Hafan > Preswyl > Tai > Hawl i Brynu

Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cael hysbysiad oddi wrth Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, bod cais Cyngor Sir y Fflint am gyfarwyddyd i wahardd Hawl i Brynu, Hawl i Gaffael a hawliau perthnasol, wedi cael ei ganiatáu ar 21 Chwefror 2017 am gyfnod i bum mlynedd.  Yn ystod y cyfnod gwahardd hwn, ni all tenantiaid Cyngor Sir y Fflint na chymdeithasau tai sy’n byw yn Sir y Fflint ymarfer yr hawl i brynu na’r hawl i gaffael. Drwy wahardd yr Hawl i Brynu, bydd Sir y Fflint nid yn unig yn cadw ei stoc bresennol o dai cyngor ond bydd yn diogelu tai newydd er mwyn creu cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl leol gael byw yn Sir y Fflint. Gweler y ddolen gyswllt ynghlwm i weld copi o’r Hysbyseb Cyfarwyddyd.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru)
Llywodraeth Cymru Dogfen Ymgynghori 

Ymgynghoriad ar y Ddogfen Gwybodaeth I Denantiaid - Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Medi 2017.

Nod yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn ar y ddogfen ddrafft ‘Gwybodaeth i Denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol’, y bydd landlordiaid cymdeithasol yn ei dosbarthu i’r holl denantiaid perthnasol os caiff Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/gwybodaeth-ddrafft-ar-gyfer-dogfen-tenantiaid-landlordiaid-cymdeithasol

Gellir gweld rhagor o fanylion am y Bil ar wefan Llywodraeth Cymru: 
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/legislation/abolition-of-right-to-buy-and-associated-rights/?skip=1&lang=cy

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol