Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynnig Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant

Bydd plant yn gallu manteisio ar y cynnig gofal plant o ddechrau’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair hyd at y mis Medi ar ôl iddynt droi'n bedair. Gweler Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi am fanylion.
 
CYHOEDDIAD: Cynnig Gofal Plant Cymru yn cael ei ehangu yn Sir y Fflint!

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cael ei gyflwyno ar gyfer holl Sir y Fflint  o 1 Mai 2018 a bydd rhieni yn gallu gwneud cais o 9 Ebrill 2018.

Gwnewch gais rŵan i gael derbyn y Cynnig o 1 Mai 2018.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau fod Cynnig Gofal Plant Cymru ar gael i’r holl rieni cymwys ledled Sir y Fflint.

O 1 Mai 2018, bydd rhieni cymwys sy’n gweithio a gyda phlant 3-4 oed ac sy’n byw yn Sir y Fflint yn gallu cael hyd at 30 awr yr wythnos o Ofal Plant ac Addysg Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar trwy’r cynnig Gofal Plant:

Bydd rhieni yn gallu edrych os ydyn nhw’n gymwys ac yn gallu gwneud cais ar-lein am Gynnig Gofal Plant Cymru, Sir y Fflint o 9 Ebrill gan ddefnyddio’r ddolen Cyngor Sir y Fflint Childcare Offer Webpages i baratoi ar gyfer derbyn cyllid cynnig gofal plant ar gyfer plant cymwys o 1 Mai 2018. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am Gynnig Gofal Plant Cymru, Sir y Fflint, mae croeso i chi gysylltu â FISF ar 01352 703500.  

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y cais ar-lein mae croeso i chi gysylltu â Thîm Cynnig Gofal Plant ar 01352 703930 neu anfonwch e-bost at childcareofferapplications@flintshire.gov.uk

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â 30 awr o ofal plant wedi'i ariannu gan y Llywodraeth, sy'n cynnwys Hawl i Addysg Gynnar a Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen i blant tair a phedair oed sydd â rhieni sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd plant sy’n gymwys yn gallu defnyddio’r cynnig o ddechrau’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed tan fis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair.  

Mae’r hawl fel a ganlyn:

Hawliau
 Cynllun Hawl Dysgu Lwfans Gofal Plant
 Hawl Bore Oes  10 awr yr wythnos  20 awr yr wythnos
 Meithrinfa Cyfnod Sylfaen  12.5 awr yr wythnos  17.5 awr yr wythnos

 

Hawl i gynnig gofal plant ar gyfer wythnosau’r gwyliau yn ystod gwyliau’r haf

Bydd Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio a chyda phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yn ystod y tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o’r cynnig 48 wythnos yn cael ei ystyried fel amser tu allan i'r tymor neu 'ddarpariaeth gwyliau'. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 14 wythnos heb fod yn amser y tymor sydd wedi eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi fel yr unigolion hynny sy'n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau'r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu ‘ymestyn’ eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Gweler yr hawl i wyliau pro-rata 9 wythnos:

 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.
 • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant ar gyfer wythnosau yn ystod gwyliau’r haf.

Mae plant wedi’u geni yn nhymhorau’r hydref a’r gwanwyn o bosib yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn, mewn achosion o’r fath bydd dyraniad newydd o ddarpariaeth gwyliau yn cael ei roi am weddill yr amser os ydyn nhw'n gymwys i dderbyn y cynnig ar ddechrau'r ail flwyddyn.

Noder, unwaith y bydd plentyn yn cychwyn addysg llawn amser ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed (mis Medi ar ôl eu 4ydd pen-blwydd) nid oes ganddynt yr hawl i'r cynnig gofal plant.

Datganiad Diogelu Data

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol sy’n ymwneud â phrosesu a gweinyddu eich cofrestriad ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Mae’n bosibl y bydd yr wybodaeth a ddarparwyd gennych chi yn cael ei defnyddio fel a ganlyn:

 • I fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion sy’n cymryd rhan yn y cynnig gofal plant a nifer y bobl o grwpiau gwahanol sy’n cael eu cefnogi (e.e. oed, rhyw a chefndir ethnig)

 • Gan sefydliadau ymchwil cymeradwy, at ddibenion ymchwil a/neu ddadansoddi

 • I gysylltu data o’r ffurflen gais hon gyda ffynonellau data eraill at ddibenion gwerthuso effaith y prosiect ar yr unigolion sy’n cymryd rhan

 • Fe all Cyngor Sir y Fflint rannu eich data gydag awdurdodau lleol eraill, Llywodraeth Cymru a sefydliadau ymchwil cymdeithasol sydd wedi’u cymeradwyo i gynnal ymchwil a/neu ddadansoddiad

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawliau penodol i chi mewn perthynas â data personol a gedwir amdanoch chi. Er enghraifft (ni fwriedir i'r rhain fod yn rhestrau cyflawn):

 • Yr hawl i dderbyn copïau o’r data personol sydd gennym ni neu Lywodraeth Cymru amdanoch chi (efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am hyn), ond mae'n bosibl y bydd rhai mathau o wybodaeth yn cael eu dal yn ôl yn gyfreithlon

 • Yr hawl, dan rai amgylchiadau, i atal prosesu data personol os bydd gwneud hynny yn achosi niwed neu ofid

 • Yr hawl i ofyn am gywiro gwybodaeth anghywir

 • Yr hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n gorfodi ac yn arolygu’r Ddeddf, i asesu p’un ai yw prosesu neu beidio â phrosesu’ch data yn cydymffurfio â darpariaethau’r ddeddf

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw’r wybodaeth a nodwyd ar y Ffurflen Gofrestru am y flwyddyn bresennol, a 6 mlynedd ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol, a'ch hawliau chi, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan - http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth 0303 123 1113.

Rwyf yn datgan bod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth.

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir y Fflint ofyn wirio unrhyw ffaith a ddarparwyd.

Rwyf yn deall, os canfyddir bod gwybodaeth a ddarparwyd yn ffug, yn gamarweiniol neu os oes gwybodaeth heb ei datgelu, y gall hynny olygu na fydd Cyngor Sir y Fflint yn darparu’r cynnig i mi.

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir Y Fflint ofyn i mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn gwneud Cynnig Gofal Plant.

Ticiwch i gadarnhau

Rwyf yn deall, os wyf yn cymryd rhan yn y cynnig gofal plant a ddarperir gan y Llywodraeth, y gall ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi a hwyrach y bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio at y dibenion uchod.  Rwyf wedi darllen ac rwyf yn cytuno â’r datganiadau uchod.

Hysbysiad preifatrwydd Lywodraeth Cymru

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD AR GYFER Y FFURFLENNI MONITRO GWYBODAETH AR GYFER GWASANAETHAU A DDEFNYDDIR DAN Y CYNNIG GOFAL PLANT

Mae gan Lywodraeth Cymru fynediad i ddata personol a sensitif rhieni, gofalwyr a phlant sy’n derbyn gwasanaethau gan awdurdodau lleol.

Mae casglu’r data hwn yn angenrheidiol fel y gellir gweithredu a darparu gwybodaeth a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i wneud penderfyniadau sy’n ymwneud â datblygu’r polisi mewn perthynas â’r cynnig gofal plant sy’n cael ei ddarparu i wella lles economaidd a chymdeithasol yng Nghymru yn unol ag adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Diffinnir data person gan Ddeddf Diogelu Data 1998 fel gwybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn byw.

Diffinnir data personol sensitif gan adran 2 y Ddeddf Diogelu Data fel data personol sy’n cynnwys gwybodaeth fanwl sy’n ymwneud â gwrthrych y data fel rhyw, grŵp ethnig neu gyflwr iechyd.

Chi, fel rhiant neu ofalwr y cyfryw blentyn, sydd â’r hawl i gael eich hysbysu os yw Llywodraeth Cymru yn prosesu neu ddefnyddio’r data hwn.

I ba ddata y mae gan Lywodraeth Cymru fynediad

Mae awdurdodau lleol yn darparu eich manylion chi, fel rhiant neu ofalwr y cyfryw blentyn, neu blant a’r plant sy’n derbyn gwasanaethau dan y cynnig gofal plant gan Lywodraeth Cymru, a bydd hyn yn cynnwys:

 • gwybodaeth bersonol a sensitif amdanoch chi a’ch plentyn, fel dyddiad geni, rhyw, grŵp ethnig, a statws anghenion addysgol arbennig;
 • manylion sylfaenol y gwasanaethau a ddarperir i chi (neu’ch plentyn) a pham y darperir y rhain;

Fodd bynnag, ni fydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cynnwys eich enw nac enw eich plentyn.

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data hwn

Bydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio:

 • i fesur pa mor dda mae Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol yn darparu eu gwasanaethau i chi a’ch plentyn;
 • i gefnogi gwelliannau i’r gwasanaethau hyn;
 • i ddyrannu arian i Awdurdodau Lleol ac eraill; neu
 • i gefnogi ymchwil ehangach i ddarpariaeth gwasanaethau i chi a’ch plentyn, neu eraill;
 • i gysylltu data o’r ffurflen hon â ffynonellau data eraill at ddiben gwerthuso effaith y prosiect ar yr unigolion sy’n cymryd rhan.

Ni fydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio ganddynt:

 • i gymryd unrhyw gamau mewn perthynas â chi neu’ch plentyn;
 • i’ch enwi chi neu’ch plentyn mewn unrhyw adroddiadau.

Bydd y data a anfonir i Lywodraeth Cymru yn cael ei gadw’n ddiogel ganddi a bydd ond yn cael ei rannu ag eraill dan fesurau rheoli llym. Ni fydd byth yn cael ei rannu mewn ffordd a fydd yn golygu y gellir eich adnabod chi neu’ch plentyn

Fel rhan o’i rôl fel rheolydd data ar gyfer y data a drosglwyddir i Lywodraeth Cymru, gall Llywodraeth Cymru rannu’r data a ddarperir iddi gydag asiantaethau ac ymchwilwyr nad ydynt yn rhan o’r llywodraeth, ond at ddibenion ystadegol neu ymchwil yn unig. Ym mhob achos, bydd eitemau data a allai adnabod unigolion yn cael eu tynnu a bydd unrhyw ddatgeliadau o’r fath yn cael eu cymeradwyo a’u rheoli gan gytundeb mynediad data Llywodraeth Cymru priodol a fydd

 • sicrhau bod data yn cael ei drosglwyddo, ei storio a’i ddistrywio yn y pen draw;
 • cyfyngu ar y defnydd o’r gofyniad penodol a nodwyd; gan ganiatáu i’r data gael ei gadw am oes y prosiect ymchwil yn unig

Gellir sicrhau bod canlyniadau dadansoddiadau a gynhaliwyd drwy ddefnyddio’r data ond gan ddefnyddio cyfansymiau cyfanredol ar gael mewn cyhoeddiadau ystadegol neu ymchwil a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru a hefyd drwy ddata ar wefan data StatsCymru, sydd ar gael yma:

http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=People+and+communities&skip=1&lang=cy

Eich hawliau

Mae Deddf Diogelu Data (1998) yn rhoi hawliau penodol i unigolion mewn perthynas â’r data personol sy’n cael ei ddal amdanynt. Mae enghreifftiau o rai, ond nid pob un, o’r hawliau hyn yn cynnwys:

 • yr hawl i ofyn am a derbyn copïau o’r data personol y mae Llywodraeth Cymru yn ei gadw amdanoch chi (efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi fach am hyn), er y gellir atal rhywfaint o wybodaeth yn gyfreithlon ar adegau
 • yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i atal data personol rhag cael ei brosesu pe bai gwneud hynny’n achosi niwed neu drallod
 • yr hawl i ofyn am i wybodaeth anghywir gael ei chywiro
 • Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n gorfodi a goruchwylio Deddf Diogelu Data 1998, i asesu a yw prosesu eich data personol yn debygol o gydymffurfio â darpariaethau’r Ddeddf ai peidio.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd data amdanoch chi (neu’ch plentyn) yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, os ydych am atal cydsyniad i rwystro’ch data personol rhag cael ei brosesu, neu os oes gennych unrhyw bryderon am gywirdeb data personol neu am arfer unrhyw un o’ch hawliau dan Ddeddf Diogelu Data 1998, ysgrifennwch atom ni yn defnyddio’r manylion isod.

Hannah Thomas
CP2, Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Ffôn: 0300 025 0508
e-bost: Hannah.Thomas018@wales.gsi.gov.uk

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, CF10 3NQ. E-bost: DataProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk

Gellir cysylltu â’r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545745.

Eich Gwybodaeth chi a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae darpariaethau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn berthnasol i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosib y caiff gwybodaeth a gedwir amdanoch chi ei datgelu, os ceir cais rhyddid gwybodaeth. Os gofynnir am unrhyw wybodaeth a roddwyd i ni gennych chi mewn cais o’r fath, byddai Llywodraeth Cymru fel arfer yn ymgynghori â chi er mwyn gweld pa niwed, os o gwbl, fyddai'n cael ei achosi o ddatgelu'r wybodaeth i'r cyhoedd.

Rwyf yn deall y gall Cyngor Sir y Fflint ofyn i mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn gwneud Cynnig Gofal Plant i mi.

Rwyf yn deall, os wyf yn cymryd rhan yn y Cynnig Gofal Plant wedi'i ariannu gan y Llywodraeth, y gall ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru gysylltu â mi ac y gall y wybodaeth gael ei defnyddio fel y nodir uchod.

Rwyf wedi darllen y datganiadau uchod ac rwy'n cytuno â nhw ac yn cytuno â'r datganiad Diogelu Data