Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Preswylfa, Hendy Road, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ. 01352 803444
Gwasanaethau Cymdeithasol Blant, Chapel Street, Y Fflint, CH6 5BD. 01352 701000

Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? (PDF)

Ailalluogi (PDF)
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr (PDF)
Teleofal (PDF)
Synwyryddion teleofal (PDF)

Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar Broses Pontio Pobl Ifanc ag Anableddau (PDF)

Eich Hawl i Ganmol a Chwyno
Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol
Addasiadau yn eich cartref
Gwasanaethau i Bobl Fyddaryn Sir y Fflint
Gwasanaethau Gofal yn eich cartref eich hun
Offer i'ch Helpu gyda'ch Anabledd
Yr Hen Fragdy - yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.
Rôl y Tîm Dirprwyaeth
Calendr Caffi Cofio

Pontio
Pontio - cyflwyniad i'r broses o symud o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i blant i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion. Mae'n cwmpasu anableddau corfforol yn ogystal ag anableddau dysgu.
Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar Broses Pontio Pobl Ifanc ag Anableddau

Cartref Gofal
Meddwl am Gartref Gofal
Rhestr o Ddarparwyr Cymeradwy: Cartrefi Gofal

Taliadau Uniongyrchol
Direct Payments factsheet
Taliadau Uniongyrchol Fersiwn Hawdd ei Darllen
Cyfrif Taliad Uniongyrchol
Canllaw i gyfuno'ch cyllid gyda phobl eraill
Cyfuno'ch Taliadau Uniongyrchol â phobl eraill

Taliadau
Taliadau am Ofal yn y Cartref
Talu am Ofal Preswyl
Y Taliadau Gohiriedig - cynorthwyo perchnogion cartrefi a chostau gofal preswyl nes iddynt wertho eu heiddo.

Gofalwyr
Lyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr NEWCIS
Canllaw Gofalwyr Hanfodol
Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr yn Sir y Fflint
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr

Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd (PDF)
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol i Blant (PDF)

Gwasanaethau Cymdeithasol Trosolwg 2015-16 (PDF)
Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15 (PDF)
Datganiad Comisiynu Dementia Gogledd Cymru

Cydweithio â Chi I wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hyn yn Sir y Fflint (PDF)

FFRAMWAITH AR GYFER CYFLENWI IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL INTEGREDIG i  BOBL HŶN sydd ag ANGHENION CYMHLETH. DATGANIAD O FWRIAD GOGLEDD CYMRU (PDF)

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17

Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15

Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2014 (PDF)

Gwasanaethau Cymdeithasol Gweithdrefn Gwyno a Rhoi Sylwasau (PDF)