Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor > Tîm Diwygio Lles

Tîm Diwygio Lles

A oes arnoch chi angen Cyngor a Chymorth?

Gall Tîm Diwygio Lles Cyngor Sir y Fflint helpu cwsmeriaid a effeithir gan y newidiadau Diwygio'r Gyfundrefn Les canlynol:  

 • Credyd Cynhwysol
 • Tan-feddiannu (treth ystafell wely)
 • Cyfyngiadau Lwfans Tai Lleol
 • Cap budd-daliadau 

Ein nod yw eich cefnogi, eich annog a'ch helpu i fod yn annibynnol yn ariannol. Os ydych chi’n cael trafferth rheoli eich taliadau rhent neu’n cael trafferth neilltuo arian ar gyfer biliau ac yn awyddus i ddarganfod mwy am eich opsiynau, gallwn eich helpu yn y ffyrdd canlynol:

 • Gallwn gynnig cyngor a chymorth i chi yn ymwneud â chyllidebu. Os ydych chi'n awyddus i drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb, cwblhau Ffurflen Cefnogaeth Cyllidebu neu cysylltwch â'r Tîm Diwygio Lles ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at wrrt@flintshire.gov.uk
 • Rydym yn derbyn atgyfeiriadau gan sefydliadau partner, os hoffech drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb ar ran rhywun arall, cwblhewch Ffurflen Cefnogaeth Cyllidebu os gwelwch yn dda. 
 • Gallwn gwblhau ceisiadau argyfwng (yn amodol ar amgylchiadau’r unigolyn).  Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon: Cronfa Cymorth Dewisol 
 • Gallwn eich cyfeirio at gyngor neu gymorth arbenigol a all gynnwys rhwystrau i gyflogaeth, gofal plant, cyngor mewn perthynas â dyledion ac ati. 

Twyll Hunaniaeth

Os bydd rhywun yn cynnig ‘benthyciad cost isel’ i chi gan yllywodraeth, mae'n debyg eu bod yn ceisio dwyn eich hunaniaeth.

Cymorth lles

 • Cael trafferth talu eich rhent?
 • Cael trafferth rheoli eich arian?
 • Ydi’r diwygiadau i’r Gyfundrefn Les yn effeithio arnoch chi? 
 • Angen gwybodaeth am help arall sydd ar gael?

Efallai y bydd y Tîm Diwygio’r Gyfundrefn Les yn gallu helpu. Cysylltwch â ni ar 01352 704848 neu anfon e-bost at wrrt@flintshire.gov.uk

Nod Cymorth Lles yw helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth â rheoli arian a thalu biliau yn brydlon.

Darperir cymorth drwy drefnu apwyntiadau mewn swyddfeydd lleol o fewn Sir y Fflint. 

Os ydych chi wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ddiweddar ac yn aros am eich taliad cyntaf, mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn perthynas â hyn ar y ddolen ganlynol:

Dywedwch wrthym eich profiad o Gredyd Cynhwysol 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau deall sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar aelwydydd yng Nghymru.  

Mae eich barn a'ch profiad o Gredyd Cynhwysol yn bwysig i ni.

Credyd Cynhywsol: dyled a didyniadau a ellir eu cymryd o daliadau

Help i ddeall dyledion a didyniadau a gymerir o daliadau Credyd Cynhwysol a phwy i gysylltu â am eich dyledion a didyniadau os ydych yn cael problemau ariannol.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn ymwneud â budd-daliadau ar y dudalen budd-daliadau ar wefan Cyngor Ar Bopeth 

Gallwch ddod o hyd i’ch Swyddfa Cyngor Ar Bopeth agosaf drwy ddilyn y ddolen hon.

Cefnogaeth Cyllidebu
Byddwch hefyd yn cael cynnig cefnogaeth cyllidebu os ydych yn cael eich ystyried yn ddiamddiffyn ac angen cyngor ariannol i’ch helpu i ymdopi â’ch arian bob mis, a thalu eich biliau ar amser.  Gallwch gael cefnogaeth unrhyw bryd, unwaith y bydd eich hawliad am Gredyd Cynhwysol wedi’i wneud.  Cwblhewch Ffurflen Cefnogaeth Cyllidebu os gwelwch yn dda. 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â’r Tîm Ymateb Diwygio'r Gyfundrefn Les ar 01352 704848 neu anfon e-bost at wrrt@flintshire.gov.uk

Taliadau dewisol tai

Taliadau y gellir eu gwneud gan y Cyngor i bobl sy'n derbyn Budd-Dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (Elfen Dai), ond a allai fod angen rhagor o gymorth ariannol gyda'u costau tai yw Taliadau Dewisol Tai.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Taliadau Dewisol Tai ac i weld y Polisi, cliciwch ar y dolenni canlynol:  

Gwariant Taliadau Dewisol Tai 

Yn 2018/2019, derbyniodd Cyngor Sir y Fflint £344.391 gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i weinyddu Taliadau Dewisol Tai. Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut cafodd yr arian ei ddefnyddio;

                                                                             £

Uchafswm Budd-Daliadau                                29,660

Meini Prawf Maint Cymdeithasol                      96,476

Cyfyngiad Lwfans Tai Lleol                               91,133

Cyfuniad                                                           61,318

Dim effaith                                                        65,802 

Cyfanswm                                                      344, 389

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn £286,264 gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i weinyddu Taliadau Dewisol Tai yn 2019/20. 

Cyplau Oedran Cymysg 

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â’r newidiadau sydd wedi cael effaith ar gyplau oedran cymysg o 15 Mai, dilynwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. 

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi, neu rywun yr ydych chi'n eu hadnabod, yn elwa o’r cymorth hwn, cysylltwch â’r tîm ar 01352 704848 neu anfonwch e-bost at: wrrt@flintshire.gov.uk.  

Nodwch: Mae’n rhaid cael caniatâd yr unigolyn sy’n ymofyn cymorth er mwyn gwneud atgyfeiriad at y Tîm