Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd

Gwasanaethau Stryd

Rhowch wybod am unrhyw broblemau sy'n effeithio ar strydoedd, priffyrdd neu fannau agored e.e. goleuadau stryd, tipio anghyfreithlon, torri glaswellt, tyllau yn y ffordd ac ati.

School Bus Timetables

Timetables starting September 2017

Active Travel Integrated Network Map Consultation

Public consultation has now started on Flintshire County Council's Integrated Network Map and Schedule.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn yn Sir y Fflint

Ymgynghoriad Gweithredu Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn Sir y Fflint

Ymgynghoriad Cynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 2015

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft 2015.

Active Travel Existing Route Map Consultation Summary

Lansiodd Cyngor Sir y Fflint ymgynghoriad statudol ar ei Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol drafft (ERM) yn Sioe Dinbych a Fflint ar 20 Awst 2015

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol o ddefnydd i bobl sydd am gynllunio'u teithiau cerdded a beicio a bydd

Ymgynghoriad Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Ymgynghoriad Teithio Llesol Cyngor Sir y Fflint.

Teithio Llesol

Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint

Maes Parcio Talu ac Arddangos

Maes Parcio Talu ac Arddangos

Goleuadau stryd a dodrefn stryd â golau

Sut i roi gwybod am ddiffygion, ein hamseroedd ymateb a diffygion sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin

Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Gwybod am broblem ar y briffordd (yn cynnwys llwybr troed) e.e. tyllau neu ddiffygion eraill

Cŵn yn baeddu

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo. Dirwyon a gorfodaeth yn erbyn cŵn yn baeddu

Amserlenni bysiau

Amserlenni a chynllunio teithiau, Amseroedd bysiau ar eich ffôn symudol! Mwy o wybodaeth am wasanaethau

Bathodyn Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Gwnewch gais ar-lein am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio

Amseroedd a thocynnau trên (National Rail)

Wyddoch chi fod llefydd pwrpasol i gadw beiciau yn holl orsafoedd trên y sir?

Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Rhowch wybod am arwyddion sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll, sy'n anniogel neu sy'n fudr neu'n aneglur ar y ffordd neu'r palmant

Gerbyd Wedi'i Adael

Caiff cerbyd ei drin fel un sydd wedi'i adael os yw wedi cael ei adael mewn ardal am gyfnod o amser neu os nad oes ganddo geidwad cofrestredig.

Cardiau Rheilffordd Rhatach yr Henoed

O'r 1af Ebrill 2014, ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn rhoi Cardiau Rheilffordd yr Henoed yn rhad ac am ddim mwyach.

Clirio ysbwriel a gwasanaeth ysgubo

Sut a phryd rydym ni'n ysgubo'r strydoedd a sut y gallwch adrodd problem

Codi posteri ac arwyddion yn anghyfreithlon

Pwy sy'n ymdrin â phosteri a godir yn anghyfreithlon neu pa arwyddion sydd angen caniatâd a pha rai sydd ddim.

Cŵn crwydredig, coll a pheryglus

Dysgwch am beth i'w wneud os dewch ar draws ci crwydr, beth sy'n digwydd ar ôl iddynt gael eu dal a beth i'w wneud os yw eich ci chi ar goll

Cynlluniau trwyddedau parcio

Gwneud cais am drwydded barcio

Cysyllti a Ni - Gwasanaethau Stryd

Pwrpas Gwasanaethau Stryd yw darparu un pwynt cyswllt. Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Diogelwch y ffyrdd

Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau

Dodrefn stryd

Rhowch wybod am gelfi stryd sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll neu'n anniogel e.e. arhosfannau bysiau, meinciau / rhwystrau damweiniau ac ati

Gorchmynion rheoliadau traffig

Mae'r Hysbysiadau a ganlyn yn ymwneud â Gorchmynion Rheoliadau Traffig sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd yn y Sir

Graffiti

Sut i adrodd achosion graffiti a phwy sy'n delio â graffiti

Hawliau tramwy cyhoeddus

Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin

Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft

Mae'r Awdurdod yn dymuno darparu dull cyson ar gyfer parcio oddi ar y stryd trwy ehangu gofodau talu ac arddangos fydd yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion yr holl gymunedau lleol sy'n cynnig darpariaeth parcio ceir gyda 40 gofod neu fwy.

Llifogydd a draeniad

Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

Meysydd parcio

Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio, sut i roi gwybod am broblem cynnal a chadw

Parcio dirwyon a gorfodi

Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd

Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)

Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff

Toiledau cyhoeddus

Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR

Coed, Gwrychoedd a Glaswellt

Gwybodaeth am gynnal a chadw tiroedd a sut i roi gwybod am broblem

Polisi torri glaswellt drafft

Mae'r Cyngor yn adolygu ei bolisi torri glaswellt. Mae'r newidiadau yn rhan o'r mesurau arbed arian sy'n cael eu cyflwyno fel rhan o her y Cyngor Sir i ddod o hyd i dros £18 miliwn o arbedion yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Polisi Goleuadau Stryd Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.