Cyfle Cyfartal

Cydraddoldeb
Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cyfle cyfartal fel cyflogwr ac fel darparwr gwasanaethau ac mae’n croesawu ceisiadau gan bawb yn y gymuned. Ein nod yw sicrhau nad yw unrhyw un sy’n ymgeisio am swydd neu sy’n gweithio i ni’n cael ei drin yn llai ffafriol ar sail Oedran, Anabledd, Ailbennu rhywedd, Priodas a phartneriaeth sifil, Beichiogrwydd a mamolaeth, Hil, Crefydd neu gred, Rhyw, Tueddfryd Rhywiol.  Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithredu, a bydd yn parhau i weithredu, dulliau a gweithdrefnau penodol i sicrhau bod ei holl weithwyr a’i ddarpar weithwyr yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt yn destun gwahaniaethu annheg. 

Monitro Cydraddoleb
Bydd y wybodaeth a gasglwn ar ein Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal yn cael ei defnyddio i fonitro pa mor effeithiol yw’n polisi cyfle cyfartal o ran recriwitio a dethol staff ac i’n helpu ni i ddatblygu a gwella. Pan fyddwn yn cael eich cais, caiff y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal ei phrosesu ar wahân. Ni fydd aelodau’r panel yn gweld y wybodaeth ac ni chaiff ei defnyddio wrth benderfynu ar eich cais neu wrth benderfynu a ydych yn addas ar gyfer y swydd. Dywedwch wrthym os hoffech unrhyw gymorth neu os hoffech i ni addasu’r broses ddethol am resymau fel crefydd, anabledd, iechyd neu feichiogrwydd.

Cyflogau Cyfartal

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cefnogi egwyddor cyflogau cyfartal am waith cyfartal o werth cyfartal ac yn cydnabod y dylid bod â strwythur cyflogau a graddio heb unrhyw dueddfrydau sydd wedi'i seilio ar feini prawf gwrthrychol.

Archwiliad Cyflogau Cyfartal 2016       
Archwiliad Cyflogau Cyfartal 2017   
Archwiliad Cyflogau Cyfartal 2018
Archwiliad Cyflog Cyfartal 2019

Cynllun Gwarantu Cyfweliad
Mae’r Cynllun Gwarantu Cyfweliad yn un o bump o’r ymrwymiadau sydd ynghlwm wrth Symbol Anabledd Canolfan Byd Gwaith a gaiff ei noddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. O dan y cynllun hwn, mae Cyngor Sir y Fflint yn cytuno i warantu cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd. Mae hyn yn berthnasol i swyddi a hysbysebir yn allanol ac yn fewnol.

Nod yr ymrwymiad hwn yw canolbwyntio ar allu’r ymgeiswyr yn hytrach na’u hanabledd, gan ein bod yn cydnabod y byddent yn cael eu diraddio’n bersonol pe bawn yn eu categoreiddio neu’u stereoteipio ac y byddai hynny hefyd, o bosibl,  yn atal y sefydliad rhag recriwtio’r person gorau ar gyfer y swydd.

  

Beth y mae’r Cynllun Gwarantu Cyfweliad yn ei olygu?
O dan y cynllun, os oes gennych anabledd ac yn ymgeisio am swydd gyda’r Cyngor Sir, rydym yn gwarantu cyfweliad i chi os ydych yn bodloni’r meini prawf neu’r safonau sylfaenol ar gyfer y swydd.

Gofynnir i’r holl ymgeiswyr nodi a hoffent wneud cais drwy gyfrwng y cynllun hwn. Llenwch adran 14 yn y ffurflen gais.

 

Mae Cyngor Sir Y Fflint yn aelod o’r rhaglen Cefnogwyr Amrywiaeth Stonewall ac yn Gyflogwr Anabledd Hyderus.   
 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol