Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Cynllun Tocyn Bws Rhatach

Mae Cynllun Tocyn Bws Rhatach Cymru Gyfan, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yn rhoi hawl i bobl dros 60 a phobl gyda rhai anableddau sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol dilys ledled Cymru

Cewch ddefnyddio'ch tocyn hefyd i deithio am ddim ar siwrneiau trawsffiniol sy'n mynd i Loegr, ar yr amod fod eich siwrnai'n ddi-dor ac yn cychwyn neu'n gorffen yng Nghymru.

**Newidiadau i gardiau teithio consesiynol**
O fis Mehefin 2019, mae cardiau teithio consesiynol yn newid i gardiau newydd gan Drafnidiaeth Cymru. Bydd yr hen gardiau yn ddilys ar gyfer teithio ac yn cynnig yr un buddion nes 31 Rhagfyr 2019. Byddwch yn derbyn eich cerdyn newydd os ydych yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol o fis Mehefin 2019. Os ydych yn archebu cerdyn newydd, byddwch yn derbyn yr un math o gerdyn a’r un sydd gennych yn barod. Byddwch angen newid eich hen gerdyn i gerdyn newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. I newid eich cerdyn, bydd angen i chi wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol newydd.

Fedra' i hawlio tocyn teithio am ddim?

Mae gennych hawl i docyn teithio mantais am ddim os ydych chi'n byw'n barhaol yn Sir y Fflint AC os ydych:

 • Yn 60 oed neu hŷn
 • Wedi'ch cofrestru'n ddall neu'n gweld yn rhannol
 • Wedi'ch cofrestru'n gwbl neu'n ddifrifol fyddar
 • Heb leferydd
 • Heb freichiau neu'ch bod wedi colli defnydd y ddwy fraich yn yr hir dymor
 • Yn anabl neu wedi dioddef anaf, sy'n amharu'n sylweddol ac yn hir dymor ar eich gallu i gerdded
 • Yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl (gydag elfen symudedd cyfradd UWCH)
 • Yn cael Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) :
  8 pwynt neu ragor - Cyfathrebu a gallu geiriol.
  12 pwynt neu ragor- Cynllunio a dilyn taith.
  8 pwynt neu ragor - Symud o le i le.
 • Yn derbyn atodiad symudedd pensiynwr rhyfel
 • Ag anabledd dysgu, hynny yw, gyda chyflwr datblygiad meddwl ataliedig neu anghyflawn sy'n cynnwys nam sylweddol ar ddeallusrwydd a gweithredu cymdeithasol
 • Yn methu cael, pe gwnaed cais, drwydded i yrru cerbyd modur dan Ran III y Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, yn unol ag adran 92 o'r Ddeddf, (ffitrwydd corfforol) ac eithrio ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus h.y. wedi cael trwydded yrru wedi'i gwrthod am resymau meddygol.

Nid yw'r rhestr uchod yn gyflawn. Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried gan bobl nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr uchod, yn amodol ar ddarparu neu ofyn am gyngor meddygol neu dystiolaeth feddygol annibynnol fel y bo'n briodol. Fe all fod tâl am y gwasanaeth hwn, a fydd yn daladwy gan yr ymgeisydd.

Sut ydw i'n gwneud cais?

I wneud cais am eich tocyn bws am ddim llenwch ffurflen gais yn llawn a'i dychwelyd yn un o'r ffyrdd canlynol: -

 • Trwy'r post i:  Cyngor Sir y Fflint, Trafnidiaeth Gyhoeddus, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NB
 • Yn bersonol yn swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu.
 • Ffoniwch ein Huned Drafnidiaeth ar 01352 702856.

Ffurflen gais am Gerdyn Teithio Rhatach ar gyfer pobl 60 oed a throsodd

Ffurflen gais am Gerdyn Teithio Rhatach i bobl sy'n gwneud cais ar sail anabledd

Bydd angen ichi gyflenwi'r dogfennau canlynol gyda'ch cais: -

 • Ffurflen gais wedi'i llenwi.
 • Llun lliw wyneb llawn maint pasbort diweddar gyda'ch enwi wedi'i BRINTIO ar y cefn
 • Prawf eich bod yn byw'n barhaol yn Sir y Fflint megis bil gwasanaethau cyhoeddus (nwy/ trydan); bil Treth y Cyngor; tystiolaeth o daliadau rhent; trwydded yrru gyfredol; dogfennau Budd-daliadau.
 • Prawf o hawl megis eich tystysgrif geni, pasbort neu drwydded yrru i ddangos eich oed neu lythyr budd-dal, neu bapurau swyddogol eraill sydd â'ch dyddiad geni arnynt.

Mae ffotogopïau'n dderbyniol.

Os ydych yn anabl bydd angen ichi gyflenwi tystiolaeth o'ch anabledd.

Eglurhad ar ofynion prawf cymhwyster i bobl anabl a’u cyd-deithwyr 

Faint y mae tocyn yn ei gostio?

Rhoddir eich tocyn bws yn rhad ac am ddim.*

*Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw gostau a geir gan yr ymgeisydd wrth gael a chyflwyno dogfennau, yn cynnwys tystiolaeth ffotograffig a/neu feddygol os oes angen, ar gyfer gwneud cais am docyn.

Pwy sy'n rhoi'r tocyn?

Mae'r tocyn yn cael ei roi gan Gyngor Sir y Fflint ar ôl cwblhau'r drefn gwneud cais briodol a gellir ei ddefnyddio am gyhyd ag y bydd deiliad y tocyn yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd.

Sut wyf yn adnewyddu fy nhocyn?

Nid yw tocynnau bws yn darfod felly 'does dim angen eu hadnewyddu.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Rydym yn anelu at brosesu tocynnau cyn gyflymed â phosibl ac, os yw'r holl dystiolaeth a gyflenwir yn foddhaol (h.y. y math cywir o brawf, llun priodol ayb), fe ddylech dderbyn eich tocyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch cais, byddwn yn cysylltu â chi naill ai dros y ffôn neu'n ysgrifenedig o fewn 10 diwrnod gwaith.

Caiff pob tocyn ei anfon yn uniongyrchol i'r cyfeiriad a roddwyd ar y ffurflen gais trwy bost ail ddosbarth, felly gadewch amser ychwanegol ar gyfer cludiad os gwelwch yn dda.

Sylwch os gwelwch yn dda, oherwydd y nifer mawr o geisiadau a dderbyniwn, y gall fod amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth pryd y gall amseroedd danfon amrywio o'r safonau hyn.

Beth arall sydd angen imi ei wybod?

Mae Tocynnau Bws Rhatach Sir y Fflint  yn rhoi amodau a thelerau llawn defnyddio tocynnau bws, yn ogystal â mwy o gyfarwyddyd am y broses gwneud cais.

Os anghofiwch chi eich tocyn bws wrth fynd ar siwrnai, bydd angen ichi dalu'r pris tocyn priodol, nad oes modd ei ad-dalu.