Hafan > Preswyl > Tai > Hawl i Brynu

Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cael hysbysiad oddi wrth Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, bod cais Cyngor Sir y Fflint am gyfarwyddyd i wahardd Hawl i Brynu, Hawl i Gaffael a hawliau perthnasol, wedi cael ei ganiatáu ar 21 Chwefror 2017 am gyfnod i bum mlynedd.  Yn ystod y cyfnod gwahardd hwn, ni all tenantiaid Cyngor Sir y Fflint na chymdeithasau tai sy’n byw yn Sir y Fflint ymarfer yr hawl i brynu na’r hawl i gaffael. Drwy wahardd yr Hawl i Brynu, bydd Sir y Fflint nid yn unig yn cadw ei stoc bresennol o dai cyngor ond bydd yn diogelu tai newydd er mwyn creu cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl leol gael byw yn Sir y Fflint. Gweler y ddolen gyswllt ynghlwm i weld copi o’r Hysbyseb Cyfarwyddyd.

Ymgynghoriad Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi cais i Lywodraeth Cymru i atal yr Hawl i Brynu tai cyngor yn y sir.  Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd hyn yn golygu na fydd modd i denant brynu eu tŷ cyngor dros gyfnod y gwaharddiad.

Yn ystod 2016, bydd y Cyngor yn rhoi ei Raglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) ar waith pan fydd 500 o dai cyngor a fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ar draws Sir y Fflint dros y pum mlynedd nesaf. Y cyngor fydd yn rheoli’r tai cyngor newydd. Bydd y 300 tŷ fforddiadwy arall yn cael eu rheoli gan gwmni tai newydd, sef NEW Homes, sy’n eiddo i’r Cyngor. 

Drwy atal yr Hawl i Brynu, bydd Sir y Fflint yn cadw ei stoc bresennol o dai cyngor, a bydd hefyd yn diogelu’r tai newydd er mwyn creu cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl leol gael byw yn Sir y Fflint. Bydd y cyngor yn cyflwyno cais Lywodraeth Cymru i atal yr Hawl i Brynu am 5 mlynedd.  Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu llunio deddfwriaeth sylfaenol newydd - Mesur - i roi terfyn ar yr Hawl i Brynu. Byddai'r Mesur drafft yn cael ei baratoi er mwyn i Lywodraeth newydd Cymru ei ystyried fel rhan o'i rhaglen ddeddfwriaethol yn y Cynulliad nesaf.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor Aaron Shotton: “Mae darparu tai fforddiadwy o safon yn flaenoriaeth i Gyngor Sir y Fflint ac mae atal yr Hawl i Brynu yn hanfodol i sicrhau ein bod yn cadw ein stoc tai cyngor presennol ac at y dyfodol.”

 

Gwybodaeth Ychwanegol
Mae'n bwysig nodi mai Llywodraeth Cymru sy’n ymdrin â rheoliadau yn ymwneud â thai cymdeithasol yng Nghymru.  Yn ystod 2015, bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynnig i roi terfyn ar yr Hawl i Brynu i gadw stoc tai cyngor ar draws Cymru. Efallai eich bod wedi clywed am newidiadau i reoliadau tai megis ‘tynnu’r denantiaeth am oes’ ac ‘annog yr hawl i brynu’ trwy gyfrwng y cyfryngau. Mae'r newidiadau hyn yn berthnasol i Loegr yn unig, ac nid yw Sir y Fflint yn ymwybodol o gynigion tebyg i gyflwyno’r rhain yng Nghymru ar hyn o bryd.  

Cwestiynau Cyffredin 

Beth yw'r Hawl i Brynu?

Mae yr Hawl i Brynu yn cael ei chynnwys yn Neddf Tai 1985. Mae'n rhoi’r hawl i fwyafrif tenantiaid sydd â thenantiaeth gadarn, sydd fel rheol yn rhentu gan Awdurdod Lleol, brynu eu cartref am bris rhatach na phris y farchnad. Mae'n destun amodau ac eithriadau penodol.  

Beth fydd atal y cynllun yn ei olygu?

Os bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn cytuno i atal y Cynllun Hawl i Brynu yn Sir y Fflint, yna ni fydd modd i denantiaid brynu eu tŷ cyngor dros gyfnod y gwaharddiad. 

Am faint fydd y gwaharddiad dros dro yn para?

Bydd Sir y Fflint yn gwneud cais am waharddiad am 5 mlynedd. Os caiff y gwaharddiad ei gymeradwyo, gall y cyngor wneud cais i ymestyn y gwaharddiad am 5 mlynedd pellach. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu llunio deddfwriaeth sylfaenol newydd - Mesur - i roi terfyn ar yr Hawl i Brynu. Byddai'r Mesur drafft yn cael ei baratoi er mwyn i Lywodraeth newydd ei ystyried fel rhan o'i rhaglen ddeddfwriaethol yn y Cynulliad nesaf.  

Pryd fydd y gwaharddiad yn dod i rym?

Bydd cais yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a fydd yn penderfynu a ddylid ei ystyried.  Efallai y bydd rhywfaint o oedi wrth iddynt ymdrin â chais Sir y Fflint oherwydd Etholiadau’r Cynulliad ar 16 Mai.  

Allaf i wneud cais i brynu fy nhŷ cyngor nawr?

Gallwch, cewch wneud cais i brynu eich tŷ cyngor cyn y gwneir penderfyniad.  Serch hynny, os bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu ystyried cais Sir y Fflint, bydd pob cais Hawl i Brynu yn cael eu hatal hyd nes y byddwn yn gwybod beth fydd penderfyniad terfynol y Gweinidog. Os caniateir y gwaharddiad, bydd yn golygu nad yw’r cais Hawl i Brynu wedi cael ei gyflwyno, ac ni fydd eich cais yn cael ei brosesu. 

A oes gan denant Hawl i Brynu eu llety gwarchod neu lety â chymorth?

Nid oes hawl i brynu llety lloches ar hyn o bryd, mae’r tai hyn yn cael eu heithrio. 

Faint o dai cyngor sydd gan Sir y Fflint?

Cyfanswm o 7,122 o dai cyngor sydd yn cynnwys 2,315 o dai gwarchod. 

Beth yw'r galw am dai cyngor?

Mae'r galw am dai Cyngor hyd at fis Chwefror 2016 i’w weld isod:

Mae'r galw am dai cyngor
 Math o Eiddo Nifer ar y Rhestr Aros % y Rhestr Aros
1 Ystafell Wely  535 57%
2 Ystafell Wely  298 32%
3 Ystafell Wely  72 8%
4 Ystafell Wely  32 2.5%
5 a 6 Ystafell Wely 7 0.5%
Cyfanswm 944  

Dogfennau perthnasol

Dogfennau Defnyddiol