Hafan > Preswyl > Gwasanaethau Stryd > Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Arwyddion priffyrdd neu enwau strydoedd

Rydym yn gyfrifol am sicrhau fod arwyddion priffyrdd yn lân, heb eu difrodi ac yn gwbl weladwy i ddefnyddwyr priffyrdd.

Y gwasanaeth a ddarparwn

Byddwn yn cael gwared ar graffiti, posteri anghyfreithlon a baw oddi ar arwyddion priffyrdd. Byddwn hefyd yn torri unrhyw goed/gwrychoedd ac ati sy’n perthyn i’r cyngor ac sy’n atal pobl rhag gweld arwyddion yn glir. Os nad ydym yn berchen ar y goeden/gwrych byddwn yn cysylltu â’r perchennog ac yn gofyn iddo/iddi gael gwared ar y rhwystr. Os oes unrhyw arwydd wedi’i ddifrodi byddwn yn trefnu bod y gwaith trwsio gofynnol yn cael ei wneud.

Nid ydym yn cynnal a chadw’r arwyddion canlynol: arwyddion gwybodaeth yr AA, arwyddion preifat.

Cysyllti A Ni - Gwasanaethau Stryd

Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Caiff eich adroddiad ei anfon at ein tîm Gwasanaethau Stryd. Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost byddwch yn derbyn neges gydnabod gyda’ch cyfeirnod ac yna diweddariad o gynnydd yn nes ymlaen. Os nad ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost gallwch gysylltu â gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk am ddiweddariad.

Strydoedd newydd

Mae dyletswydd arnom i sicrhau bod strydoedd newydd yn cael eu henwi a’u rhifo gan ddatblygwyr. Y datblygwr sy’n gyfrifol am osod y platiau enw yn unol â chyfarwyddiadau’r cyngor. Nodyn Canllawiau Rheoli Adeiladu Enwau a Rhifau Strydoedd (PDF 520KB ffenestr newydd). Mae’r daflen hon yn cynnig canllawiau ar ddewis enwau strydoedd mewn datblygiadau newydd.

Ailenwi ac ailrifo strydoedd

Weithiau mae angen ailenwi neu ailrifo stryd. Fel arfer, gwneir hyn os nad oes dewis arall ar gael:

  • pan fo dryswch dros enw a/neu rifau stryd;
  • pan fo grŵp o breswylwyr yn anhapus gydag enw eu stryd;
  • pan adeiladir eiddo newydd ar y stryd ac felly mae angen ailrifo’r eiddo arall er mwyn cynnwys yr eiddo newydd;
  • pan fo eiddo enw-yn-unig ar stryd yn achosi dryswch i ymwelwyr a’r gwasanaethau brys.

Beth allwch chi ei wneud

Mae’n bwysig sicrhau bod eich eiddo wedi’i arwyddo’n eglur gydag enw neu rif a bod arwydd y stryd yn eglur hefyd. Mae hynny’n hynod bwysig ar gyfer y gwasanaethau brys.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol