Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Ble dylwn osod fy miniau er mwyn iddynt gael eu casglu?

Gosodwch eich bin allan ar ochr y ffordd erbyn 7am ar fore eich diwrnod casglu.  Rhaid i bob bin olwynion/cynhwysydd/bag fod o fewn un metr i gwrtil neu ffiniau eich eiddo (h.y. lle mae eich eiddo'n cwrdd â'r palmant/ffordd).  Rhaid i’r criwiau allu eu cyrraedd heb orfod agor giatiau, ac ati.  Lle nad yw hyn yn bosib’, dylech osod y cynwysyddion ar y palmant/ymyl y ffordd y tu allan i'r eiddo, mewn lle sy'n rhwystro cyn lleied â phosib' ar y llwybr i ddefnyddwyr y ffordd.

Y pwynt casglu ar gyfer rhai sydd â ffordd breifat hir at eu cartref fydd y man lle mae’r ffordd breifat yn cysylltu â phriffordd (llwybr cerdded/ffordd) sydd yng ngofal y Cyngor.

Lle bo hynny’n briodol, bydd cerbydau casglu’n teithio ar hyd ffyrdd nad ydynt wedi’u mabwysiadu gan y Cyngor, gan alluogi preswylwyr i gyflwyno eu cynwysyddion gwastraff yn yr un lle ar eu heiddo ag y byddent pe bai hi'n ffordd y mae'r Cyngor wedi'i mabwysiadu.  Nid yw hyn yn golygu y bydd y Cyngor yn cynnal a chadw’r ffordd ac os yw'r ffordd yn cael ei hystyried yn anaddas i'r cerbydau, neu os yw perchennog y ffordd yn gwrthod gadael i'r cerbydau ddefnyddio'r ffordd, bydd angen i’r preswylwyr ddod â'u cynwysyddion at y briffordd agosaf sydd wedi’i mabwysiadu.

Ydych chi’n casglu gwastraff ychwanegol?

Ni fyddwn yn casglu unrhyw wastraff ychwanegol, e.e. cardfwrdd heb fod mewn bag glas.  Ar ôl gwagio’ch bin du ag olwynion, bydd y criw ysbwriel yn gosod unrhyw wastraff ychwanegol sydd wedi’i adael gan berchennog yr eiddo yn y bin gwag yn barod ar gyfer y casgliad nesaf.  Bydd y criw yn gadael tag gwybodaeth ar y bin yn hysbysu perchennog yr eiddo o’r hyn maen nhw wedi’i wneud.  Yn ogystal, bydd y criw yn hysbysu’r tîm cymorth gwastraff o’r hyn maen nhw wedi’i wneud, er mwyn iddyn nhw allu cofnodi hynny.  

Gellir gwneud cais am fin du mwy o faint ar gyfer eich ysbwriel os oes 6 deiliad parhaol neu fwy yn byw yn yr eiddo (bydd angen gwneud asesiad).

Rwy’n symud i dŷ yn Sir y Fflint. Sut allaf archebu biniau/cynwysyddion newydd?

I wneud cais am finiau / cynwysyddion newydd rhaid i’r preswylydd fod wedi cofrestru ar gyfer y dreth gyngor yn yr eiddo newydd a bod yn byw yn yr eiddo.  Mae hyn yn helpu i sicrhau nad yw’r biniau’n cael eu symud o’r eiddo os yw’n wag.  Ar ôl i chi gofrestru defnyddiwch y ffurflen isod i wneud cais am finiau / cynwysyddion.

Dywedwch wrth Dîm y Dreth Gyngor os ydych yn symud tŷ neu os ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer y dreth Gyngor yn Sir y Fflint.
Gwnewch gais am finiau a chynwysyddion newydd.
Dewch o hyd i’ch safle tipio lleol a gweld beth allwch ei ailgylchu/waredu yno.
Edrychwch ar restr o’r cynwysyddion a’r deunyddiau a gasglwn ar ochr y pafin.

Rwy’n byw mewn fflat / eiddo sy’n anodd ei gyrraedd – oes trefniadau casglu gwahanol?

Lle mae angen, byddwn yn gwneud trefniadau ar wahân ar gyfer mannau casglu penodol i fflatiau, eiddo â mynedfeydd cul neu eiddo sy’n anodd ei gyrraedd.  Bydd y Tîm Ailgylchu’n hysbysu perchennog yr eiddo o’r rhain. Mae’n bosibl y bydd hynny’n golygu cadw gwasanaeth bag du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn hytrach na darparu bin ag olwynion.  Fodd bynnag, byddwn yn darparu bin(iau) cymunedol ag olwynion yn rhad ac am ddim i rai lleoliadau, lle rydym ni wedi nodi mannau casglu, at ddiben storio gwastraff yn barod ar gyfer ei gasglu.

Afyddwch yn casglu gwastraff clinigol?

Byddwn yn casglu gwastraff clinigol domestig yn rhad ac am ddim o’ch cartref ac yn darparu cynhwysydd addas i chi storio’ch gwastraff clinigol.  Byddwn yn casglu rhwymynnau, padiau anymatal, nodwyddau, bagiau stoma ac eitemau miniog.  Ni ddylech osod yr eitemau hyn yn eich bin du ag olwynion. Byddwn yn cytuno gyda chi o flaen llaw ar fan casglu, diwrnod casglu, amlder y casglu ac unrhyw gyfarwyddiadau penodol arall ynghylch y gwasanaeth hwn.

Mae croeso i chi anfon neges e-bost at gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk neu ffonio llinell gymorth Streetscene ar 01352 701234.

Sut galla’ i gael gwared ar wastraff peryglus neu asbestos?

Gellir cael gwared ar wastraff asbestos o eiddo domestig trwy ei gymryd i Barc Gwastraff ac Ailgylchu Domestig Bwcle.  Nid ydym yn darparu gwasanaeth cael gwared ar asbestos. Am gyngor ar drin a thrafod asbestos, ewch i www.hse.gov.uk 

Gellir mynd ag ychydig bach o wastraff domestig peryglus i barciau gwastraff ac ailgylchu domestig penodol.  Mae hyn yn cynnwys toddyddion sy’n cael eu defnyddio mewn cynnyrch golchi, garddio, cynnal a chadw (teneuwyr, paent), ceir (olew) a thiwbiau fflworoleuol a bylbiau golau (sy’n cynnwys mercwri).

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu)
Dod o hyd i barc gwastraff ac ailgylchu domestig (tomen)

Casgliadau Brown Bin

Gan nad oes llawer o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff yr ardd yn ystod misoedd y gaeaf, ni fydd biniau brown yn cael eu casglu yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror yn y dyfodol.  Cyflwynir y newid hwn ar 1 Rhagfyr.  Bydd calendrau newydd yn cael eu hanfon at breswylyr i esbonio’r newidiadau.  Ni fydd amledd casgliadau biniau du, ailgylchu a gwastraff bwyd yn newid.

Gofyn cwestiwn i ni

Os nad yw eich cwestiwn chi wedi cael ei ateb gan y wybodaeth sydd ar ein tudalennau gwe, mae croeso i chi anfon neges e-bost at gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk neu ffonio llinell gymorth Gwasanaethau Stryd ar 01352 701234.