Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Cymdeithasol > Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Preswylfa, Hendy Road, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ. 01352 803444
Gwasanaethau Cymdeithasol Blant, Chapel Street, Y Fflint, CH6 5BD. 01352 701000

Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? 

Ailalluogi 
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr 
Teleofal 
Synwyryddion teleofal 

Eich Hawl i Ganmol a Chwyno - Canllaw i'r broses gwyno ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn cydymffurfio â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru.

Llinellgofal - Mae gwasanaeth monitro larwm argyfwng rhoi'r gallu i alw am gymorth pa bryd bynnag yr angen yn codi i chi.
Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol - Explains the assessment process for Social Services Occupational Therapy services.

Addasiadau yn eich cartref - Canllaw i'r broses gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.
Gwasanaethau Gofal yn eich cartref eich hun - Gwybodaeth am wasanaethau gofal cartref, gan gynnwys rhestr o ddarparwyr lleol a'r mathau o ofal maent yn eu cynnig.
Offer i'ch Helpu gyda'ch Anabledd - Yn egluro pa gyfarpar y Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu.

Rôl y Tîm Dirprwyaeth - Mae’r Tîm yn darparu cymorth arbenigol i bobl ddiamddiffyn yr ystyrir nad ydynt yn gallu rheoli eu harian eu hunain yn feddyliol neu’n gorfforol.

Yr Hen Fragdy - yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.
Calendr Caffi Cofio - Gall unigolion sy’n byw â cholled cof ymgynnull gyda’u gofalwyr mewn amgylchedd diogel a chefnogol.Pontio
Pontio - cyflwyniad i'r broses o symud o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i blant i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion. Mae'n cwmpasu anableddau corfforol yn ogystal ag anableddau dysgu.
Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar Broses Pontio Pobl Ifanc ag Anableddau

Cartref Gofal
Meddwl am Gartref Gofal - a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. I bobl sy'n ystyried symud i ofal preswyl.

Rhestr o Ddarparwyr Cymeradwy: Cartrefi Gofal

Taliadau Uniongyrchol
Taflen Ffeithiau Taliadau Uniongyrchol - canllawiau byr am daliadau uniongyrchol.

Taliadau Uniongyrchol Fersiwn Hawdd ei Darllen
Cyfrif Taliad Uniongyrchol
Canllaw i gyfuno'ch cyllid gyda phobl eraill
Cyfuno'ch Taliadau Uniongyrchol â phobl eraill

Taliadau
Taliadau am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol - yn cynnwys taliadau gwasanaeth
Talu am Ofal Preswyl - yn cynnwys taliadau gwasanaeth
Y Taliadau Gohiriedig - cynorthwyo perchnogion cartrefi a chostau gofal preswyl nes iddynt wertho eu heiddo.

Ffurflen Gais i Ymuno a'r Cynllun Taliadau Gohiriedig - ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dymuno gohirio talu rhan neu gyfanswm o’u costau gofal tan ddyddiad diweddarach

Gofalwyr
Lyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr NEWCIS
Canllaw Gofalwyr Hanfodol
Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr yn Sir y Fflint
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr

Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol i Blant 
Gwasanaethau Cymdeithasol Trosolwg 2015-16 
Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15 
Datganiad Comisiynu Dementia Gogledd Cymru

Cydweithio â Chi I wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hyn yn Sir y Fflint 

FFRAMWAITH AR GYFER CYFLENWI IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL INTEGREDIG i  BOBL HŶN sydd ag ANGHENION CYMHLETH. DATGANIAD O FWRIAD GOGLEDD CYMRU 

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017 - 18

Social Services Annual Report 2016 - 17

Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2014 

Gwasanaethau Cymdeithasol Gweithdrefn Gwyno a Rhoi Sylwasau