer mân droseddau neu ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Cytundeb anffurfiol rhwng y partïon sydd ynghlwm yw hwn ac fe’i defnyddir yn aml ar gyfer troseddwyr tro cyntaf lle maen nhw wedi cyfaddef i gyflawni’r drosedd.

Mewn unrhyw achos o ddatrys yn y gymuned:
• Bydd dymuniadau’r dioddefwr yn cael eu hystyried
• Mae angen cytundeb yr unigolyn ifanc er mwyn cymryd rhan a derbyn cyfrifoldeb cymunedol.
• Rhoddir gwybod i’r tîm troseddu ieuenctid a byddant yn asesu’r lefel risg ac ymyrraeth
• Os bydd rhywun ifanc yn cytuno gweithio gyda’r tîm troseddau ieuenctid, bydd hyn yn cael ei wneud gyda gweithiwr Atal.

Rhybudd Amodol Ieuenctid

Gallai Rhybudd Amodol Ieuenctid gael ei gynnig pan fydd rhywun ifanc yn cyfaddef i drosedd, bod digon o dystiolaeth am ragolwg realistig o euogfarn a phan ellir gwasanaethu orau er lles y cyhoedd trwy gael yr unigolyn ifanc i ddiwallu’r amodau a gytunwyd ymlaen llaw yn hytrach na mynd i’r llys.

Ar gyfer Rhybudd Amodol Ieuenctid:
• Bydd yr heddlu’n rhoi amodau sy’n gymesur i’r drosedd, yn helpu adsefydlu ac yn rhoi cyfle i’r unigolyn ifanc gynnig gwneud iawn yn lle cael ei erlyn
• Gallai’r amodau gynnwys cyrffyw, cadw draw o ardal benodol neu wrth rywun arall, a gweithio gyda’r tîm troseddu ieuenctid
• Bydd y tîm troseddu ieuenctid yn asesu’r risg a’r lefel ymyrraeth a bydd gwaith yn cael ei wneud dan y rhaglen ddargyfeirio.
• Gallai diffyg cydymffurfiaeth arwain at erlyniad am y drosedd wreiddiol.

Ystyrir bod Rhybuddion Amodol Ieuenctid wedi ‘darfod’ ar ôl i’r amodau gael eu cwblhau (3 mis fel rheol).

Pryd bynnag y rhoddir Rhybudd Ieuenctid neu Rybudd Amodol Ieuenctid, rhaid i’r unigolyn ifanc, yr heddwas ac unrhyw riant, gwarcheidwad neu oedolyn priodol sy’n bresennol, arwyddo ffurflen i gadarnhau iddi gael ei roi am y drosedd a gyflawnwyd. Dylai’r penderfyniad gael ei roi yng ngorsaf yr heddlu oni fod rheswm dilys pam nad yw hyn yn bosibl.

Bydd archwiliad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a arferai gael ei adnabod fel y Swyddfa Cofnodion Troseddol) yn dangos pob Rhybudd Ieuenctid a Rhybudd Amodol Ieuenctid a gallai gynnwys manylion Datrys yn y Gymuned (yn ôl disgresiwn y prif swyddog).

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol