Hafan > Preswyl > Tai

Tai

Gwneud cais am dŷ Cyngor a chael cyngor ynghylch Gwasanaethau Tai Cyngor Sir y Fflint

Safon Ansawdd Tai Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru

Rhent Tai

Rhent Tai

Datrysiadau Tai

Cyngor ac arweiniad ar wneud cais am dai cymdeithasol, trosglwyddo tai, tai fforddiadwy ac ati.

Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru i atal yr Hawl i Brynu tai cyngor yn Sir y Fflint.

Tai Fforddiadwy

Mae Cyngor Sir y Fflint yn hybu cynllun prynu cartrefi rhad, sy'n galluogi'r rheini na allant fforddio prisiau'r farchnad agored i bryn eu tŷ eu hunain.

Cynhadledd Iechyd a Thai '2025'

Ffilm o iechyd a chynhadledd Tai oedd ar Rhagfyr 2016, amdan dod I ben gyda'r aanghydraddoldebau iechyd gellir eu hosgoi yng Ngogledd Cymru erbyn 2025

Streetlink

Mae StreetLink yn wefan sy'n galluogi'r cyhoedd i roi gwybod i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr am bobl sy'n cysgu allan yn eu hardal.

Datganiad Tai

Mae Cyngor yn cydnabod bod angen sicrhau canlyniadau da i bobl sydd ag anghenion tai a hynny drwy gymorth gwasanaethau atal digartrefedd effeithiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, yn unol â darpariaeth Deddf Tai (Cymru) 2014.

Grantiau & Benthyciadau Tai

Y cymorth sydd ar gael i berchnogion tai drwsio, gwella ac addasu eu cartrrefi.

Gwella a Thrwsio

Gwybodaeth am Atgyweirio Tai a sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Rheoli Cartrefi ac Eiddo Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae North East Wales (NEW) Homes and Property Management, wedi'i leoli yn Sir y Fflint a bydd yn berchen ar, yn prydlesu ac yn rheoli eiddo ar draws y sir.

Digartref / Digartrefedd

Cysylltu â'r Tîm Dewisiadau Tai i gael cyngor ynghylch digartrefedd

Disrepair of privately rented property

Help for tenants living in privately rented accommodation that is in a poor state of repair

Tai Cyngor

Cael hyd i fanylion cyswllt defnyddiol ar gyfer y Gwasanaethau Tai

Llety Rhent Preifat

Os ydych yn dymuno rhentu tai yn y sector preifat, angen help i ddod o hyd i'ch blaendal neu landlord, yna ewch i'n tudalennau sector rhentu preifat ar flintshirehousing.co.uk

Tai Gofal Ychwanegol

Dysgu mwy am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol Cyngor Sir y Fflint

Rhaglen Tai Ac Adfywio Strategol (RhTAS)

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy ar draws y sir

Tai Gwag

Cael hyd i gyngor am y cynllun cartrefi gwag

Niwsans Sŵn

Broblemau Niwsans Sŵn

Hysbysiad Preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.