Cŵn yn baeddu

Nid oes neb yn hoffi gweld baw cŵn mewn mannau cyhoeddus. Yn ogystal â bod yn annifyr, gallai fod yn niweidiol ac er bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn codi baw ar ôl eu cŵn, mae nifer bach o bobl yn dewis anwybyddu’r rheolau.

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo ar-lein (agorir e-ffurflen)

Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd

Beth sy’n digwydd nesaf?
Anfonir eich adroddiad at ein tîm Streetscene ac fe'i delir â hwy gan y Cydlynydd Ardal perthnasol.

Dirwyon a gorfodaeth yn erbyn cŵn yn baeddu
Os bydd ci yn baeddu mewn man cyhoeddus, yna yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i’r perchennog neu’r unigolyn sy’n gofalu am y ci ar y pryd glirio ei faw. Yr enw ar y gyfraith hon yw Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005. Mae ‘man cyhoeddus’ yn golygu unrhyw ardal sy’n agored i’r awyr a lle mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad (trwy dâl neu’n ddi-dâl). Dyma enghreifftiau o’r mathau o lefydd sy’n dod dan y Ddeddf hon:

  • Y priffyrdd (er enghraifft ffyrdd, palmentydd a llwybrau troed)
  • Mannau agored cyhoeddus
  • Canol trefi a chanolfannau siopa
  • Meysydd parcio
  • Caeau chwarae
  • Gaeau chwarae ysgolion (Dan delerau Deddf Addysg 1996, Adran 547, gellir erlid unrhyw un heb awdurdod cyfreithiol sy’n bresennol ar gaeau a safleoedd ysgolion sy’n achosi neu’n caniatáu niwsans neu aflonyddwch.  Mae hyn yn cynnwys niwsans sy’n codi o faw cŵn).

Mae’n drosedd i’r rheiny sydd â chŵn yn eu gofal adael iddynt fawa ac yna gadael y baw ar ôl.  Gall unrhyw un sy’n dewis peidio â chlirio baw ei gi yn Sir y Fflint wynebu Hysbysiad Cosb Benodedig (HCB). Y tâl am Hysbysiad Cosb Benodedig a gyflwynir yn Sir y Fflint yw £75 ac fe’u cyflwynir yn lle erlyn. Ni cheir gostyngiad yn y tâl am ei ad-dalu’n gynt. Mae Heddlu’r Gogledd a Thîm Gorfodaeth Cyngor Sir y Fflint yn cydweithio’n rhagweithiol i sicrhau bod ein cymunedau’n parhau i fod yn ddiogel a gwyrdd a bod y rhai sy’n dewis anwybyddu’r gyfraith yn talu’r pris.  Gall awdurdodau lleol hefyd ddod â Gorchmynion Rheoli Cŵn i rym ar dir perthnasol ar ôl ymgynghori ar y mater.  Darllenwch Orchymyn Rheoli Cŵn Cyngor Sir y Fflint.

Gallai perchnogion sy’n rhoi’r baw mewn bag ond yna yn methu ei roi mewn bin neu fynd ag ef adref (e.e. gan ei daflu i wrych, neu ei hongian o goed / gatiau) wynebu uchafswm cosb o £2,500 am drosedd sbwriel.