Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Taflenni Gwybodaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Preswylfa, Hendy Road, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ. 01352 803444
Gwasanaethau Cymdeithasol Blant, Chapel Street, Y Fflint, CH6 5BD. 01352 701000

Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth?
Newyddlen Gwasanaethau Anabledd (PDF)

Easy Read Newyddlen Gwasanaethau Anabledd (PDF)
Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar Broses Pontio Pobl Ifanc ag Anableddau (PDF)

Eich Hawl i Ganmol a Chwyno
Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol
Beth yw adolygiad?
Ailalluogi
Addasiadau yn eich cartref
Gwasanaethau i Bobl Fyddaryn Sir y Fflint
Gwaith Cymdeithasol Ysbytai
Gwasanaethau Gofal yn eich cartref eich hun
Offer i'ch Helpu gyda'ch Anabledd
Yr Hen Fragdy - yn wasanaeth dydd a chanolfan adnoddau arbenigol ar gyfer pobl iau â dementia.
Rôl y Tîm Dirprwyaeth
Calendr Caffi Cofio

Pontio
Pontio - cyflwyniad i'r broses o symud o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i blant i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion. Mae'n cwmpasu anableddau corfforol yn ogystal ag anableddau dysgu.
Canllaw i Rieni a Gofalwyr ar Broses Pontio Pobl Ifanc ag Anableddau

Cartref Gofal
Meddwl am Gartref Gofal
Rhestr o Ddarparwyr Cymeradwy: Cartrefi Gofal

Taliadau Uniongyrchol
Taliadau Uniongyrchol
Taliadau Uniongyrchol Fersiwn Hawdd ei Darllen
Cyfrif Taliad Uniongyrchol
Canllaw i gyfuno'ch cyllid gyda phobl eraill
Cyfuno'ch Taliadau Uniongyrchol â phobl eraill

Taliadau
Taliadau am Ofal yn y Cartref
Talu am Ofal Preswyl
Y Taliadau Gohiriedig - cynorthwyo perchnogion cartrefi a chostau gofal preswyl nes iddynt wertho eu heiddo.

Gofalwyr
Lyfryn Gwybodaeth i Ofalwyr NEWCIS
Rhifau a gwefannau defnyddiol
Ailalluogi: Canllaw i ofalwyr
Asesiad o Anghenion Gofalwyr - gwybodaeth am asesiadau gofalwyr - gan gynnwys ffurflen hunanatgyfeirio.
Cefnogi Gofalwyr - esbonio asesiadau gofalwyr a chyflwyno gwasanaethau sydd ar gael.
Pontio'r Bwlch - Canllaw Gofalwyr i Wasanaethau Seibiant a Gofal Amgen Tymor Byr gan NEWCIS

Anabledd Dysgu
Gofal Tymor Byr - gwybodaeth am y tri byngalo a redir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n cynnig seibiannau byr i bobl ag anableddau dysgu.
Pethau i'w gwneud yn ystod y dydd - cyflwyniad i opsiynau ar gyfer gweithgareddau yn ystod y dydd i oedolion ag anableddau dysgu.

Plant
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd (PDF)
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol i Blant (PDF)

Gwasanaethau Cymdeithasol Trosolwg 2015-16 (PDF)
Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15 (PDF)
Datganiad Comisiynu Dementia Gogledd Cymru

Cydweithio â Chi I wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hyn yn Sir y Fflint (PDF)

FFRAMWAITH AR GYFER CYFLENWI IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL INTEGREDIG i  BOBL HŶN sydd ag ANGHENION CYMHLETH. DATGANIAD O FWRIAD GOGLEDD CYMRU (PDF)

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17

Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15

Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2014 (PDF)

Gwasanaethau Cymdeithasol Gweithdrefn Gwyno a Rhoi Sylwasau (PDF)