Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Ffyrdd, Strydoedd a Theithio

Edrychwch ar amseroedd bysus, gwneud cais am bàs bws / cerdyn rheilffordd, rhoi gwybod am dwll yn y ffordd, edrych ar waith ffordd ar fap, talu dirwy parcio a mwy.

Strategaeth Ddrafft Toiledau Lleol ar gyfer Sir y Fflint

Draft Local Toilet Strategy for Flintshire

Amserlen Bws Ysgol

Amserlenni'n cychwyn ym mis Medi 2018

Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Gweld y Gorchymyn a map o'r ardal gyfyngedig.

Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn

Yn dilyn cyfnod ymgynghori yn gynharach yn 2017, mae Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno i roi Gorchymyn Gwarchod Mannau.

B5129 – Shotton a Queensferry – Arbed Amser Siwrnai a Lonydd Bws Arfaethedig

Hoffwn glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesawir ymateb

Ymgynghoriad Cynllun Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru 2015

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Drafft 2015.

Crynodeb Ymgynghoriad Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Lansiodd Cyngor Sir y Fflint ymgynghoriad statudol ar ei Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol drafft (ERM) yn Sioe Dinbych a Fflint ar 20 Awst 2015

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Cludiant Cymunedol yn Sir y Fflint

Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol o ddefnydd i bobl sydd am gynllunio'u teithiau cerdded a beicio a bydd

Goleuadau stryd a dodrefn stryd â golau

Sut i roi gwybod am ddiffygion, ein hamseroedd ymateb a diffygion sy'n cael blaenoriaeth, cwestiynau cyffredin.

Teithio Llesol

Gweld gwybodaeth am Teithio Byw yn Sir y Fflint

Tyllau a phalmentydd a ffyrdd diffygiol

Gwybod am broblem ar y briffordd (yn cynnwys llwybr troed) e.e. tyllau neu ddiffygion eraill

Cŵn yn baeddu

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo. Dirwyon a gorfodaeth yn erbyn cŵn yn baeddu

Amserlenni bysiau

Amserlenni a chynllunio teithiau, Amseroedd bysiau ar eich ffôn symudol! Mwy o wybodaeth am wasanaethau

Bathodyn Glas

Gwnewch gais am fathodyn glas neu adnewyddwch un presennol.

Tocyn bws (pobl dros 60 neu bobl anabl)

Gwnewch gais ar-lein am bas bws, cael pas newydd neu edrych ar delerau defnyddio

Amseroedd a thocynnau trên (National Rail)

Wyddoch chi fod llefydd pwrpasol i gadw beiciau yn holl orsafoedd trên y sir?

Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Rhowch wybod am arwyddion sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll, sy'n anniogel neu sy'n fudr neu'n aneglur ar y ffordd neu'r palmant

Gerbyd Wedi'i Adael

Caiff cerbyd ei drin fel un sydd wedi'i adael os yw wedi cael ei adael mewn ardal am gyfnod o amser neu os nad oes ganddo geidwad cofrestredig.

Cardiau Rheilffordd Rhatach yr Henoed

Sut i ymgeisio am neu adnewyddu Cerdyn Trên Uwch.

Clirio ysbwriel a gwasanaeth ysgubo

Sut a phryd rydym ni'n ysgubo'r strydoedd a sut y gallwch adrodd problem

Codi posteri ac arwyddion yn anghyfreithlon

Pwy sy'n ymdrin â phosteri a godir yn anghyfreithlon neu pa arwyddion sydd angen caniatâd a pha rai sydd ddim.

Cŵn crwydredig, coll a pheryglus

Dysgwch am beth i'w wneud os dewch ar draws ci crwydr, beth sy'n digwydd ar ôl iddynt gael eu dal a beth i'w wneud os yw eich ci chi ar goll

Cynlluniau trwyddedau parcio

Gwneud cais am drwydded barcio

Cysyllti a Ni - Gwasanaethau Stryd

Pwrpas Gwasanaethau Stryd yw darparu un pwynt cyswllt. Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Diogelwch y ffyrdd

Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau

Dodrefn stryd

Rhowch wybod am gelfi stryd sydd wedi'u difrodi, sydd ar goll neu'n anniogel e.e. arhosfannau bysiau, meinciau / rhwystrau damweiniau ac ati

Gorchmynion rheoliadau traffig

Mae'r Hysbysiadau a ganlyn yn ymwneud â Gorchmynion Rheoliadau Traffig sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd yn y Sir.

Graffiti

Sut i adrodd achosion graffiti a phwy sy'n delio â graffiti.

Hawliau tramwy cyhoeddus

Gallwch weld y rhwydwaith hawliau tramwy, hawliau a chyfrifoldebau a chael atebion i gwestiynau cyffredin

Y Strategaeth Parcio Ceir Drafft

Mae'r Awdurdod yn dymuno darparu dull cyson ar gyfer parcio oddi ar y stryd trwy ehangu gofodau talu ac arddangos fydd yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion yr holl gymunedau lleol sy'n cynnig darpariaeth parcio ceir gyda 40 gofod neu fwy.

Llifogydd a draeniad

Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

Meysydd parcio

Prisiau a chyfyngiadau talu ac arddangos, map yn dangos lleoliad pob maes parcio, sut i roi gwybod am broblem cynnal a chadw

Parcio dirwyon a gorfodi

Os na fyddwch yn cadw at y rheolau, fe allech ddod o hyd i Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) - ar eich ffenestr flaen pan ddewch chi'n ôl i'ch cerbyd

Tipio-anghyfreithlon (dympio sbwriel)

Sut i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a dyletswydd gofal deiliaid tai dros gael gwared ar eu gwastraff

Toiledau cyhoeddus

Rhowch wybod am broblem neu gwnewch gais am allwedd RADAR

Coed, Gwrychoedd a Glaswellt

Gwybodaeth am gynnal a chadw tiroedd a sut i roi gwybod am broblem.

Polisi Goleuadau Stryd Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi goleuadau stryd presennol I ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon, ac I greu'r ôl-troed carbon lleiaf bosibl.