Hafan > Preswyl > Tai

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Housing Rents

Housing Rents

Datrysiadau Tai

Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.

Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru i atal yr Hawl i Brynu tai cyngor yn Sir y Fflint.

Tai Fforddiadwy

Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.

Cynhaliodd '2025' iechyd a chynhadledd tai

Ffilm o iechyd a chynhadledd Tai oedd ar Rhagfyr 2016, amdan dod I ben gyda'r aanghydraddoldebau iechyd gellir eu hosgoi yng Ngogledd Cymru erbyn 2025

Streetlink

Mae StreetLink yn wefan sy'n galluogi'r cyhoedd i roi gwybod i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr am bobl sy'n cysgu allan yn eu hardal.

Datganiad Tai

Mae Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau canlyniadau da i bobl sydd ag anghenion tai a hynny drwy gymorth gwasanaethau atal digartrefedd effeithiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, yn unol â darpariaeth Deddf Tai (Cymru) 2014.

Grantiau & Benthyciadau Tai

Y cymorth sydd ar gael i berchnogion tai drwsio, gwella ac addasu eu cartrrefi.

Gwella a Thrwsio

Gwybodaeth am Atgyweirio Tai a sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Rheoli Cartrefi ac Eiddo Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae North East Wales (NEW) Homes and Property Management, wedi'i leoli yn Sir y Fflint a bydd yn berchen ar, yn prydlesu ac yn rheoli eiddo ar draws y sir.

Digartref / Digartrefedd

Cysylltu â'r Tîm Dewisiadau Tai i gael cyngor ynghylch digartrefedd

Disrepair of privately rented property

Help for tenants living in privately rented accommodation that is in a poor state of repair

Tai Cyngor

Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai

Llety Rhent Preifat

Os ydych yn dymuno rhentu tai yn y sector preifat, angen help i ddod o hyd i'ch blaendal neu landlord, yna ewch i'n tudalennau sector rhentu preifat ar flintshirehousing.co.uk

Tai Gofal Ychwanegol

Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint

Rhaglen Tai Ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir

Tai Gwag

Cael hyd i gyngor am y cynllun cartrefi gwag

Niwsans Sŵn

Broblemau Niwsans Sŵn